Flygplatser i fokus - om regionala flygplatsers betydelse

""

Den här rapporten är ett underlag, med fokus på de regionala flygplatserna och trafik på dessa, som kan vara till nytta för ut­vecklings­arbetet inom transportpolitiken.

Hela promemorian om flygplatser

PM 2019:6
Publicerad:  30 september 2019

Det statliga driftbidraget till icke statliga flygplatser har under långt tid uppgått till drygt 100 miljoner kronor. För 2019 har det dock tillkommit ett extra tillskott på 50 miljoner som bland annat ska kompensera för för­lust­er av flygskatten på icke statliga flygplatser i Norrland. Vår analys av flygplatsernas årsredovisningar visar att de komm­unala bidragen till flygplatserna ligger omkring 240 miljoner kronor på årsbasis.

I rapporten konstateras att flyget är betydelsefullt för näringslivet. Framförallt tycks flyget vara betydelsefullt för högteknologiska och humankapitalintensiva branscher. Detta gäller även för flygplatser utanför storstadsområdena, men framförallt tycks flyget utanför storstäderna vara viktig för tillverkningsindustrin. Det kan förklaras av att tillverkning sker på olika platser i landet och att det finns behov av fysiska möten med huvudkontoret i Stockholm. Flyg kommer sannolikt även vara betydelsefullt för näringslivets utveckling även i framtiden.

Kostnader för att upphandla flyg kommer att öka

Det finns två framtida trender som pekar mot att kostnaderna kommer att öka för att upp­hand­la flyg och ge driftbidrag till flygplatser de trafikerar. Vi ser en tydlig trend med minskat be­folk­nings­antal och en åldrande befolkning i dessa flygplatsers omland.

Intresset för elflyg är för närvarande stort vilket bland annat manifesteras i att det pågår ett 70-tal projekt runt om i världen. Om elflyget kan bidra till att öka utbudet av mindre luftfarkoster vore det en fördel då det skulle öka antalet potentiella bud­givare vid flygupphandlingar. Det kan vara svårt för nya tek­niker att slå igenom. Staten bör därför överväga olika typer av styrmedel för att understödja utvecklingen.

Med en regional flygplats avses icke-statliga flygplatser där det bedrevs linje- eller chartertrafik under 2018.