Foto:Roland Magnusson/Mostphotos

De senaste 30 åren har antalet personbilar i trafik ökat med ungefär 1–2 procent årligen, och för några enstaka år med toppar på 3 procent. Under 2022 minskade antalet personbilar i trafik jämfört med året innan. Minskningen var blygsamma 6 200 bilar motsvarande -0,1 procent - men att fordonsflottan minskar är anmärkningsvärt och något vi tidigare bara sett i samband med större kriser.

Senast antalet bilar i trafik minskade var under finanskrisen 1992–1993. Då hade Sverige en mycket svag ekonomi och hög arbetslöshet. Minskning av antalet bilar i trafik inträffade också under åren 1977–1979 mellan oljekriserna då bensinpriset steg kraftigt. Minskningen 2022 har skett då Sverige har hög inflation och räntorna stiger.

Hur antalet bilar i trafik förändras mellan två år beror på tre faktorer:

  • förändringen i antalet avställda bilar mellan åren (+/-)
  • antal nyregistreringar under året (+) och
  • antal avregistreringar under året (-).

Det som hände 2022 jämfört med året före, var att nyregistreringarna var färre (-5 procent), antal avställda bilar ökade (+2 procent) och dessutom så ökade exporten av personbilar (+17 procent). Detta ger sammantaget en bilpark i trafik som var marginellt mindre än 2021.

 

Figur 1. Personbilar i trafik, förändring jämfört med föregående år. År 1960–2022.

Vi har över åren sett att av hela stocken personbilar så har antalet avställda långsamt ökat, från 17 procent år 2000 till 22 procent år 2022. I slutet av 2022 var drygt 30 000 fler personbilar avställda jämfört med ett år tidigare.

Figur 2. Andel avställda fordon av stocken av personbilar. År 2001–2022.

Åren innan coronapandemin hade Sverige ett högt antal nyregistrerade personbilar och toppade 2017 med nästa 400 000 nya bilar. 2022 var mer av ett ”normalår” med strax under 300 000 nya bilar.

 

Figur 3. Antal nyregistrerade respektive avregistrerade personbilar. År 2001–2022.
Anm. Ökningen 2013 beror på att Transportstyrelsen under gjorde en genomgång av avställda fordon vilket resulterat i fler administrativt skrotade fordon än normalt.

 

Figur 4. Antalet avregistrerade personbilar, efter typ. År 2001–2022.
Anm. Ökningen 2013 beror på att Transportstyrelsen under gjorde en genomgång av avställda fordon vilket resulterat i fler administrativt skrotade fordon än normalt.

Avregistrerade fordon utgörs av skrotade fordon samt exporterade fordon. Skrotade fordon är fordon som reellt skrotats men också fordon som varit avställda en längre tid och inte förväntas gå i trafik igen och därför avregistreras, så kallade administrativt skrotade. Exporterade fordon består till stor del av relativt nya fordon. Hälften av bilarna som exporterades 2022 var 5 år eller yngre.

Under 2022 hade reellt skrotade bilar en genomsnittsålder på 19,6 år, dessa har långsamt blivit äldre de senaste åren. 2022 var de exporterade bilarna var i genomsnitt 8,9 år. 2018 var första året med mycket högre exporten än tidigare och det var exporten av relativt nya fordon, 0–5 år,som ökade kraftigt. Detta medförde att den genomsnittliga åldern för exporterade bilar sjönk från 12,1 år till 8,6 år mellan 2016 och 2018.

Figur 5. Genomsnittlig ålder på personbilar som reellt skrotats respektive exporterats. År 2003–2022.

Effekten av att skrotningen stadigt har minskat de senaste åren och att de skrotade bilarna har blivit äldre samtidigt som vi har mycket hög export av relativt nya bilar är att den genomsnittliga åldern höjs för de bilar som är kvar.

Att bilarna behålls längre kan bero på ekonomiska skäl, men också på tekniska, att bilarna idag har en generellt längre livstid än äldre bilar. Att antal skrotade bilar har minskat, antal nyregistreringar har minskat, samt att Sverige har en relativt hög export av relativt nya bilar kan i sin tur få effekter på omställningstakten mot en elektrifierad/fossilfri personbilsflotta.

 

Figur 6. Genomsnittlig ålder på en personbil i trafik, 1990–2022.

Med tanke på den rådande ekonomiska situationen i Sverige kan minskningen under 2022 vara början på ett mönster som tidigare observerats under energikrisen på 1970-talet och finanskrisen i början på 1990-talet. Om kommande år följer mönstret så kan vi vänta oss färre bilar i trafik även nästkommande år. Då både antalet nyregistrerade och skrotade personbilar tenderar att minska vid en lågkonjunktur skulle det också kunna innebära att flottan åldras ytterligare.

Men varje kris är unik. Två effekter värda att nämnas, förutom det ekonomiska läget, som bidragit till minskningen 2022 är att antalet nyregistrerade fordon hämmades främst av bristande utbud av bilar som en följd av coronapandemins effekter. Det var snarare bristen på tillgängliga bilar som höll nere antalet nya bilar under året, inte en bristande efterfrågan. För det andra bidrar den omfattande exporten av begagnade bilar till utflödet ur personbilsflottan. Exporten av personbilar har under de senaste 5 åren varit på mycket högre nivåer än tidigare.

Källor:
Bearbetningar av Trafikanalys fordonsstatistik.
För längre tidsserier i figur 1 och 6 har uppgifter även hämtats från SCB.

Fråga och svar senast uppdaterat: 2023-03-09