Goda hälsoeffekter av aktiva transporter

Det finns en tendens att i debatten om transporter lägga fokus vid det negativa, de kostnader som uppstår till följd av att vi behöver transportera både människor och varor. Detta fokus behövs naturligtvis – om vi inte vet vilka samhällskostnader som uppstår till följd av trafikolyckor, buller och föroreningar så kan vi inte heller förvänta oss att de styrmedel som tillämpas faktiskt kan komma tillrätta med problemen.

Vi får dock inte glömma bort den andra sidan av myntet, det vill säga de positiva effekter som uppstår till följd av att vi har utvecklat transportlösningar. En uppenbart positiv effekt är ju själva mobiliteten – vi kan snabbt färdas över avstånd som för inte så länge sedan tedde sig som oöverstigliga. Det har gett oss förutsättningar att bygga upp en global ekonomi med stora positiva effekter på vår välfärd, och på ett mera personligt plan har vi allt bättre möjligheter att skapa och underhålla relationer med släkt och vänner som bor långt ifrån oss.

En annan positiv effekt är att transporter också kan förbättra vår hälsa. I Trafikanalys fördjupade uppföljning om hälsa och livsmiljö visar vi att det aktiva resandet i dagens svenska transportsystem har mycket stora positiva hälsoeffekter. Trafikanalys har låtit bedöma hälsoeffekternas storlek med hjälp av DALY-måttet – med hjälp av detta mäter man funktionsjusterade levnadsår, vilket ger en kvantitativ bild av hur stor påverkan på hälsan är. Vi visar i vår rapport att dagens aktiva resande bidrar till att cirka 73 600 förlorade levnadsår kan undvikas. Detta är ungefär lika stora positiva effekter som de negativa effekterna av buller, luftkvalitet och döda i trafiken sammantaget utgör.

Aktivt resande brukar traditionellt innefatta cykling och gång, men jag tycker det finns fog för att inkludera kollektivtrafik i en diskussion om aktivt resande då transporten från och till stationer ofta sker med hjälp av ”apostlahästarna”. Med all respekt för att det inte i alla lägen är möjligt att välja gång och cykling framför bilen – till exempel på grund av alltför stora avstånd – så vill jag därför slå ett slag för det aktiva resandet. Om inte annat för din hälsa. Jag ser därför också positivt på de tendenser till ökat fokus på aktivt resande inom transportområdet som finns, inte minst inom forskningen.

//Mattias