Trodde du att statistik bara handlar om att mata in data i en Excelfil och sedan presentera resultaten i ett klassiskt stapeldiagram? Då tror du fel – men misströsta inte, det är bara att fortsätta läsa, så ska du snart kunna njuta av sötman från kunskapens frukt.

Visst handlar produktion av officiell statistik till stor del om datafiler och diagram, men statistikverksamheten på Trafikanalys präglas också av ett ständigt utvecklingsarbete som nu är inne i ett intensivt och spännande skede. Vi har några viktiga teman för de utvecklingsprojekt som pågår.

Ett viktigt tema är att du ska kunna ta del av vår statistik på ett så användarvänligt sätt som möjligt. För att ta viktiga steg i den riktningen har vi startat ett projekt som syftar till att utveckla hur vi presenterar statistiken. Här handlar det både om en användarvänlig publicering av officiell statistik och om att i högre grad visualisera statistik och nyckeltal på webben och kunna genomföra bland annat geografiska analyser. Ett bra exempel på hur man kan arbeta med visualisering ser du här.

Ett annat tema är att vi som statistikmyndighet behöver arbeta smart och använda de data vi har, inte bara för att ge bra kunskapsunderlag utan även för att så långt möjligt minska företagens administrativa börda. Med dessa ambitioner som bakgrund har vi nyligen startat ett projekt som syftar till att ta fram metoder/modeller för att göra skattningar för mellanliggande år för vår stora varuflödesundersökning, som ju genomförs med några års mellanrum. På sikt kan detta medföra att vi kan ersätta eller komplettera delar av varuflödesundersökningen. 

Ett tredje viktigt tema är att vi verkar för en statistikproduktion som ligger i tiden, på så vis att vi drar nytta av och beaktar relevanta skeenden i samhället. Vi vet till exempel att digitaliseringen kan främja en moderniserad och effektiviserad statistikproduktion. Från pandemins dagar minns vi att vi med hjälp av mobildata kunde se hur människors rörelsemönster drastiskt förändrades, nästan från en dag till en annan. I ett nyss avslutat projekt har vi kunnat konstatera att mobildata kan vara ett värdefullt komplement till vår stora resvaneundersökning när det gäller att beskriva resflöden, speciellt när det gäller viss geografisk nedbrytning eller kortare tidsintervall.

Elektrifieringen är en nyckelfaktor i omställningen av transportsystemet och för att följa den fortsatta utvecklingen är det viktigt att det finns tillförlitlig och tillgänglig statistik. Trafikanalys har därför fått i uppdrag av regeringen att analysera hur statistiken på området kan utvecklas, ett arbete som du kan läsa mer om här.

//Mattias