Färdtjänstbil

Idag finns Färdtjänst och riksfärdtjänst som officiell statistik, med uppgifter om antal tillstånd och antal resor. Vi saknar dock uppgifter om exempelvis skolskjuts och sjukresor samt information om beläggning och transportarbete. Trafikanalys startar därför ett projekt för att utöka statistiken inom området Kollektivtrafik och samhällsbetalda resor.

Det har påtalats från både regering, myndigheter och branschen att det finns ett behov av mer heltäckande statistik för särskilda persontransporter. Vi har anledning att tro att det finns mer information i de system som används för planeringen av färdtjänst, sjukresor och skolskjuts med taxi – information som skulle kunna tillgängliggöras för statistikändamål. Vi tror också att branschen skulle ha glädje av nya möjligheter till systematiska (öppna) jämförelser, benchmarking, och nyckeltal.

Därför har Trafikanalys startat ett projekt för att utreda vilka uppgifter som finns lätt tillgängliga från de planeringssystem som regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) och kommuner använder för samplanering av resorna.

Trafikanalys har i ett första skede kontaktat RKM och kommuner för att undersöka intresset att medverka i utvecklingsprojektet. Vi behöver representanter för alla på marknaden förekommande planeringssystem. Tanken är att inte bara utöka statistiken med nya tillståndstyper som skolskjuts och sjukresor, utan också med fler undersökta storheter, till att börja med körsträckor och beläggning/transportarbete (personkilometer). Om projektet och samarbetet med branschen faller väl ut kan fler variabler bli aktuella i framtiden.

Gemensam specifikation av variabler krävs

Tanken är att tillsammans med systemleverantörerna komma överens om en gemensam specifikation för de överenskomna variablerna, som ska kunna levereras mer eller mindre automatiskt till trafikhuvudmannen, för vidarebefordran till Trafikanalys som producerar den officiella statistiken.

Parallellt med detta delprojekt pågår flera andra delprojekt för att fånga upp skolskjuts, sjukresor samt villkoren för färdtjänst.

Vid några frågor eller synpunkter om projektet är ni välkomna att kontakta projektledaren. (Kontaktuppgifter finns i högerspalten.)