Nytt år, nytt regleringsbrev och nya uppdrag. För en statlig myndighet är det alltid spännande att se årets regleringsbrev, som brukar anlända strax innan jul. Det är kanske en viss överdrift att kalla händelsen för ”lilla julafton”, men det är i detta dokument som vår uppdragsgivares önskade inriktning för vår verksamhet under kommande år tydligast framkommer. Under 2022 kommer Trafikanalys att arbeta med flera nya uppdrag enligt regleringsbrevet.

Ett av dessa uppdrag handlar om att göra en analys av den eldrivna fordonsflottan, dels i form av en nulägesanalys, dels i form av en framåtblick med sikte på 2030. Årtalet är naturligtvis ingen tillfällighet, eftersom det första etappmålet för omställningen till en fossilfri transportsektor tar sikte på just 2030. Elektrifieringen är en nyckelkomponent i denna omställning. Arbetet med analysen av den eldrivna fordonsflottan kommer att göras i nära samarbete med arbetet för att ta fram korttidsprognoser över den svenska fordonsflottans utveckling, ett uppdrag som har återkommit för Trafikanalys under flera års tid.

Ett annat nytt uppdrag i regleringsbrevet handlar om att göra en kartläggning av gränsöverskridande godsflöden. Det handlar om att identifiera de viktigaste varutyperna och över vilka stråk dessa färdas. Kunskap som har visat sig mycket viktig i dagens globaliserade och sårbara värld – minns fartyget som blockerade Suezkanalen och därmed bromsade en betydande del av världshandeln under en knapp vecka. Trafikanalys kommer i arbetet att använda sig av uppgifter som har samlats in inom ramen för en rykande färsk varuflödesundersökning.

Elektrifieringstemat återkommer sedan i två andra nya uppdrag: en analys av förutsättningarna att öka användningen av helt eller delvis eldrivna fartyg i Sverige samt en analys av möjliga incitament för att åstadkomma en ökad användning av land- och laddström i hamnar. Dessa uppdrag belyser betydelsen av elektrifiering i den maritima sektorn – något som kanske har kommit i skymundan när så mycket har handlat om elbilar de senaste åren.

Det sista uppdraget är präglat av de senaste årens pandemi som drastiskt har ökat arbetet hemifrån, inte minst på statliga myndigheter. Även om omständigheterna har tvingat fram utvecklingen så kan det konstateras att det finns många fördelar med ett mera flexibelt arbetsliv, till exempel i form av minskad stress och bättre möjligheter att hitta en balans mellan arbete och fritid. Men också miljömässiga fördelar – därav detta uppdrag, som handlar om att redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter som pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. I arbetet ingår också att visa hur vi arbetar för att fortsätta utveckla alternativ till fysiska möten och nå en allt mindre miljö- och klimatpåverkan.

Sammanfattningsvis – uppdrag som ligger väl i tiden och tar sikte på några av samtidens största utmaningar, därmed uppdrag som passar Trafikanalys perfekt!

//Mattias