Ett lastfartyg

Under vintern 2011-2012 fick Trafikanalys uppdraget att redovisa ett kunskaps-underlag om hur godstransportsituationen ser ut inom olika trafikslag och i olika regioner i Sverige. Denna rapport redovisar ett av de ingående delprojekten.

Rapporten beskriver godsflöden i Sverige samt gränsöverskridande transporter med hjälp av befintlig statistik och bearbetat grundmaterial från den lastbils-, ban- och sjötrafikstatistik som Trafikanalys förfogar över. Den officiella statistiken har kombinerats med utrikeshandelsdata från SCB samt sammanställda uppgifter från Eurostat om de utlandsregistrerade lastbilarnas verksamhet i Sverige. Jämförelser görs även mellan de svenskregistrerade och utländska lastbilarnas transportmönster.

Läs mer här om uppdraget.


Vägtrafik dominerar inrikes varutransporter

Hur transporteras varor i Sverige? I ny statistik visar Trafikanalys landets varuflöden, inrikes och utrikes, och vilka...

Svårt att mäta distanshandelns transporter och effekter

Distanshandeln gör det enkelt att handla, oberoende av tid och plats, och den växer mycket snabbt. Den skapar stora paketvolyme...

Godstransportflöden - statistikunderlag med varugruppsindelning

Föreliggande PM är en del av Trafikanalys regeringsuppdrag och är en underrapport till "Godstransportflöden – Analys av...