Kartläggning av godstransporter med buss i Sverige 2007-2011

Buss på stenbro

Under vintern 2011/2012 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att redovisa ett kunskapsunderlag om godstransportsituationen inom olika trafikslag och i olika regioner i Sverige. I denna rapport presenterar Trafikanalys resultaten från ett första steg i kartläggningen av gods som transporteras med buss.

Busstransporterat gods ingår inte i den officiella statistiken och liknande analyser är inte tillgängliga sedan tidigare. Denna typ av transport framstår som särskilt intressant som ett effektivt sätt att transportera gods i regioner där underlaget för godstransporter är litet, genom samutnyttjandet av en och samma transport för både personer och gods.

Denna rapport kan presenteras tack vare hjälp och utlämnade data från den största aktören på marknaden, Bussgods.

Bedömningarna i rapporten baseras på bearbetningar av bussgodsdata, det vill säga frakter inom det som kallas bussbox, busspaket och bussbrev. Det är allt från små brev till större och tyngre frakter.

Läs mer här om uppdraget


Vägtrafik dominerar inrikes varutransporter


Hur transporteras varor i Sverige? I ny statistik visar Trafikanalys landets varuflöden, inrikes och utrikes, och vilka...

Svårt att mäta distanshandelns transporter och effekter


Distanshandeln gör det enkelt att handla, oberoende av tid och plats, och den växer mycket snabbt. Den skapar stora paketvolyme...

Godstransportflöden - statistikunderlag med varugruppsindelning


Föreliggande PM är en del av Trafikanalys regeringsuppdrag och är en underrapport till "Godstransportflöden – Analys av...