Välkommen till Trafikanalys GD-blogg!

Här kommer jag - Mattias Viklund - att med jämna mellanrum publicera tankar om vår verksamhet och om transportområdet utifrån vårt perspektiv. Enligt instruktionen till Trafikanalys ska myndigheten, med utgångspunkt i de transportpolitiska målen, utvärdera och analysera samt redovisa effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom transportområdet.

Vi ska också samla in, sammanställa och sprida statistik på transportområdet. Är du intresserad av att få mer kunskap om transportområdet har du alltså hittat helt rätt!

I det här första blogginlägget vill jag lyfta fram hur stora delar av vår verksamhet som har en koppling till en av vår tids stora utmaningar – de klimatförändringar som följer av högre utsläpp av växthusgaser. Klimatförändringarna är förstås globala till sin karaktär, och alla inser att det krävs åtgärder i global skala, men det innebär inte alls att en svensk analysmyndighet som specialgranskar det svenska transportsystemet inte ska studera klimatfrågan. Tvärtom. På Trafikanalys tar vi därför fram underlag som kopplar till åtgärder som är eller kan bli aktuella för att minska utsläppen av växthusgaser inom ramen för transportsystemet. Vi följer också årligen upp de transportpolitiska målen, där klimataspekten är en av flera viktiga dimensioner. För min del är våra analyser särskilt intressanta och viktiga för att de lyfter fram mål- och värdekonflikter. Vi behöver se båda sidor av myntet – framsteg skapar möjligheter, men medför också risker, och beslutsfattare behöver ta del av vår kunskap om både möjligheter och risker för att kunna göra informerade och kloka val. Nedan följer några exempel på frågor som Trafikanalys tittar på och där det är uppenbart att vi måste se och förstå både möjligheter och risker.

Tack vare den tekniska utvecklingen kan vi inom en inte alltför avlägsen framtid färdas i självkörande och uppkopplade fordon. Det innebär möjligheter i form av förbättrad trafiksäkerhet och ökad bekvämlighet, men risker i form av allt fler fordon som trängs på våra vägar. Den tekniska utvecklingen måste därför ackompanjeras av ett tänk kring delade lösningar och fortsatt arbete för att göra framförandet av fordonen mer miljö- och klimatvänligt.

Vi ser en kraftig ökning av e-handeln – som också ökar vår bekvämlighet och som åtminstone i teorin kan minska antalet resor och därmed även utsläppen. Samtidigt beställer vi många av varorna från andra länder, inte minst från Kina, vilket kan innebära fler flygresor och en ökad belastning på miljön och klimatet. Det är därför avgörande att bygga mer kunskap om hur e-handeln påverkar transportmönstren.

Till sist – vi är många som tycker om att resa, att vidga våra vyer och lära känna nya människor, miljöer och kulturer. Möjligheterna är många, men resandet innebär (i varierande grad) en belastning på miljö och klimat. Kan vi fortsätta att ta tillvara de möjligheter som resandet innebär samtidigt som vi ökar våra möjligheter att göra medvetna och kloka val där resandet blir så skonsamt som möjligt? Trafikanalys arbetar för närvarande i två projekt med en sådan inriktning. Vi samordnar ett myndighetsgemensamt arbete med att lämna förslag på hur det kan göras obligatoriskt att redovisa klimatpåverkan i samband med marknadsföring och försäljning av långväga resor och vi tar fram kunskap om möjligheterna att boka biljetter för utlandsresor med tåg.

//Mattias