Transporter i förändring 2018

Den 20:e november 2018 bjöd Trafikanalys in till en omvärldskonferens om de stora samhällsförändringarna som påverkar dagens och morgondagens transportsektor.

Konferensen belyste några av de större och viktigare förändringarna som sker i samhället och som påverkar transportsektorn. Vi står inför flera viktiga vägval i skapandet av framtidens transportsektor och under konferensen fanns möjlighet att ta del av den senaste kunskapen och att delta i diskussioner i högaktuella frågor som exempelvis:

 • Urbanisering och teknisk utveckling: kan förbättra vår tillgänglighet till transporter men vad innebär det för landsbygden?
 • Samhället och kostnaden för transporter - blir det billigare eller dyrare att transportera personer och gods i framtiden? Vad innebär transportkostnaderna för den samhällsekonomiska effektiviteten?
 • Ökande efterfrågan på transporter – hotas målet om en fossilfri transportsektor till 2030?
 • Hur utvecklas transportsektorn i förhållande till de transportpolitiska målen?

Under konferensen deltog inbjudna talare samt experter från Trafikanalys som redogjorde för myndighetens senaste resultat.

Datum och tid: tisdag 20 november 2018, kl. 10.00-16.30
Plats: Stockholm City Conference Centre - Musiksalen, våning 4, Norra Latin, Drottninggatan 71b.

 • Program

  9.00-10.00 Registrering och förmiddagsfika

  10.00-10.15 Inledning - Brita Saxton, gd, Trafikanalys, Lokal: Musiksalen, våning 4, Norra Latin

  10.15-10.45 EU och internationell regelutveckling i förändring? - spaning om påverkan på svensk transportpolitik - Maria Gelin, departementsråd, Näringsdepartementet, Lokal: Musiksalen 

  10.45-12.00 Parallella sessioner

  Mål och styrning

  Sessionen behandlar hur vi följer utvecklingen mot de transportpolitiska målen, vilka målsättningar som gynnas eller missgynnas i samhällsutvecklingen. Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet har utvecklats i förhållande till de transportpolitiska målen. I år har myndigheten dessutom haft ett uppdrag att redovisa en fördjupad måluppföljning där vi tittat närmare på bl.a. sysselsättning, social hållbarhet och bostadsbebyggelsens tillgänglighet. Genom att se hur några rådande megatrender påverkar olika transportpolitiska målsättningar kan vi se vilka delar av målstrukturen som kan förväntas gynnas av utvecklingen, och vilka målsättningar som kommer kräva ett flertal tillkommande styrmedel. 

  Klimatomställningen hör till de målsättningar som kommer att kräva en rad kraftfulla styrmedel. Dessutom är det ett område där behovet av internationell regelutveckling är stort. Magnus Nilsson redogör för en omvärldsanalys av internationell regelutveckling med avseende på klimatpolitiskt relaterade förändringar.
  Medverkande: Anders Brandén Klang, Trafikanalys och Magnus Nilsson, konsult
  Lokal: Musiksalen

  Stad och land

  Ur ett regionalt perspektiv finns flera utmaningar för att nå de transportpolitiska målen; exempelvis urbanisering, klimat och hållbarhet, fördelningseffekter, arbetsmarknad och ändrad demografisk sammansättning. Här presenterar vi Trafikanalys analyser och utvärderingar där regionala perspektiv inom transportområdet tas upp. I en del diskuteras också kunskapsläget, behov av fortsatt utredning och olika strategiska frågeställningar inom exempelvis planering. Finns det exempelvis omvärldsfaktorer som bör uppmärksammas mer? Vad är särskilt intressant/viktigt att ta fram ny kunskap om? Vilka strategiska utmaningar finns?
  Medverkande: Karolina Isaksson, statsvetare och forskningsledare vid VTI, Elisa Abascal Reyes, Trafikanalys, Sverker Lindblad, huvudsekreterare, Kommunutredningen.
  Lokal: 461

  Fordon

  Vad händer med den svenska fordonsflottan? Hur snabbt går omställningen? Här uppmärksammar vi de prognoser som Trafikanalys genomför när det gäller utvecklingen av fordonsflottan i Sverige på både kort och lång sikt. Sessionen belyser också fenomenet med miljöbilar som lämnar landet och går på export.
  Medverkande: Gunnar Eriksson, Trafikanalys, Anette Myhr, Trafikanalys, Krister Sandberg, Trafikanalys
  Lokal: 454

  12.00-13.00 Lunch

  13.00-13.40 Transporter, lokalisering och regional utveckling, Lars Westin, professor, Centrum för regionalvetenskap, Umeå universitet, Lokal: Musiksalen

  13.45-14.45 Parallella sessioner

  Samhällsekonomi och finansiering

  Här redovisas i vilken utsträckning trafikslagen betalar för sina externa kostnader (internalisering). Vilka övriga skatter, avgifter och stöd är beskrivs, liksom dess roll som styrmedel. En diskussion förs också kring det s.k. kostnadsansvarets framtida roll, där samhällsekonomisk effektivitet, styrning mot de transportpolitiska målen och finansiering bör inkluderas.
  Medverkande: Anders Ljungberg, Trafikanalys, James Odeck, professor i transportekonomi vid Norges Tekniska och Naturvetenskaplig Universitet
  Lokal: Musiksalen

  Sårbarhet inom transportsektorn

  Sessionen tar upp flera aspekter av sårbarhet inom transportsektorn.. Vi börjar med temat ekonomiska kriser och hur de påverkar transporterna,för att sedan höra om vilka problem gällande trygghet stations- och hållplatsförvaltare upplever samt hur dessa hanteras. Därefter redogör Trafikverket för sitt arbete med en gemensam risk- och sårbarhetsanalys för transportområdet.
  Medverkande: Henrik Andersson, SWECO, Eva Lindborg, Trafikanalys, Lars Fallberg, Indikator, Anders B Olofsson, konsult Trafikverket.
  Lokal: 454

  Automation

  Här diskuteras autonoma fordon och delad mobilitet bland annat utifrån det regeringsuppdrag som Trafikanalys har om uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon, farkoster och system. Margareta Friman vid Karlstads universitet ger ett psykologiskt perspektiv på autonoma fordon och delad mobilitet. Hur ser användarna på nya former av delad mobilitet? Vidare ges en kort sammanfattning av de viktigaste remissvaren på utredningen ”Vägen till självkörande fordon”.
  Medverkande: Gunnar Eriksson, Trafikanalys och Margareta Friman, Karlstad universitet 
  Lokal: 461

  14.45-15.30 Posterutställning och eftermiddagsfika - delar av verksamheten vid Trafikanalys presenteras i en posterutställning under eftermiddagsfikat.

  15.30-16.20 Samtalspanel - vi diskuterar utmaningar och möjligheter för framtidens transportsektor utifrån omvärldsförändringar med inbjudna paneldeltagare.
  Medverkande: Maria Kraft, Trafikverket, Anna Pernestål Brenden, KTH, Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, Peter Haglund, SKL.
  Lokal: Musiksalen

  16.20-16.30 Avslutning