Utveckling av den nationella varuflödesundersökningen

Två lastbilar på väg

Den nationella varuflödesundersökningen är en statistikprodukt som syftar till att beskriva varuflöden inom Sverige och mellan Sverige och utlandet. Statistiken ska förbättra kunskapen om näringslivets godstransporter och ge en samlad bild av näringslivets behov av att förflytta gods inom och utom landet. Trafikanalys ansvarar för undersökningen.

De senaste åren har Trafikanalys arbetat med kvalitén i varuflödesundersökningen. Efter en undersökning om användarnas behov har flera pilotprojekt genomförts för att utveckla statistikens relevans och kvalitet. Samtidigt har möjligheten prövats att öka användningen av register som dataunderlag, för att i första hand minska uppgiftslämnarbördan. I denna rapport sammanfattas erfarenheterna från pilotundersökningarna och förslag presenteras till undersökningens utformning i nästa genomförande.