Två lastbilar på väg

Det saknas underlag för att beskriva näringslivets efterfrågan på godstransporter för olika branscher. Dagligvaruhandeln utgör här en viktig pusselbit. 

Ladda ner:

PM 2015:17
Publicerad:  18 december 2015

Dagligvaruhandeln har behov av att transportera stora mängder varor till sina butiker via centrallager och distributionsterminaler. Distributionsflöden kopplade till dagligvaruhandeln har särskild påverkan på transportsystemet i städer och närheten av stadsområden där butiker och slutliga mottagare är lokaliserade.

Trafikanalys har därför samlat in registerdata från dagligvarubranschen om transporter av dagligvaror utförda i egen regi avseende en representativ mätvecka under 2013. Materialet har utvärderats för att kunna ersätta traditionella enkätundersökningar.

PM 2015:17 Dagligvaruhandelns distribution - en kartläggning kartlägger och analyserar de svenska dagligvaruföretagens interna flöden avseende godsslag, omfattning och flödesvägar. I rapporten presenteras de viktigaste resultaten.

Läs mer här

Nedan hittar du en liknande undersökning som presenterades 2023.