När vi nu är mitt inne i de tunga (och kalla) oxveckorna efter jul- och nyårsledigheterna passar det bra att hämta energi från planer på att utveckla verksamheten. 

Något som vi har pratat en hel del om på Trafikanalys är skiftet i hur statistik produceras, som delvis är pågående, men i ännu högre grad ligger framför oss. Här tänker jag inte minst på digitaliseringen av statistikproduktionen och för oss på transportområdet en möjlig utveckling mot mer användning av exempelvis mobildata och data från uppkopplade fordon.

En ökad grad av digitalisering i statistikproduktionen är önskvärd av två skäl. Dels kan digitaliseringen ses som del av en långsiktig strategi för att säkerställa tillgång till data, minska uppgiftslämnarbördan och hanterade vikande svarsfrekvenser för enkätundersökningar. Dels kan digitaliseringen underlätta en strävan efter att göra statistiken tillgänglig för användarna i harmoniserade format och digitala kanaler. 

I processen att öka graden av digitalisering i statistikproduktionen behövs en samordning med andra statistikmyndigheter och aktörer för att säkerställa en god digital infrastruktur. Ett exempel är det pågående pilotprojekt som rör framtida varuflödesundersökningar baserat på nya datakällor. Trafikanalys genomför projektet tillsammans med Trafikverket och även i nära samarbete med Näringslivets transportråd, som representerar de stora transportköparna. Genom att ersätta delar av urvalsdata med registerdata kan vi bättre fånga in ändrade transportmönster. Över tid kan kanske enkäter fasas ut till förmån för registerdata, nya insamlingssystem och digitala mobilitetsdata. Trafikanalys har på samma tema även inlett en dialog med SCB och Tillväxtverket för att gemensamt se över hur nya datakällor kan användas inom olika statistikprodukter.

Den här utvecklingen av statistikproduktionen är dock inte gratis – initialt lär nya datakällor och metoder medföra ökade kostnader, men vi tror att utvecklingen på sikt kommer att medföra möjlighet till effektivisering och lägre kostnader.   

//Mattias