Nu är det nedräkning inför publiceringen av vår årsredovisning för 2023. Har jag någon gång känt att jag har kunnat leverera ett perfekt lästips så är det nu. Publikationen är späckad med statistik, trender, ekonomi och annat spännande. För att vara en liten myndighet så gör vi väldigt mycket. Håll utkik! Ett litet axplock kan nämnas redan nu.

Årsredovisning 2023

» Läs mer

Som alla vet presenterade regeringen i december 2023 en ny klimatpolitisk handlingsplan. Trafikanalys har under 2022 och 2023 levererat viktiga kunskapsunderlag och nu kan vi konstatera att flera av våra förslag också återfinns i planen. Det handlar exempelvis om införandet av en skrotningspremie för personbilar för att föryngra fordonsflottan och om ett fortsatt stöd till marknadsintroduktion av ellastbilar, miljölastbilar och elbussar.

En fortsatt högintressant fråga är naturligtvis hur transportsystemet återhämtar sig efter pandemiåren. Vi ser tydliga tecken på en sådan återhämtning på de flesta områden, även om flyget släpar efter. Vid en jämförelse av flygvolymerna året innan pandemin (2019) med året då pandemin tog slut (2022) ser vi en klar skillnad i antalet passagerare på svenska trafikflygplatser. Under 2019 uppgick antalet passagerare till nästan 38 miljoner, medan det hade sjunkit till 25 miljoner år 2022. 

Vi nådde under 2023 full aktivitet i vårt viktiga uppdrag att granska och följa upp Trafikverkets arbete för en förbättrad kostnadskontroll inom ramen för den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastruktur. Under hösten pekade vi i en rapport på ett problem som är kopplat till den bild som förmedlas i Trafikverkets byggstartsrapporter och årsredovisningar. Grundproblemet är vilken typ av jämförelser som görs mellan olika kostnadsprognoser. Kostnadsjämförelser för pågående objekt görs huvudsakligen med senast godkända plan, med följden att kostnadsförändringar fram till det senaste planbeslutet inte tydligt framgår.

2023 var också året då vi tog flera viktiga steg mot att modernisera vår statistikproduktion. Vi lade större resurser på statistikutveckling än tidigare. Det handlar om att fokusera på visualisering och presentation av statistikresultat i nya format och om att förenkla undersökningar samt pröva möjligheter att ersätta enkätfrågor med befintliga registerdata och andra datakällor. Det senare har den positiva effekten att det minskar uppgiftslämnarnas arbete med att lämna statistikunderlag.

//Mattias