Julefriden börjar nu sänka sig över landet och det är dags att lägga in en lägre växel. Trafikanalys medarbetare har i vanlig ordning arbetat hårt under året och är nu förtjänta av en skön ledighet. Men vi har producerat spännande underlag in i kaklet. Låt mig fästa er uppmärksamhet på två färska rapporter.

Idag publicerar vi en rapport om hur resandet har förändrats under coronapandemins första del, perioden mars – augusti. Genom att vi under pandemiåret 2020 har tagit ut data från vår nationella resvaneundersökning (RVU) med tätare intervaller (per tertial) än vanligt har vi kunnat följa effekterna på resandet. Dessa data har kompletterats med officiell statistik om resande med tåg, flyg och sjöfart samt övernattningar (från Tillväxtverket). Sammanställningen använder även mer okonventionella datakällor från Google, Telia, kollektivtrafik-appar och resandedata från regionala kollektivtrafikmyndigheter (bearbetade av KTH).

Rapporten är en självklar jullektyr för alla som är nyfikna på hur resandet har förändrats – jag tycker vi kan se såväl väntade som mera överraskande resultat. Resandet har överlag minskat jämfört med motsvarande period 2019, men minskningen var betydligt mindre under sommarmånaderna. Något som förvånade mig var att antalet förflyttningar till fots minskade tydligt under perioden, trots att sådana förflyttningar torde vara relativt säkra ur ett coronaperspektiv och trots att fler människor än tidigare syntes ute i naturen. Detta kan möjligen bero på att många arbets- och skolresor, som nu ställdes in, tidigare skedde till fots.

Tidigare i veckan publicerade vi en annan spännande rapport, då med fokus på godstransporter. Rapporten baseras på intervjuer med företag och branschorganisationer och ger en bild av godstransportsituationen under pandemins första våg i Sverige 2020. Vi intervjuade såväl stora industriföretag som små tillverkningsföretag, terminaler, hamnar, branschorganisationer och en stor bredd av utförare inom samtliga trafikslag. Urvalet är avsett som illustrativa fallstudier och bör inte tolkas som representativt för branschen som helhet. Men en ganska samstämmig bild från de företag som intervjuats var att man upplevde att branschen hade lyckats hantera den omställning som skedde ganska väl – framför allt genom att snabbt anpassa sig till nya förutsättningar och förändrad efterfrågan. Förmågan att anpassa sig till nya omständigheter är avgörande – fråga bara Darwin – och jag tycker att vi kan ta med oss denna hoppingivande studie in i 2021.

God jul och gott nytt år från oss på Trafikanalys!

//Mattias