De senaste åren har uttrycket ”Fit for 55” frekvent förekommit i samhällsdebatten. Vi i transportsektorn började snappa upp uttrycket 2021, när det stora regelpaketets olika delar introducerades för medlemsstaterna på bred front. Men även den breda allmänheten har säkert vid det här laget hört uttrycket, både i våras när det svenska ordförandeskapet lotsade paketet i hamn och under hösten när John Hasslers utredning presenterades (som en följd av det behov av förnyad diskussion av nationella klimatmål som har uppstått).

Men vad innebär egentligen Fit for 55 och hur påverkar det våra möjligheter att nå de transportpolitiska målen? Skulle någon väcka mig mitt i natten och be mig i detalj redogöra för de olika delarna av Fit for 55 och hur de samspelar så skulle jag gå bet på uppgiften. Kanske även om samtalet kom dagtid, om jag ska vara ärlig, för det här handlar om ett snårigt system. Sådan tur att Trafikanalys nu bistår med en tydlig och klar utredning.

Läs promemorian, det kommer att vara väl investerad tid. Du kommer att förstå mer om hur allt hänger ihop – till exempel hur det ska gå till när EU:s klimatmål om 55 % minskning av utsläppen till 2030 ska nås. Det handlar förstås inte alls bara om transporter. En delmängd är till exempel att upptaget av koldioxid inom markanvändnings- och skogsbrukssektorn ska öka (LULUCF). De två andra delmängderna handlar om mer ambitiösa utsläppshandelssystem; såväl det befintliga systemet (ETS1), som exempelvis kommer att innefatta sjöfart, som ett nytt system (ETS2) som bland annat kommer att innefatta vägtransporter.

Vi bedömer också att Fit for 55 kommer att ha övervägande positiva effekter på Sveriges möjligheter att uppnå våra nationella mål – detta gäller det övergripande transportpolitiska målet, det s.k. hänsynsmålet och även vårt etappmål för transportsektorns utsläpp av koldioxid med sikte på 2030. Det enda mål där vi ser en grad av osäkerhet kring hur Fit for 55 kommer att bidra är det s.k. funktionsmålet, som ju handlar om att främja en grundläggande tillgänglighet. Här kan vi till exempel se att Fit for 55 styr mot att i princip alla nya bilar år 2035 behöver vara utsläppsfria, vilket kan påverka möjligheten till ägande av personbil hos de som tidigare har köpt billiga begagnade bilar.

Tillgängligheten kan också skilja sig åt beroende på geografi. Vi konstaterar i promemorian att geografiska skillnader gör att anpassningen till de regler som finns i Fit for 55 kommer att se olika ut för människor i städer respektive landsbygd. Lösningarna behöver vara anpassade till de olika behov som finns.

//Mattias