""

Det är tankesmedjan Transport & Environment som har tittat närmare på Chicagokonventionen, EU ETS (EU:s handelssystem för utsläppsrätter för koldioxid), direktivet för beskattning av energiprodukter och elektricitet och direktivet gällande allmänna regler för punktskatt och landat i slutsatsen att det vore möjligt att införa en bränsleskatt på inrikesflyget.

När det gäller direktivet för beskattning av energiprodukter och elektricitet konstateras att det finns möjlighet att undanta inrikesflyget från skattebefrielse. Både Nederländerna och Norge beskattar idag bränslet för inrikesflyg.

Chicagokonventionen anses inte heller utgöra något hinder då den inte är tillämplig på inrikesflyg. Därtill kan konstateras att artikel 24 förbjuder ett land att beskatta bränsle som redan finns ombord på ett plan när det landar, men inte förbjuder beskattning av bränslet i landet det tankas. Visserligen anges i artikel 15 att stater inte får ta ut avgifter vid flygplans in- eller utresa i ett land. En skatt på inrikesflyg handlar dock snarare om att om förbättra miljön eller ge inkomster till staten och kan därför inte betraktas som en avgift på in- eller utresa ur ett land.

Medlemsstat kan placera skatt på bränsle

När det gäller EU-direktivet för beskattning av energiprodukter och elektricitet konstateras att om en medlemsstat hade behövt tillstånd från andra medlemsstater att införa en bränsleskatt på inhemsk luftfart skulle detta ha återspeglats i energibeskattningsdirektivet. Det framgår nämligen av artikel 14.2 i direktivet att bilaterala avtal är nödvändiga för att beskatta bränsle som används vid flygningar mellan medlemsstaterna, men inga sådana bilaterala avtal behövs för beskattning av inhemskt bränsle. Detta gör det klart att medlemsstaten kan placera skatt på bränslet från flygplanet i en annan medlemsstat som är verksam inom sitt territorium utan uttryckligt medgivande från den andra medlemsstaten.

Varken punktskattedirektivet eller EU ETS utgör heller något hinder för en bränsleskatt på inrikesflyget. Punktskattedirektivet reglerar tidpunkten för när skatt kan tas ut, men förbjuder inga skatter på flygbränsle. Det finns ingen anledning till varför en bränsleskatt och EU ETS inte skulle kunna täcka samma inrikesflyg.

Källa:
Transport and environment