Två lastbilar på väg

Det saknas underlag för att beskriva näringslivets efterfrågan på godstransporter för olika branscher. Dagligvaruhandeln utgör här en viktig pusselbit. 

Ladda ner:

PM 2015:17
Publicerad:  18 december 2015

Dagligvaruhandeln har behov av att transportera stora mängder varor till sina butiker via centrallager och distributionsterminaler. Distributionsflöden kopplade till dagligvaruhandeln har särskild påverkan på transportsystemet i städer och närheten av stadsområden där butiker och slutliga mottagare är lokaliserade.

Trafikanalys har därför samlat in registerdata från dagligvarubranschen om transporter av dagligvaror utförda i egen regi avseende en representativ mätvecka under 2013. Materialet har utvärderats för att kunna ersätta traditionella enkätundersökningar.

PM 2015:17 Dagligvaruhandelns distribution - en kartläggning kartlägger och analyserar de svenska dagligvaruföretagens interna flöden avseende godsslag, omfattning och flödesvägar. I rapporten presenteras de viktigaste resultaten.

Läs mer här


Vägtrafik dominerar inrikes varutransporter

Hur transporteras varor i Sverige? I ny statistik visar Trafikanalys landets varuflöden, inrikes och utrikes, och vilka...

Svårt att mäta distanshandelns transporter och effekter

Distanshandeln gör det enkelt att handla, oberoende av tid och plats, och den växer mycket snabbt. Den skapar stora paketvolyme...

Överträdelser i november inom transport och rörlighet

Europeiska kommissionen väcker talan mot Polen vid EU-domstolen på grund av det polska systemet som kräver tillstånd för vissa...