Betalar transporterna sina kostnader?

Ett av våra instruktionsbaserade uppdrag är att ansvara för analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relation till skatte- och avgiftsuttag inom olika delar av den svenska och europeiska transportsektorn. Detta sker genom att vi varje år, vid den här tiden, lämnar en rapport om detta till regeringen.

Årets rapport är intressant av flera skäl. Som vanligt presenterar vi detaljerad information om internaliseringsgraden för olika trafikslag – internaliseringsgraden handlar om i vilken grad transportköparen/resenären betalar ett pris som också täcker ersättning för de kostnader som transporten orsakar resten av samhället. Sådana kostnader uppkommer som en följd av bland annat koldioxidutsläpp, slitage, olyckor, trängsel och buller.

För de flesta trafikslag ser vi en underinternalisering – tung lastbilstrafik ligger exempelvis på en ganska låg nivå, här uppstår förhållandevis höga kostnader till följd av bland annat koldioxidutsläpp och vägslitage. Ett undantag när det gäller internaliseringsgrad ser vi när det handlar om elbilar som framförs på landsbygden, där de kostnader som uppstår är lägre än de skatter och avgifter som är förknippade med elbilar. Däremot är bensin- och dieseldrivna personbilar underinternaliserade i både tätort och landsbygd.

I rapporten gör vi även en djupdykning och specialgranskar den s.k. Vänersjöfarten. Här finner vi att Vänersjöfarten täcker sina marginalkostnader i stråket mellan hamnar i Vänern och Göteborg. I ljuset av de beräkningar vi har gjort beträffande Vänersjöfarten ter sig den lotsrabatt om 30 procent som tillämpas i Vänerns lotsområde motiverad.

En sista aspekt som jag vill lyfta fram när det gäller rapporten är vårt ställningstagande när det gäller beräkningar av kostnader som uppstår till följd av koldioxidutsläpp. I årets rapport sätter vi, av skäl som redogörs för i rapporten, kostnaden till 3,50 kronor per kg. Dessutom anger vi att planen är att denna kostnad ökas linjärt under de kommande tio åren för att år 2030 landa på 7 kronor per kg. Med denna metod ligger kostnaden i linje med det behov av omvandlingstryck som behövs för att uppnå Sveriges ambitiösa klimatmål.

Till sist vill jag flagga för två andra viktiga händelser i Trafikanalys tillvaro – inom några dagar publicerar vi en ny uppföljning av regeringens godstransportstrategi, och vi har också på vårt bord att planera för genomförandet av ett nytt regeringsuppdrag för myndigheten: att ta fram underlag med analyser och förslag som leder till transportsektorns klimatomställning. En stor och viktig utmaning!

//Mattias