Transporter i förändring 2019

""

Den 25:e november 2019 bjöd Trafikanalys in till en omvärldskonferens om de stora samhällsförändringarna som påverkar dagens och morgondagens transportsektor - Transporter i förändring.

Under konferensen deltog inbjudna talare samt experter från Trafikanalys som redogjorde för myndighetens senaste resultat och verksamhet. 

Datum och tid: måndag 25 november 2019, kl. 10.00-16.15
Plats: Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8. 

Programmet för konferensen hittar du nedan.

Program i pdf.

Här finns presentationer från konferensen tillgängliga.

Transporter i förändring - Ola Nordlander, Infrastrukturdepartementet

Effektiva och hållbara godstransporter
Handlingsplan för sjöfart - Pia Berglund, nationell samordnare, Trafikverket
Uppföljning och utvärdering av den nationella godstransportstrategin - Eva Lindborg, Trafikanalys

Samhällsplanera för framtiden
- Utmaningar med integrationen av obemannade luftfartyg i urbana luftrum, Remí Vesvre, ledningsstrateg på Transportstyrelsen.
- Försvarets intressen i en alltmer digitaliserad värld Jakob Gille, hållbarhetsstrateg på Försvarsmakten.
- Transporteffektivt samhälle en nödvändig del i omställningen till fossilfritt transportsystem Håkan Johansson, Nationell samordnare klimat- och energifrågor på Trafikverket samt ledamot i styrelsen för Föreningen för samhällsplanerare.
- Trafikanalys uppdrag om e-handel – en kort överblick Camilla Hållén, projektledare för uppdraget och kvalificerad utredare på Trafikanalys.

Omställning av fordonsflottan
Att prognosticera Sveriges bussflotta - Mikael Levin, kvalificerad utredare, Trafikanalys.

Global and European trends that facilitate or hinder a carbon neutral transport sector, Thomas Earl, Modelling and Data Analysis Manager, Transport and Environment.

Internalisering och kostnad för koldioxid
Ny värdering av klimatutsläpp i ASEK 7.0 - Gunnel Bångman, Trafikverket.
Internalisering, investering och prissättning - Anders Ljungberg, Trafikanalys.

Är kollektivtrafiken till för alla?
Är kollektivtrafiken till för alla? - Maria Melkersson, kvalificerad utredare, Trafikanalys.

Big data
Big data - nytta och utmaningar, Christofer Englund, Rise Viktoriainstitutet.
Mobilnätsdata och resvanor -  David Gundlegård, Linköpings universitet.
Ett praktiskt exempel - användning av AIS i sjötrafikstatistiken, Björn Tano, Trafikanalys.
Nordiskt utvecklingsprojekt: Mobilpositioneringsdata för turismstatistik - Maria Tunberg, Tillväxtverket. 

Internationell sjöfart i skenet av handelskrig, Brexit och ökade spänningar i vår omvärld, Anders Hermansson, vice vd Svensk Sjöfart.

Trender i transportsystemet – Trafikverkets omvärldsanalys, Ulf Magnusson, strateg Trafikverket.

Posterutställning
Olyckor i transportsystemet
Sjöfartens konkurrenskraft - en orientering
Fördjupning av de transportpolitiska målen –hälsa och livsmiljö
Klimatdeklarationer för långväga resor –ett pågående regeringsuppdrag
Kan nya tekniska lösningar fylla framtida behov av resvanedata?
Godstransporter i Sverige
Bensin-och dieseldrivna fordon fortsätter dominera kommande år
Kollektivtrafik för alla
Uppföljning av de transportpolitiska målen
Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2019
Atlas över invånarnas tillgång till kollektivtrafik
Uppföljning av gång-, cykel-och kollektivtrafik

Program

9.30-10.00 Registrering och förmiddagsfika

10.00-10.35 Inledning - lokal: Auditoriet
Mattias Viklund, generaldirektör, Trafikanalys
Ola Nordlander, departementsråd, Infrastrukturdepartementet

10.45-12.00 Parallella sessioner

Effektiva och hållbara godstransporter - lokal: Aristoteles
Regeringen har tagit fram en ny Godstransportstrategi som ska styra arbetet mot mer effektiva och hållbara transporter. Denna session presenterar arbetet med några av de uppdrag som strategin innehåller och vilka resultat som hittills kommit fram. Eva Lindborg, Trafikanalys beskriver arbetet med uppföljningen av strategin. Gunnar Eriksson, Trafikanalys diskuterar hur miljövänliga lastbilar och fartyg ska premieras. Pia Berglund från Trafikverket presenterar Trafikverkets nyligen framtagna "Handlingsplan för sjöfart".

