""

 

En ny rapport från Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (EASA) bekräftar att flygets klimatpåverkan av andra orsaker än utsläpp av koldioxid är betydande. Resultaten kan få betydelse för den framtida regleringen av flygets klimatpåverkan.

Koldioxid är den mest uppmärksammade växthusgasen, men det finns även andra växthusgaser som påverkar den globala uppvärmningen. För flyget medför höghöjdseffekten att klimatpåverkan från bland annat kväveoxider och sot blir större när den sker på hög höjd. EASAs experter menar att flygets klimatpåverkan kan vara upp till tre gånger större än den påverkan som är direkt kopplad till utsläppen av koldioxid.

Resultaten kan påverka utformningen av utsläppshandeln inom EU genom att höghöjdseffekten och andra utsläpp än koldioxid inkluderas i framtiden. Kommissionen efterlyser dock ökad kunskap genom mer forskning innan några förändringar kan genomföras. EASA-rapporten pekar också på att höghöjdseffekten kan minskas genom att anpassa flygvägarna.

 

Källa: EUR-Lex 

Källa: Euroactiv

 

 


Styrmedel för luftfartens klimatomställning

Trafikanalys har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag med analyser och förslag till styrmedel som leder till...

Frankrike vill se ett förbud mot privata jetflyg

Avslöjanden om förmögna människors resor med privatjet och dess utsläpp har lett till kraftiga reaktioner i Frankrike. Frankrik...

Flygfotogen dyrare än flytande väte år 2030

Flygfotogen kommer sannolikt nå kostnadsparitet med flytande väte före år 2030 enligt en ny forskningsstudie.