Ändamål och innehåll

Statistiken syftar till att beskriva fartygstrafiken till och från svenska hamnar samt fartygens transporter av gods och passagerare. Både utrikes och inrikes transporter ingår i statistiken.

Statistiken omfattar havsgående fartyg med en bruttodräktighet om minst 20 som anlöper svenska hamnar för att lossa/lasta gods eller för att debarkera/embarkera passagerare. Skärgårdstrafikens anlöp ingår inte i populationen.     

Godstransporterna på inre vattenvägar i Sverige ingår och särredovisas i egna tabeller i årsstatistiken.

Statistikens framställning

Statistiken Sjötrafik baseras på en totalundersökning med uppgifter om fartygsanlöp från cirka 100 aktiva hamnar. Insamlingen av uppgifter till sjötrafikstatistiken sker på två olika sätt. Det vanligaste är att hamnarna registrerar uppgifterna via ett webbformulär. Uppgifter kommer även in via uttag ur verksamhetssystem som hamnarna laddar upp på en fil.

Statistikens kvalitet

Samtliga aktiva hamnar besvarar enkäten. Hamnarna använder i många fall själva statistiken och det indikerar på korrekta lämnade uppgifter.

En väsentlig kvalitetsbrist i Sjötrafik är att hamnarna ibland saknar information om vilken varugrupp lasten tillhör. I Sjötrafik klassificeras runt 30 procent av godsmängden som ”oidentifierbart gods” eller ”andra varor, ej tidigare specificerade”. Det gäller framför allt gods som transporteras i containrar eller på lastbilar och som i sin tur fraktas på fartygen. Den redovisade godsmängden för ”oidentifierbart gods” finns dock uppdelat på typ av last i form av lastfordon, järnvägsvagnar samt containrar.

Det saknas också i viss utsträckning exakta uppgifter om lastens destination/ursprung. Uppgiftslämnarna har då svårigheter att ange korrekt hamn- eller land-/kustområde.

Teckenförklaring
   
..    uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker
    uppgift kan inte förekomma
noll (inget finns att redovisa)
0 mindre än hälften av enheten, men större än noll
   korrigerad uppgift
    reviderad uppgift
U undertryckt uppgift, på grund av röjanderisk
xxx betydande skillnad i jämförbarheten i en tidsserie markeras med en horisontell eller vertikal linje

                                         

Gör ditt eget statistikurval

Sjötrafik

Här kan du göra ett eget urval ur den officiella statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. Från ditt urval går det också att exportera resultatet i olika format.

Behöver du hjälp finns det länkar till tabeller med färdiga urval, en guide och en video som visar hur du gör ett eget urval.

Statistiken belyser fartygs-, varu- och passagerartrafiken i svenska hamnar och lastageplatser. Uppgiftslämnare är samtliga svenska hamnar och lastageplatser.