""

 

En ny rapport från Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (EASA) bekräftar att flygets klimatpåverkan av andra orsaker än utsläpp av koldioxid är betydande. Resultaten kan få betydelse för den framtida regleringen av flygets klimatpåverkan.

Koldioxid är den mest uppmärksammade växthusgasen, men det finns även andra växthusgaser som påverkar den globala uppvärmningen. För flyget medför höghöjdseffekten att klimatpåverkan från bland annat kväveoxider och sot blir större när den sker på hög höjd. EASAs experter menar att flygets klimatpåverkan kan vara upp till tre gånger större än den påverkan som är direkt kopplad till utsläppen av koldioxid.

Resultaten kan påverka utformningen av utsläppshandeln inom EU genom att höghöjdseffekten och andra utsläpp än koldioxid inkluderas i framtiden. Kommissionen efterlyser dock ökad kunskap genom mer forskning innan några förändringar kan genomföras. EASA-rapporten pekar också på att höghöjdseffekten kan minskas genom att anpassa flygvägarna.

 

Källa: EUR-Lex 

Källa: Euroactiv

 

 


EU-utskott önskar skärpningar för flyget inom utsläppshandeln


Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet har godkänt Europeiska kommissionens förslag till...

Trängselavgifter inom den svenska luftfarten


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över rapporten "Trängselavgifter inom den svenska luftfarten". Transportstyrelsen har...

Flygplatshavares kostnader för säkerhetskontroller


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över promemorian om flygplatshavares kostnader för säkerhetskontroller. I denna föreslås...