Vilka möjligheter har elflyget?

Hur vi ska bromsa den pågående utvecklingen av ökade koldioxidutsläpp och den klimatpåverkan som dessa medför har redan tidigare konstaterats vara en global ödesfråga. Trafikanalys arbetar med flera projekt som tydligt kopplar till denna fråga.

Det senaste i raden av projekt med koppling till klimatfrågan är ett uppdrag från regeringen som innebär att Trafikanalys ska ta fram ett kunskapsunderlag som bland annat beskriver kapaciteten hos de eldrivna flygplan som utvecklas, samt översiktligt analysera vilka åtgärder som skulle kunna vara lämpliga att genomföra för att främja utveckling och en övergång till en större användning av elflygplan.

Regeringens utgångspunkt är att flyget behövs för ett exportberoende land som Sverige, men att flygindustrin måste ställa om så att klimatpåverkan minskar. Några möjligheter i en sådan omställning är ökad användning av biobränslen som drivmedel och just utveckling av eldrivna flygplan. På kortare sikt är det med tanke på batterikapacitet sannolikt på kortare flygningar som en mera omfattande användning av eldrivna flygplan kan komma att bli aktuellt.

Vårt arbete med uppdraget att analysera eldrivna flygplan har precis inletts, men vi kan redan nu konstatera att det finns många, ibland motstridiga, uppfattningar om elflygets potential. Var Trafikanalys landar och hur långt vi har färdats med hjälp av vårt utredningsbatteri presenterar vi senast 7 oktober 2020.