Hjullastare arbetar Foto:Mostphotos

Arbetsmaskiner är ett vitt begrepp som inkluderar många typer av maskiner och fordon. Det är därför inte helt lätt att ta fram entydig statistik för denna heterogena grupp maskiner. Här försöker vi redovisa vad som finns i tillgängliga källor och register.

En vanligen använd definition, som återfinns i förordningar avseende avgaskrav, av en arbetsmaskin är: en transportabel industriell utrustning eller ett mobilt fordon med eller utan karosseri som drivs med hjälp av en förbränningsmotor som inte är avsett att användas för transporter på väg av personer eller gods. Detta innebär att arbetsmaskiner innefattar allt från motorsågar och snöskotrar till stora skogsmaskiner.

Registreringspliktiga arbetsfordon

Trafikanalys statistik om fordon omfattar registreringspliktiga vägtrafikfordon som återfinns i Transportstyrelsen vägtrafikregister. Ett stort antal arbetsmaskiner (som kan framföras på väg) förekommer i vägtrafikregistret,såsom motorredskap, traktorer, terränggående fordon och snöskotrar. Men en hel del av allt som klassas som arbetsmaskiner saknas i vägtrafikregistret och därmed i Trafikanalys officiella statistik om fordon.

Den officiella statistiken om fordon för 2022 redovisar drygt 384 000 traktorer, 203 000 snöskotrar och 104 000 terränghjulingar i trafik. I den officiella statistiken redovisas inte motorredskap specifikt, men i vägtrafikregistret ingår knappt 23 300 motorredskap. Motorredskap är till exempel hjullastare, dumprar och grävmaskiner.

Utsläpp från arbetsmaskiner

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för officiell statistik om utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Utsläpp från arbetsmaskiner ingår i de årliga beräkningarna för uppföljning av nationella och internationella luft- och klimatmål. Arbetsmaskiner stod år 2020 för 7 procent av de totala nationella utsläppen av växthusgaser vilket är i samma storleksordning som utsläppen från tunga lastbilar. I Naturvårdsverkets regeringsuppdrag från 2018 att kartlägga klimat- och luftutsläppen från arbetsmaskiner konstaterades att arbetsmaskiner står för en betydande del av utsläppen, men att uppgiften har hög osäkerhet bland annat för att det saknas registeruppgifter för en stor del av arbetsmaskinerna.

De årliga beräkningarna för utsläppsinventeringen utförs på uppdrag av Naturvårdsverket av konsortiet SMED (Svensk MiljöEmissionsData). För arbetsmaskiner beräknas utsläpp och energianvändning med hjälp av den s.k. arbetsmaskinsmodellen. Grunden i beräkningarna är antalet maskiner och hur mycket de används i genomsnitt (driftstid). Avsaknaden av ett heltäckande register gör att underlagsdata måste hämtas från flera olika källor, där vissa uppgifter uppdateras årligen andra mer sällan. För de maskiner som inte är besiktningspliktiga är det svårare att hitta information som kan användas som beräkningsunderlag i modellen. Källor för underlagen är bland annat vägtrafikregistret, Svensk Maskinprovning och Maskinleverantörerna. Arbetsmaskinsmodellen får dock i dagsläget ses som den bästa källan till statistik om arbetsmaskiner.

Arbetsmaskinsmodellen innehåller 86 olika maskintyper som är indelade i fem olika huvudkategorier (2016):

  1. Maskiner >560 kW
  2. Traktorer 37–560 kW
  3. Maskiner exkl. traktorer 37–560 kW
  4. Maskiner <37 kW
  5. Terrängskotrar (snöskotrar och fyrhjulingar).

Nio typer står för cirka 80 procent av alla utsläpp från arbetsmaskiner år 2020 enligt figuren nedan.

Figur: Utsläpp från arbetsmaskiner efter maskintyp, 2020.
Källa: Naturvårdsverket

Fossila drivmedel behöver fasas ut i transporter såväl som i arbetsmaskiner. I dagens arbetsmaskinsmodell räknas alla maskiner som diesel- eller bensindrivna men i den nära framtiden bör arbetsmaskinsmodellen uppdateras för att ta hänsyn till att en del av maskinerna är elektrifierade eller drivs med förnybara drivmedel. I utredningen ”I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040” listas förslag på hur detta kan ske och bland annat föreslås en utökad registerplikt för att underlätta uppföljning.

Transportstyrelsen fick 2021 i uppdrag att utreda förutsättningarna för införande av ett register för arbetsmaskiner. Utifrån miljöändamål och för att förbättra uppföljningen av utsläppen finns behov av att utöka registreringsplikten för arbetsmaskiner. Transportstyrelsen föreslår att ett separat register för arbetsmaskiner. Registret bör vara obligatoriskt och omfatta maskiner som väger 1 500 kg eller mer.

Referenser

Arbetsmaskiners klimat- och luftutsläpp (Naturvårdsverket Rapport 6826, 2018).

Arbetsmaskiners klimat- och luftutsläpp (naturvardsverket.se)

Arbetsmaskiners klimatomställning (Naturvårdsverket Rapport 7051, 2022).

Arbetsmaskiners klimatomställning (naturvardsverket.se)

I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040 (Regeringen SOU 2021:48, 2021).

I en värld som ställer om - Sverige utan fossila drivmedel 2040 - Regeringen.se

Kartläggning av eldrivna arbetsmaskiner (SMED Rapport Nr 3, 2021)

FULLTEXT01.pdf (diva-portal.org)

Arbetsmaskiners klimatpåverkan och hur den kan minska (Trafikverkets Rapport 2012:223, 2012)

Rapport Avancerad (Analys och Strategi) (ineko.se)

Register för arbetsmaskiner– förutsättningar för utökad registrering (Transportstyrelsen Dnr: TGS 2021-1734)

Register för arbetsmaskiner - förutsättningar för utökad registrering (transportstyrelsen.se)