Utlämnande av mikrodata

Papper och penna

Trafikanalys har möjlighet att lämna ut mikrodata ur den officiella statistiken för exempelvis forskningsändamål eller för att användas i annan officiell statistik. Det sker alltid efter särskild prövning.

Trafikanalys är ansvarig myndighet för statistik inom områdena bantrafik, kollektivtrafik, kommunikationsvanor, luftfart, post, tele, sjöfart och vägtrafik. Mikrodata avseende denna statistik kan enligt offentlighets- och sekretesslagen lämnas ut för att användas i annan officiell statistik eller för forskningsändamål.

Av 24 kap. 8 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) den så kallade statistiksekretessen följer att uppgifter för forskningsändamål eller statistikframställning får lämnas ut om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider skada eller men.

När en förfrågan ställs till Trafikanalys om utlämnande av mikrodata måste Trafikanalys göra dels en bedömning av om det är fråga om forskning, och dels en skadeprövning (med skada avses uteslutande ekonomisk skada; med men avses i första hand integritetskränkningar). Leder prövningen till en positiv bedömning kan uppgifterna lämnas ut. Huvudregeln är dock att enbart lämna ut avidentifierade uppgifter. 

Skriftlig begäran krävs

 • En skriftlig begäran om de uppgifter som önskas skickas till Trafikanalys, se blankett nedan. Till begäran ska en projektbeskrivning/forskningsplan och i förekommande fall ett utlåtande från etikprövningsnämnd bifogas. Varje förfrågan om individdata sekretessprövas hos Trafikanalys.

  Utlämnande av mikrodata - blankett

  Begäran skickas till:

  trafikanalys@trafa.se 

  alternativt till:

  Trafikanalys
  Rosenlundsgatan 54
  118 63 Stockholm.