Två lastbilar på väg

Den nationella varuflödesundersökningen är en statistikprodukt som syftar till att beskriva varuflöden inom Sverige och mellan Sverige och utlandet. Statistiken ska förbättra kunskapen om näringslivets godstransporter och ge en samlad bild av näringslivets behov av att förflytta gods inom och utom landet. Trafikanalys ansvarar för undersökningen.

De senaste åren har Trafikanalys arbetat med kvalitén i varuflödesundersökningen. Efter en undersökning om användarnas behov har flera pilotprojekt genomförts för att utveckla statistikens relevans och kvalitet. Samtidigt har möjligheten prövats att öka användningen av register som dataunderlag, för att i första hand minska uppgiftslämnarbördan. I denna rapport sammanfattas erfarenheterna från pilotundersökningarna och förslag presenteras till undersökningens utformning i nästa genomförande.


Vägtrafik dominerar inrikes varutransporter

Hur transporteras varor i Sverige? I ny statistik visar Trafikanalys landets varuflöden, inrikes och utrikes, och vilka...

Svårt att mäta distanshandelns transporter och effekter

Distanshandeln gör det enkelt att handla, oberoende av tid och plats, och den växer mycket snabbt. Den skapar stora paketvolyme...

Godstransportflöden - statistikunderlag med varugruppsindelning

Föreliggande PM är en del av Trafikanalys regeringsuppdrag och är en underrapport till "Godstransportflöden – Analys av...