Flygets påverkan på klimatet från höghöjdseffekter är betydande

""

 

En ny rapport från Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (EASA) bekräftar att flygets klimatpåverkan av andra orsaker än utsläpp av koldioxid är betydande. Resultaten kan få betydelse för den framtida regleringen av flygets klimatpåverkan.

Koldioxid är den mest uppmärksammade växthusgasen, men det finns även andra växthusgaser som påverkar den globala uppvärmningen. För flyget medför höghöjdseffekten att klimatpåverkan från bland annat kväveoxider och sot blir större när den sker på hög höjd. EASAs experter menar att flygets klimatpåverkan kan vara upp till tre gånger större än den påverkan som är direkt kopplad till utsläppen av koldioxid.

Resultaten kan påverka utformningen av utsläppshandeln inom EU genom att höghöjdseffekten och andra utsläpp än koldioxid inkluderas i framtiden. Kommissionen efterlyser dock ökad kunskap genom mer forskning innan några förändringar kan genomföras. EASA-rapporten pekar också på att höghöjdseffekten kan minskas genom att anpassa flygvägarna.

 

Källa: EUR-Lex 

Källa: Euroactiv

 

 


Yttrande över förslag om statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter


Trafikanalys har yttrat sig över förslaget om stöd till regionala elektrifieringspiloter. Myndigheten ser positivt på förslaget...

Yttrande över EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation. Förslaget är komplext och har dessutom...

Flygpassagerares rättigheter har inte efterlevts under pandemin


Europeiska revisionsrätten konstaterar att flygbolagen i de allra flesta fall kunnat undvika regler som kräver kontant återbeta...