Om fordonsprognoser

Trafikanalys har sedan flera år tillbaka haft regeringens uppdrag att ta fram en korttidsprognos för vägfordonsflottan, denna korttidsprognos har på senare tid också kompletterats med en bedömning på längre sikt. Det är naturligt att Trafikanalys har detta uppdrag, mot bakgrund av vår roll som regeringens kunskapsmyndighet på transportområdet och vår rika tillgång på analyskompetens och transportstatistik, inte minst på fordonsområdet.

Prognoserna spelar en stor roll för regeringens arbete och fungerar även som underlag för andra myndigheters arbete i frågor som har beröringspunkter med fordonsutvecklingen. I underlaget finns mycket värdefull information, till exempel om hur fördelningen av fordon ser ut mellan personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar och bussar. En annan mycket viktig del är hur utvecklingen kommer att se ut när det gäller mängden elbilar i förhållande till bilar som drivs av fossila bränslen. Enkelt uttryckt: ju snabbare utvecklingen av elbilar går, desto snabbare kan transportsystemet ställas om till fossilfrihet vilket leder till bättre möjligheter att nå uppsatta klimatmål inom utsatt tid.

Trafikanalys kan konstatera att det finns andra organisationer som också tar fram prognoser inom fordonsområdet. Bil Sweden, en branschorganisation för fordonsindustrin, har presenterat en färdplan för målet om att koldioxidutsläppen i transportsektorn ska minska med 70 procent år 2030 i jämförelse med år 2010. I det mest ambitiösa scenariot når andelen laddbara personbilar 80 procent av försäljningen 2030. Detta kan jämföras med prognoserna från Power Circle, elkraftsbranschens intresseorganisation, vilka innebär att denna andel nås redan 2024 och att vi kommer att ha hela 2,5 miljoner laddbara personbilar i trafik år 2030. 2030-sekretariatet har också nyligen presenterat en prognos som landar på 1,7 miljoner laddbara personbilar i trafik 2030.

Det kan jämföras med Trafikanalys senaste långtidsbedömning, där vi förutser att spannet för antalet laddbara fordon i trafik år 2030 är mellan 950 000 och 1 500 000. En enkel linjär framskrivning av våra korttidsprognoser fram till 2030 landar också på ungefär en miljon laddbara personbilar i trafik 2030.

Utan att närmare värdera de olika prognoserna vill jag ändå flagga för att det finns en risk för alltför optimistiska prognoser. Risken är till exempel att sådana prognoser förmedlar ett intryck av att behovet av åtgärder är mindre än vad det i själva verket är. För Trafikanalys del, och säkerligen för alla myndigheter som använder sig av våra prognoser, är det därför avgörande att de prognoser myndigheten tar fram är så realistiska som möjligt. Vi presenterar vår nya korttidsprognos tillsammans med en ny långtidsbedömning i maj i år.

//Mattias