Ändamål och innehåll
Statistiken redovisar olyckor samt skadade och omkomna personer i vägtrafiken. Ändamålet är att beskriva hur trafiksäkerheten utvecklas över tid samt beskriva dem som omkommer och skadas i trafiken, t.ex. deras ålder, kön och trafikantgrupp. Statistiken fångar också vissa omständigheter kring olyckorna som vägtyp, hastighetsgräns och väderförhållanden. Dessutom innehåller statistiken uppgifter om när olyckor i vägtrafiken sker, i form av månad, veckodag och tid på dygnet.
 
Statistikens framställning
Statistiken om vägtrafikskador baseras på uppgifter som polis rapporterar till Transportstyrelsen. Polisen ska rapportera från vägtrafikolyckor med personskada, enligt Kungörelse (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor. Transportstyrelsen kontrollerar uppgifterna och kompletterar dem med uppgifter om omkomna personer från bland annat SCB och RMV. Polisens uppgifter kompletteras också med vägtyper för olycksplatsen från databasen NVDB.
 
Statistikens kvalitet
Statistiken fångar inte alla olyckor i vägtrafiken eftersom alla sådana inte rapporteras till polisen. Tydligast blir denna brist då vi tittar på skadade cyklister som främst skadas vid singelolycka med cykel, en typ av olyckor polisen sällan blir kallad till. Tabellerna med officiell statistik fokuserar på de omkomna där vi vet att kvaliteten är mycket hög.

 

Teckenförklaring
   
..    uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker
    uppgift kan inte förekomma
noll (inget finns att redovisa)
0 mindre än hälften av enheten, men större än noll
   korrigerad uppgift
    reviderad uppgift
U undertryckt uppgift, på grund av röjanderisk
xxx betydande skillnad i jämförbarheten i en tidsserie markeras med en horisontell eller vertikal linje

Gör ditt eget statistikurval

Vägtrafikskador

Här kan du göra ett eget urval ur den officiella statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. Från ditt urval går det också att exportera resultatet i olika format.

Behöver du hjälp finns det länkar till tabeller med färdiga urval, en guide och en video som visar hur du gör ett eget urval.

Statistiken beskriver de olyckor och de personskador som inträffar i vägtrafiken. 

Den officiella statistiken grundas på polisens uppgifter. I den officiella statistiken publiceras antal skadade och omkomna personer per åldersgrupp, kön och trafikantgrupp. Dessutom beskriver statistiken omständigheter för olyckorna, som län där olyckorna skedde, månad, veckodag och tid på dygnet då olyckorna skedde, samt vägtyp, väglag och andra omständigheter.