När nu sommaren inte bara är annalkande, utan faktiskt här, börjar det bli dags att lägga i en lägre växel, koppla av, känna stolthet över vad som har gjorts och så smått börja fundera över vad som ligger framför oss.

En reflektion jag gör när jag ser tillbaka på vad vi har levererat under den senaste tiden är att mycket handlar om den pågående coronapandemin och dess effekter på transportsystemet. Det handlar om särskilda analyser av pandemins effekter, men det handlar även om att pandemin är allestädes närvarande i de flesta av de andra analyser vi gör, även om dessa egentligen har ett annat fokus.

Ett sådant exempel är vår transportpolitiska måluppföljning. Vi konstaterade i denna uppföljning att pandemin kom att påverka vår tillgänglighet, våra arbets- och semesterresor, våra internetvanor och mycket annat under 2020. Restriktioner och rekommendationer försämrade tillgängligheten mest för de som är beroende av kollektivtrafiken för sitt dagliga resande och vi fann att personer med en funktionsnedsättning upplevde tydliga försämringar.

En annan reflektion jag gör är att världen rullar på, under och inte minst efter pandemin. Nu ser vi förhoppningsvis ljuset i pandemitunneln och Trafikanalys kan fortsätta att leverera högkvalitativt kunskapsunderlag kring de många andra utmaningar som påverkar transportsystemets utveckling.

Vi har redan påbörjat ett intensivt arbete med anledning av vårt uppdrag att ta fram underlag till nästa klimatpolitiska handlingsplan – här kan jag utlova fler rapporter framöver. Under hösten kan vi dessutom se fram emot en ny s.k. byggstartsgranskning och flera fördjupade analyser inom ramen för vårt uppdrag att utvärdera regeringens godstransportstrategi. Frågor kring konkurrenskraft, transporteffektivitet och e-handel kommer att stå högt på vår agenda när vi i augusti lämnar hängmattan.

//Mattias

 


Yttrande över betänkandet Rätt för klimatet

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över klimaträttsutredningen slutbetänkande Rätt för klimatet SOU 2022:21. Trafikanalys...

Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över Naturvårdsverkets rapport Redovisning av regeringsuppdrag att se över systemet för...

Bättre koll på infrastrukturen och dess kostnader

I augusti beslutade dåvarande regering att ge Trafikanalys det viktiga uppdraget att granska och följa upp Trafikverkets arbete...