Behandling av personuppgifter

Trafikanalys behandlar personuppgifter för olika delar av sin verksamhet. Vi följer dataskyddsförordningen och är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in. Här beskriver vi hur vi hanterar de personuppgifter som samlas in genom vår webbplats och andra digitala kanaler samt statistiska undersökningar för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med förordningen.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. 

Så behandlar vi personuppgifter

Genom den här informationen vill vi tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet. Informationen förklarar hur Trafikanalys använder de personuppgifter som du delar med dig till oss när du kommer i kontakt med oss på olika sätt, exempelvis genom webben, konferenser/event, mejl eller telefonsamtal. Du kan alltid kontakta oss vid frågor om integritets- och dataskydd på, dataskydd@trafa.se.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Trafikanalys är en statlig myndighet för transportpolitiken med organisationsnummer 202100–6305. Trafikanalys ger kunskapsunderlag till beslutsfattare inom transportområdet och en stor del av vårt arbete sker på uppdrag av regeringen med utgångspunkt i det övergripande transportpolitiska målet: en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning. Vi ansvarar även för Sveriges officiella statistik inom områdena transporter och kommunikationer.

Trafikanalys är en statlig myndighet. Uppgifter som skickas till oss blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Vissa uppgifter som kommer in till Trafikanalys är sekretessbelagda. Det är tex uppgifter som används i framställning av statistik lämnas ut (24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen).  

Så behandlar vi personuppgifter om anställda och uppdragstagare

Som arbetsgivare får Trafikanalys lagligt behandla personuppgifter om anställda och uppdragstagare i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra anställnings- eller uppdragsavtalet.

Så här behandlar vi personuppgifter om arbetssökande

Personuppgifterna kommer bara att användas inom myndigheten för rekryteringsändamål. Uppgifterna är endast åtkomliga för personer som arbetar med rekrytering. Personuppgifterna för den som anställs kommer att bevaras.

Så behandlar vi personuppgifter i statistiska undersökningar

Trafikanalys får behandla personuppgifter vid framställning av statistik då behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Till varje behandling av personuppgifter finns ett uttryckligt ändamål och uppgifterna är endast åtkomliga för personer som arbetar med statistiken.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Information som du ger till oss:

Du kan direkt eller indirekt komma att lämna information om dig själv när du kontaktar oss via telefon eller e-post. Det kan vara: Person- och kontaktinformation – exempelvis namn, födelsedata, e-postadress, telefonnummer, faktura/leveransadress.

Information som vi samlar in:

När du besöker vår webbplats www.trafa.se, för att anmäla dig till ett evenemang eller för att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan vi samla in följande information.

  • Vid anmälan till något arrangemang via vår webbplats behöver vi dina kontaktuppgifter och organisationsuppgifter, namn, fakturaadress, e-postadress, telefonnummer.
  • Vid anmälan till vårt nyhetsbrev samlar vi in namn och e-postadress.
  • Om du anmäler dig för att ta del av vår pressinformation på MyNewsdesk samlas namn och e-postadress.

På vår webbplats samlar vi också in så kallade cookies för att förbättra webbplatsens funktionalitet och mäta statistik. Information om vad cookies är och hur vi hanterar cookies finns beskrivet på sidan www.trafa.se/cookies.

Information som används i våra statistiska undersökningar:

Trafikanalys ansvarar för flera olika undersökningar. Vilka personuppgifter vi behandlar skiljer sig mellan dem. Det kan vara uppgifter som finns i olika register, uppgifter som samlas in i våra undersökningar eller kontaktinformation till dig som lämnar uppgifter till statistiken. När vi samlar in uppgifter från näringsidkare, kommuner, regioner och kommunalförbund kan det vara med uppgiftslämnarplikt. Privatpersoner har ingen skyldighet att lämna personuppgifter till oss.

Vad gör vi med dina uppgifter?

Alla uppgifter används för att tillhandahålla, utföra och förbättra ett antal tjänster. Trafikanalys behandlar följande kategorier av personuppgifter för syften som baserar sig på de angivna lagliga grunderna.

Vi behandlar följande personuppgifter
När Kategori av uppgift Personuppgifter Laglig grund
Anmälan till nyhetsbrev Kontaktuppgifter Förnamn, efternamn, e-postadress Avtal
Anmälan till evenemang eller konferens Kontaktuppgifter, företagsuppgifter Förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, organisationsnummer, företagsnamn, företagsadress, postnummer, postort Fullgöra kontraktuella åtaganden
Anmälan för pressinformation Kontaktuppgifter Förnamn, efternamn. e-postadress Avtal

När personuppgifter förekommer i våra statistiska undersökningar används de i syftet att producera statistik.

Vilka delar vi personuppgifterna med?

I användningen av vissa program eller funktioner i program kan Trafikanalys komma att dela personuppgifter med underleverantörer till Trafikanalys, både inom och utom EU/EES. En översikt för mottagare och platser för respektive behandling av personuppgifter finns tillgänglig nedan i bilaga 1.

Leverantörerna har motsvarande skyldigheter för behandlingen av personuppgifter som du har avtalat med oss, och framgår av personuppgiftsbiträdesavtal.

Allmänna handlingar kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till journalister och enskilda som begär att få ta del av allmänna handlingar. Personuppgifter kan också lämnas till våra avtalspartners.

I statistiska undersökningar kan Trafikanalys komma att dela personuppgifter med personuppgiftsbiträden som bistår i produktionen av statistiken.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter om dig så länge som det finns en relation mellan oss eller så länge som det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs här.

För anmälan till evenemang kan uppgifterna sparas under två år för att återkommande kunna informera om kommande evenemang som kan vara av intresse. 

För prenumeration av nyhetsbrev sparas uppgifterna så länge som prenumerationen är aktiv och inte avslutad av dig som prenumerant. Detsamma gäller anmälan för pressinformation.

Vilka rättigheter har du?

Du har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har rätt till att få dina uppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa användningen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli ”glömd”, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra ett avtal eller om svensk eller europeisk lag, domstols eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning.

Du har också rätten att lämna klagomål på behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen.

Om du vill veta mer

Har du frågor om behandlingen av personuppgifter hos oss, vill radera eller ändra någon personuppgift kan du kontakta oss genom dataskydd@trafa.se. Via den adressen når du också vårt dataskyddsombud.

Bilaga - Underbiträden för behandling av personuppgifter
Behandling Leverantör Plats
Vid anmälan att få nyhetsbrev Paloma Sverige
Vid anmälan till evenemang/konferens Episerver Sverige
Vid anmälan att få pressinformation MyNewsdesk Irland