Vägtrafik dominerar inrikes varutransporter

Lastbil på bro

Hur transporteras varor i Sverige? I ny statistik visar Trafikanalys landets varuflöden, inrikes och utrikes, och vilka trafikslag som använts i transportkedjan.

- Varuflödesundersökningen är unik i den officiella statistiken genom att samlat beskriva godsets varuslag, vikt och värde, i hela transportkedjor för branscher med betydande transportbehov. Denna typ av undersökning har inte gjorts i Sverige sedan 2009 och görs endast i ett fåtal länder, t.ex. har USA och Norge genomfört liknande undersökningar, säger Henrik Petterson, projektledare vid Trafikanalys.

Varuflödesundersökningen för 2016 visar bland annat att:

  • 181 miljoner ton gods transporterades inrikes
  • 84 miljoner ton gods transporterades till utlandet
  • 1 293 miljarder kr var värdet på godset som transporterades inrikes
  • 837 miljarder kr var värdet på godset som transporterades till utlandet

Här hittar du hela undersökningen.

Läs ett tidigare pressmeddelande om Varuflödesundersökningen 2016.


Svårt att mäta distanshandelns transporter och effekter


Distanshandeln gör det enkelt att handla, oberoende av tid och plats, och den växer mycket snabbt. Den skapar stora paketvolyme...

Godstransportflöden - statistikunderlag med varugruppsindelning


Föreliggande PM är en del av Trafikanalys regeringsuppdrag och är en underrapport till "Godstransportflöden – Analys av...

Svenska godstransportflöden - modellberäkning


Trafikanalys har, som en del i ett regeringsuppdrag, tagit fram ett relativt omfattande material för att beskriva de större...