Vit lastbil på en väg

Transportsystemet är av fundamental betydelse för välfärd och tillväxt i Sverige. Optimeringsproblem i systemets uppbyggnad och nyttjande måste överbryggas för att vi ska kunna uppnå en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning.

Syftet med detta underlag till en framtida inriktning för utvecklingen av godstransportsystemet är i mångt och mycket att beskriva hur systemet ser ut och hur det används, identifiera vilka brister det har idag och vilka brister som förutses till 2030 i ljuset av att omvärlden förändras. I underlaget försöker vi också peka ut områden eller åtgärder som bör prioriteras för att lösa upp flaskhalsar.

Läs mer här


Vägtrafik dominerar inrikes varutransporter

Hur transporteras varor i Sverige? I ny statistik visar Trafikanalys landets varuflöden, inrikes och utrikes, och vilka...

Svårt att mäta distanshandelns transporter och effekter

Distanshandeln gör det enkelt att handla, oberoende av tid och plats, och den växer mycket snabbt. Den skapar stora paketvolyme...

Export av begagnade miljöbilar och fossiloberoendet

Efter tre år i Sverige är det påtagligt många miljöbilar som lämnar landet – många säljs vidare till Norge.