Överenskommelse om kvotplikt för flygbränsle inom EU

Flygplan tankar på flygplats Foto:Mostphotos

En politisk överenskommelse har nåtts mellan Europaparlamentet och Europeiska unionens råd om att bränsleleverantörer i ökande mängder ska blanda in hållbart flygbränsle i flygfotogenet från och med år 2025.

Kravet på inblandning av hållbart flygbränsle beräknas minska flygplanens koldioxidutsläpp med cirka två tredjedelar fram till 2050 jämfört med om inga åtgärder vidtas. De nya reglerna kommer att kräva följande:

  1. Flygbränsleleverantörer ska tillhandahålla en minimiandel hållbara flygbränslen vid EU:s flygplatser: 2 procent av det totala bränslet senast 2025 och 70 procent senast 2050. Parlamentet utgångspunkt i förhandlingen var att kvoten år 2050 borde ökas till 85 procent samtidigt som rådet höll fast vid kommissionens förslag om 63 procent. Från år 2030 ska en mindre andel av inbladningen utgöras av så kallade syntetiska bränslen. De råvaror som är tillåtna för produktion av hållbart flygbränsle är mer generösa än kommissionens ursprungliga förslag.
  2. Luftfartygsoperatörer som avgår från flygplatser i EU får endast tanka med det bränsle som krävs för själva flygningen, för att undvika utsläpp på grund av överskottsvikt eller koldioxidläckage till följd av ekonomitankning.
  3. Flygplatser ska se till att deras bränsleinfrastruktur är tillgänglig och anpassad för distribution av hållbara flygbränslen.

I överenskommelsen ingår även att det ska finnas en EU-märkning för flygningars miljöprestanda från 2025, vilket ska göra det möjligt för passagerare att jämföra miljöpåverkan av flygningar som utförs av olika företag på samma rutt.

Företrädare förEPP-gruppenhyllande överenskommelsen och pekade på att den breda definitionen av hållbart bränsle gör det möjligt för europeiska producenter och flygplansoperatörer att nå realistiskt satta mål. Den gröna gruppen framhöll att överenskommelsen utgjorde en möjlig väg för flyget att bli av med beroendet av fossila bränslen, men påpekade att kvoterna inte var tillräckligt höga för att uppnå klimatneutralitet. Den gröna gruppen var också kritisk till att kärnkraft kan få en större roll genom att produktionen av syntetiska bränslen kräver stora energimängder. Företrädare för både flyget och den gröna rörelsen har uttryckt sig i positiva ordalag om överenskommelsen.

Överenskommelsen ska nu formellt antas av Europaparlamentet och rådet. Den nya lagstiftningen offentliggörs därefter i Europeiska unionens officiella tidning och träder i kraft med omedelbar verkan.

Källa: Deal struck to make sustainable jet fuels mandatory for all EU flights – EURACTIV.com

Ny lagstiftning om att minska utsläppen från luftfarten (europa.eu)

Fit for 55: Parliament and Council reach deal on greener aviation fuels | Nyheter | Europaparlamentet