""

Ungdomar är som regel bra trendsättare och att studera deras värderingar och attityder kan ge signaler om nya beteenden och trender som de tar med sig in i kommande vuxenliv och arbetsliv och dess möjliga påverkan på framtida resande.

Hur befolkningen väljer att resa och transportera sig framöver kommer att ha stor påverkan på de transportpolitiska utmaningarna, och vilka styrmedel som krävs för att skapa ett hållbart transportsystem.

Allt talar för att resandet i samhället kommer att öka, samtidigt som vi ser en ökad individualisering och behov av "on-demand-tjänster" även inom transportsektorn.

Trafikanalys har låtit undersökningsföretaget Novus Opinion genomföra en fokusgruppstudie bland unga mellan 18 och 24 år för att få en bild av deras syn på transporter och val av trafikslag.

Rapporten visar på följande slutsatser:

  • De unga väljer det färdmedel som är smidigast för själva resan och som på det mest flexibla och enklaste sättet tar dem till måldestinationen.
  • Ekonomin har stor påverkan på de ungas resbeteende.
  • De skiljer sig inte så mycket från andra generationer i önskan om hitta resor som passar ens eget "schema" så mycket som möjligt. Det som avgör är rent praktiska faktorer såsom tillgänglighet, kostnad, tidsoptimering och bekvämlighet.
  • Valet av transporter hör inte till de stora ideologiska frågorna som engagerar de unga. Men då det påverkar ens direkta vardag blir frågorna viktiga.
  • De uppfattar sig dock som en miljömedveten generation, men ser det inte som ett skäl till att helt avstå från bilen. Man har stort förtroende för att samhället ska fixa miljövänliga lösningar för framtiden, såsom en fossilfri fordonsflotta.