I mars 2021 beslutade regeringen att Trafikanalys skulle få i uppdrag att leda arbetet med att ta fram analyser och underlag som leder till transportsektorns klimatomställning. Förslagen ska vara en del av regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan.

Vi har tagit oss an detta uppdrag med stor entusiasm och i dagarna levererades en slutrapport till regeringen, samtidigt som flera s.k. underlagspromemorior publiceras på vår webbplats. När jag läser underlaget är det några saker som slår mig lite extra. För det första känner jag stolthet över att vi har hållit ihop ett så pass komplext och mångdimensionellt projekt på ett så professionellt sätt som vi har gjort. Jag imponeras också av mängden förslag som har lyfts upp för diskussion och i vissa fall angetts som prioriterade att gå vidare med.

En annan sak som är tydlig är att det redan pågår en hel del på området – det innebär att stort fokus i vårt arbete har varit att ”passa in” våra förslag med pågående politik. Vi konstaterar i rapporten att effekterna på möjligheten att nå målet till 2030 är förhållandevis begränsade, men att förslagen får större genomslag på möjligheten att nå målet till 2045. Det som har varit viktigt för oss i projektet har dock inte enbart varit att titta på att vi ska nå målen, utan även på hur vi ska nå målen. Vi vill att målen ska nås till en så låg samhällsekonomisk kostnad som möjligt, genom en effektivare användning av hållbara förnybara drivmedel, ett mer transporteffektivt samhälle och effektivare fordon och farkoster. Detta har varit en vägledande princip i arbetet.

Det sägs på sina håll att vuxensamhället, kanske främst representerat av politiker, sviker framtida generationer genom att inte bry sig om klimatförändringarna, att inte lyssna på forskningen och helt enkelt inte göra särskilt mycket för att lösa problemen. Jag tycker att det är en felaktig bild, som dessutom motbevisas av våra erfarenheter av detta och andra likartade uppdrag. Ett uppdrag initierat av politiken, som involverat ett flertal myndigheter i dialog med representanter för forskning och näringsliv, och resulterat i åtgärdsförslag som baseras på den bästa kunskap vi har idag. Med ett liknande arbetssätt i andra länder, som i många fall svarar för långt större utsläpp av koldioxid, så kommer även klimatproblemet att kunna lösas.

//Mattias