Transportsystemen är genuint gränsöverskridande

Även om vi är högst medvetna om att många av de transportpolitiska utmaningarna är internationella och till och med globala till sin karaktär, tycker jag att vi ofta har en tendens att lite för lättvindigt fastna i de nationella perspektiven. Men transportsystemen är genuint gränsöverskridande. 

Sjöfart och luftfart är självklart ”internationella trafikslag”, men även när det gäller väg och järnväg färdas människor och varor över olika nationella gränser. Det innebär i sin tur att miljö- och klimatutmaningarna är globala och inte enbart kan hanteras av enskilda länder.

I rapporten ”Transporter i Österled”, som vi publicerade härförleden, görs en spännande internationell utblick, med en beskrivning av utvecklingen av handel, transportflöden och transportinfrastruktur till och från länderna runt Östersjön och vidare Österut. I dagsläget sker handeln mellan östra Asien och EU till allra största delen via sjöfart, men i rapporten tittar man även på möjligheterna till en högre grad av järnvägstransporter.

En del av rapporten handlar om säkerhetsfrågor, kopplat till växande politiska ambitioner i Ryssland och Kina. Sådana ambitioner kan medföra risker i form av exempelvis ökad militär och ekonomisk närvaro av stormakter i vårt närområde, politiserad ekonomi och protektionism samt ett ökat beroende av auktoritära regimer och politiskt styrda godsflöden.

Rapporten publicerades innan Coronaviruset började spridas i större skala och vi har nu, bara någon månad senare, många tydliga exempel på sårbarheten i den alltmer sammankopplade globala ekonomin.

//Mattias


  • Vilka möjligheter har elflyget?

    Hur vi ska bromsa den pågående utvecklingen av ökade koldioxidutsläpp och den klimatpåverkan som dessa medför har redan tidigar...

  • Om fordonsprognoser

    Trafikanalys har sedan flera år tillbaka haft regeringens uppdrag att ta fram en korttidsprognos för vägfordonsflottan , denna...

  • Goda hälsoeffekter av aktiva transporter

    Det finns en tendens att i debatten om transporter lägga fokus vid det negativa, de kostnader som uppstår till följd av att vi...