Statistikens innehåll

Ändamålet med statistiken är att visa en aktuell men preliminär bild av person- och godstransporterna på järnväg i Sverige. Statistiken omfattar kvartalsvärden och värden för rullande fyra kvartal. De viktigaste variablerna i statistikens innehåll är godsmängd, resor och transportarbete (tonkilometer och personkilometer). Statistiken redovisas i två huvudgrupper: persontrafik och godstrafik.

Statistiken redovisas i aggregerad form för att enskilda företag, eller deras verksamhet, inte ska kunna identifieras. Undantag är då det finns samtycke till publicering.

I tabellerna och figurerna för godstransporter redovisas godsmängd och transportarbete med och utan LKAB Malmtrafik AB:s samt Kaunis Iron AB:s samtliga godstransporter på malmbanan, även om tabell- och figurrubrikerna bara talar om malmtransporter.

Underlaget till undersökningen samlas in från svenska och utländska tågoperatörer som bedrivit person- och/eller godstrafik på järnväg, samt de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Det är en totalundersökning av all trafik i Sverige under respektive period. Museitrafik utan betydelse för transportsystemet är undantagen. Underlag för urvalsramen är Trafikverkets förteckningar över järnvägsföretag med beviljade tåglägen. Uppgiftslämnare med adress i Sverige har skyldighet att lämna uppgifter till undersökningen. Ett litet antal uppgiftslämnare utan adress i Sverige deltar frivilligt i undersökningen.

Statistiken är preliminär, vilket innebär att uppgifterna från tidigare kvartal under innevarande produktionsår revideras vid behov när en ny kvartalsstatistik publiceras. I samband med publiceringen av årsstatistiken Bantrafik fastställs statistiken. Kvartalsstatistiken Järnvägstransporter revideras vid nästkommande publicering, så att kvartals- och årsuppgifter är samstämmiga (i samband med kvartal 1 närmast efterföljande år). Storleken på revideringarna varierar mellan kvartalen.

Statistikens tillförlitlighet

Den främsta osäkerhetskällan för undersökningen är mätning. Uppgiftsinsamlingen sker via elektroniska frågeformulär och uppgiftslämnarnas metoder för att ta fram uppgifter varierar, särskilt om resande och personkilometer. Några av järnvägsföretagen som lämnar uppgifter har inte sina uppgifter nedbrutna på kvartalsnivå varför deras kvartalsuppgifter måste estimeras och revideras när årsuppgifterna blir klara. Mätningen kan också påverkas av att uppgiftslämnare kan missförstå frågorna eller definitionerna av de uppgifter som efterfrågas.

Det förekommer även osäkerhet kring hur många resenärer som under en resa byter mellan flera tåg. En resenär kan därför i vissa fall räknas flera gånger under samma resa. Detta gäller i första hand kortväga resor. Totalnivåerna för antalet resor bör därför betraktas med försiktighet, medan uppgifter rörande persontransportarbete inte omfattas av detta problem. Statistiken om persontransporter har dock framställts enligt samma principer för alla rapporterade kvartal, varför tidsserierna är konsistenta och jämförbara ur det perspektivet.

Rapporterat underlag om godstransporter är ofullständigt för alla kvartal 2020. I de fall där det varit möjligt har det underlag som saknas estimerats. Fullständiga uppgifter om tonkilometer av internationella godstransporter saknas och har inte kunnat estimeras då det saknas tillförlitliga uppgifter att basera estimeringarna på. En första uppskattning indikerar att bortfallet kan ligga i storleksordningen upp till 2 % av det totala transportarbetet. Likaså har det konstaterats att rapporterade uppgifter om godsmängder i internationella transporter innehåller dubbelräkningar av gods motsvarande cirka en halv miljon ton per kvartal 2020. Dessa dubbelräkningar har till största delen identifierats och räknas bort, vilket gör att uppgifterna om godsmängd inte är behäftade med samma osäkerhet som transportarbetet. På grund av detta bör statistiken betraktas som osäker och jämförelser mellan kvartalen och med tidigare år göras med försiktighet.

En annan osäkerhetskälla vid sidan om mätning är att det vid sammanställningen uppstår missförstånd eller felaktigheter. Metoderna som används i denna totalundersökning är dock enkla och har få arbetsmoment vilket minskar risken för fel i hanteringen.

Se vidare i kvalitetsdeklarationen som publiceras på samma plats som tabellverket.

Teckenförklaring
   
..    uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker
    uppgift kan inte förekomma
noll (inget finns att redovisa)
0 mindre än hälften av enheten, men större än noll
   korrigerad uppgift
    reviderad uppgift
U undertryckt uppgift, på grund av röjanderisk
xxx betydande skillnad i jämförbarheten i en tidsserie markeras med en horisontell eller vertikal linje

                                                      

Gör ditt eget statistikurval

Järnvägstransporter

Här kan du göra ett eget urval ur den officiella statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. Från ditt urval går det också att exportera resultatet i olika format.

Behöver du hjälp finns en guide och en video som visar hur du gör ett eget urval.

Statistiken beskriver huvuddragen i utvecklingen av järnvägstransporter. Det som redovisas är bland annat antal resor, godsmängd och transportarbete (personkilometer och tonkilometer).