Samhällsplanera för framtiden - lokal: Auditoriet
Session belyser och diskuterar frågeställningar och utmaningar för samhällsplanering i ett framtidsperspektiv med den övergripande frågeställningen: hur samhällsplanerar vi för nya transportsätt och transportmönster i olika typer av bebyggelse för att främja en hållbar utveckling? Program:
- Utmaningar med integrationen av obemannade luftfartyg i urbana luftrum: Remí Vesvre, ledningsstrateg på Transportstyrelsen.
- Försvarets intressen i en alltmer digitaliserad värld: Jakob Gille, hållbarhetsstrateg på Försvarsmakten.
- Transporteffektivt samhälle en nödvändig del i omställningen till fossilfritt transportsystem: Håkan Johansson, Nationell samordnare klimat- och energifrågor på Trafikverket samt ledamot i styrelsen för Föreningen för samhällsplanerare.
- En kommentar utifrån Boverkets perspektiv: Sofie Adolfsson Jörby, enhetschef Stad och Land, Boverket.
- Trafikanalys uppdrag om e-handel – en kort överblick: Camilla Hållén, projektledare för uppdraget och kvalificerad utredare på Trafikanalys.

Omställning av fordonsflottan - lokal: Sokrates
Sessionen belyser utvecklingen i den svenska fordonsflottan och dess framtida utveckling. Vi kommer bland annat presentera de prognoser för bussflottans utveckling som Trafikanalys har genomfört, samt elflygets möjligheter och framtida utvecklingen. Sessionen belyser även den kommande utvecklingen för uppkopplade, automatiserade fordon utifrån det regeringsuppdrag som Trafikanalys redovisade i juni 2019. Pia Sundbergh från Trafikanalys är moderator. Övriga medverkande är Mikael Levin och Lennart Thörn från Trafikanalys, samt Mauritz Andersson från Uppsala universitet.

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.40 Global and European trends that facilitate or hinder a carbon neutral transport sector, Thomas Earl, Modelling and Data Analysis Manager, Transport and Environment (presentationen sker på engelska) - lokal: Auditoriet

13.45-14.45 Parallella sessioner

Internalisering och kostnad för koldioxid - lokal: Aristoteles
Trafikverket har fattat beslut om att använda en högre värdering av kostnaderna för koldioxidutsläpp. Gunnel Bångman från Trafikverket beskriver hur man har kommit fram till den nya värderingen. Anders Ljungberg från Trafikanalys diskuterar hur det nya värdet på koldioxid kan påverka frågor kring prissättning, investeringar och internalisering. Medverkande: Gunnel Bångman, Trafikverket, Anders Ljungberg, Trafikanalys

Är kollektivtrafiken till för alla? - lokal: Sokrates
Kan alla använda kollektivtrafiken på samma villkor? Det har visat sig att har man en funktionsnedsättning är kollektivtrafik inget självklart alternativ. Vilka hinder finns för personer med funktionsnedsättning? Trafikanalys summerar kort sitt regeringsuppdrag om hinder i kollektivtrafiken. Därefter får vi lyssna på Maria Sundelin och Stina Millner Palmqvist som båda lever med CP-skador. Vad är deras erfarenheter från kollektivtrafiken? Medverkande: Maria Melkersson, Trafikanalys

Big data - lokal: Auditoriet
De data som digitaliseringen genererar, så kallade ”big data”, kan om de används på rätt sätt, få stor påverkan på transportpolitiken. Vilka möjligheter och utmaningar finns med big data? Vilka exempel på användningsområden finns, till exempel statistikutveckling? Sessionen avslutas med juridiska frågor kring data, frågor som måste lösas innan big data kan få fullt genomslag. Medverkande: Eva Lindborg, Trafikanalys, Christofer Englund, Rise Viktoriainstitutet, Björn Tano, Trafikanalys, David Gundlegård, Linköpings universitet, Maria Tunberg, Tillväxtverket.

14.45-15.15 Eftermiddagsfika och postermingel

15.15-15.45 Internationell sjöfart i skenet av handelskrig, Brexit och ökade spänningar i vår omvärld,  Anders Hermansson, vice vd Svensk Sjöfart - lokal: Auditoriet

15.45-16.15 Trender i transportsystemet – Trafikverkets omvärldsanalys, Ulf Magnusson, strateg Trafikverket - lokal: Auditoriet

16.15 Avslutning