Nyligen publicerade vi på Trafikanalys den årliga uppföljningen av de transportpolitiska målen i Sverige. En sak som jag slås av när jag läser rapporten är hur stor variation vi kan se när det gäller förändring inom olika delar av transportområdet.

För den som vill veta mer om vår uppföljning så rekommenderar jag vårt webbinarium – antingen direktsänt eller i den inspelade version som ligger kvar på vår webbplats ett par veckor. Den gedigna rapporten ligger däremot på webbplatsen under lång tid framöver.

En sak som jag slås av när jag läser rapporten är hur stor variation vi kan se när det gäller förändring inom olika delar av transportområdet. En hel del figurer i rapporten visar en ganska platt kurva med små förändringar över tid. Ett sådant exempel handlar om det lokala företagsklimatet, där vi kan följa hur företagen värderar sina respektive hemkommuner när det gäller vägnät, järnvägs- och flygförbindelser. Tämligen stabila nivåer under lång tid.

När det gäller andra figurer får man anstränga sig för att hitta något tydligt mönster, eftersom nivåerna ser ut att närmast slumpmässigt hoppa fram och tillbaka. I åter andra figurer kan en lång rad av år utan större rörelser åtföljas av en period där det händer väldigt mycket. Det är oftast lätt att hitta en tydlig förklaring i omvärlden till detta mönster. Pandemin var förstås en sådan omvärldsfaktor, som påverkade exempelvis e-handelns omsättning på ett kraftfullt sätt.

Men mest intressant är kanske ändå att se de långsiktiga trender som inte är så dramatiska från ett år till ett annat, men som blir tydliga när man drar ut linjerna över en längre tidsperiod. Här är faktiskt e-handelns omsättning också ett exempel, eftersom vi har kunnat se en tydlig och stabil ökning redan under de 10 år som föregick pandemin, medan utvecklingen sedan tog extra fart 2020.

I dessa fall av gradvis och tydlig utveckling handlar det ofta om en eller flera underliggande förändringstendenser i samhället i stort, vilka i sin tur får en effekt på transportområdet. I fallet med e-handel är den ökande graden av digitalisering och it-mognaden en sådan underliggande förändringstendens.

Detta tycker jag att man kan se även i de utvecklingslinjer som mäter hur ofta vi gör fysiskt aktiva resor (andelen vuxna som gör sådana resor dagligen har tydligt minskat) eller hur stor skillnad det är mellan män och kvinnor när det gäller hur många som har körkort (skillnaden i den äldsta åldersgruppen har minskat drastiskt). De underliggande förändringstendenserna i dessa fall är att vi som helhet har blivit mer bekväma (samtidigt som det är stora skillnader mellan olika befolkningsgrupper när det gäller fysisk aktivitet) och att möjligheterna till lika livsvillkor mellan män och kvinnor blir allt tydligare även bland de äldsta i samhället.

Till sist vill jag, som den obotlige optimist jag är, också fästa uppmärksamheten på de positiva utvecklingslinjer som vi kan se när det gäller utsläpp av växthusgaser. Vi ser gradvis allt mindre växthusgaser från vägtrafiken, vi ser att bensin och på senare år även diesel byts ut mot el i våra bilar, och vi ser en stadig ökning av produktionen av biodrivmedel.

Men detta var mina reflektioner – kika själv i våra rapporter!

//Mattias