Godsflöden i Sverige

Ett lastfartyg

Under vintern 2011-2012 fick Trafikanalys uppdraget att redovisa ett kunskaps-underlag om hur godstransportsituationen ser ut inom olika trafikslag och i olika regioner i Sverige. Denna rapport redovisar ett av de ingående delprojekten.

Rapporten beskriver godsflöden i Sverige samt gränsöverskridande transporter med hjälp av befintlig statistik och bearbetat grundmaterial från den lastbils-, ban- och sjötrafikstatistik som Trafikanalys förfogar över. Den officiella statistiken har kombinerats med utrikeshandelsdata från SCB samt sammanställda uppgifter från Eurostat om de utlandsregistrerade lastbilarnas verksamhet i Sverige. Jämförelser görs även mellan de svenskregistrerade och utländska lastbilarnas transportmönster.

Läs mer här om uppdraget.