Statistikens innehåll och tillförlitlighet

Rapporten Järnvägstransporter syftar till att visa en aktuell men preliminär bild av person- och godstransporter på järnväg i Sverige. Rapporten omfattar kvartalsvärden och värden för rullande fyra kvartal. De viktigaste variablerna är godsmängd, resor och transportarbete (tonkilometer och personkilometer). Uppgifter redovisas i två huvudgrupper: persontrafik och godstrafik.

Samtliga uppgifter redovisas i aggregerad form för att enskilda företag, eller deras verksamhet, inte ska kunna identifieras.

Underlaget till undersökningen samlas in från alla svenska och utländska tågoperatörer som bedriver trafik på järnväg, samt de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Det är en totalundersökning av all trafik i Sverige under respektive period. Museitrafik utan betydelse för transportsystemet är undantagen. Underlag för urvalsramen är Trafikverkets förteckningar över järnvägsföretag med beviljade tåglägen.

Uppgiftslämnare med adress i Sverige har skyldighet att lämna uppgifter till undersökningen. Ett litet antal uppgiftslämnare utan adress i Sverige deltar frivilligt i undersökningen.

Statistiken är preliminär, vilket innebär att uppgifterna från tidigare kvartal revideras vid behov när en ny kvartalsrapport publiceras. I samband med publiceringen av årsstatistiken Bantrafik fastställs statistiken. Kvartalsrapporten Järnvägstransporter revideras vid nästkommande publicering, så att kvartals- och årsuppgifter är samstämmiga. Storleken på revideringarna varierar mellan kvartalen.

Den främsta osäkerhetskällan för undersökningen är mätning. Uppgifterna samlas in på elektroniska blanketter som uppgiftslämnarna fyller i. Några av järnvägsföretagen som lämnar uppgifter har inte sina uppgifter nedbrutna på kvartalsnivå varför deras kvartalsuppgifter måste estimeras och revideras när årsuppgifterna blir klara. Uppgiftslämnarnas metoder för att ta fram uppgifter varierar, särskilt om resande och personkilometer. Det förekommer även osäkerhet kring hur många resenärer som under en resa byter mellan flera tåg. En resenär kan därför i vissa fall räknas flera gånger under samma resa. Detta gäller i första hand kortväga resor. Totalnivåerna för antalet resor bör därför betraktas med försiktighet, medan uppgifter rörande persontransportarbete inte omfattas av detta problem. Materialet är dock framställt enligt samma principer för alla rapporterade kvartal, varför tidsserierna är konsistenta och jämförbara. Mätningen kan också påverkas av att uppgiftslämnare kan missförstå frågorna eller definitionerna av de uppgifter som efterfrågas.

En annan osäkerhetskälla vid sidan om mätning är att det vid sammanställningen uppstår missförstånd eller felaktigheter. Metoderna som används i denna totalundersökning är dock enkla med få arbetsmoment vilket håller nere risken för fel i hanteringen.

Rapporterat underlag om godstransporter är ofullständigt för de fyra kvartalen 2017. I de fall där det varit möjligt har det underlag som saknas estimerats. Fullständiga uppgifter om tonkilometer av internationella godstransporter saknas och har inte kunnat estimeras då det saknas tillförlitliga uppgifter att basera estimeringarna på. En första uppskattning indikerar att bortfallet kan ligga i storleksordningen upp till 2 % av det totala transportarbetet. Likaså har det konstaterats att rapporterade uppgifter om godsmängder i internationella transporter innehåller dubbelräkningar av gods motsvarande drygt en halv miljon ton per kvartal 2017. Dessa dubbelräkningar av godsmängder har till största delen identifierats och avräknats varför dessa uppgifter inte är behäftade med samma osäkerhet som transportarbetet. På grund av detta bör statistiken betraktas som osäker och jämförelser mellan kvartalen och med tidigare år göras med försiktighet.

Se vidare i kvalitetsdeklarationen som publiceras på samma plats som rapporten.

Statistikens aktualitet

Insamlingen och publiceringen görs kvartalsvis. Framställningstiden är knappt 2,5 månader efter utgången av varje kvartal.

Statistikens jämförbarhet och samanvändbarhet

Statistikens definitioner har inte ändrats under den period som redovisas i tabellerna. Dock omfattar godsstatistiken före 2009 inte norska transittransporter från Norge till Norge genom Sverige, vilket försvårar jämförelser över tiden. Nivån kvartal för kvartal påverkas av säsongseffekter, till exempel av påskens placering i kalendern. Därför innehåller presentationen även serier med rullande fyra kvartal, som alltid beräknas som summan av de fyra senaste kvartalen.

Undersökningen har täta kopplingar till Trafikanalys årsvisa undersökning Bantrafik, som innehåller utförligare information om såväl järnväg som spårväg och tunnelbana. Stora ansträngningar görs för att redovisade värden ska kunna samanvändas mellan de två undersökningarna. Det kan trots allt förekomma vissa skillnader. Årsrapporten utkommer mellan två kvartalsrapporter och en revidering av data i årsrapporten kan medföra en skillnad jämfört med samma data i föregående kvartalsrapport. Rutinmässigt införs en sådan revidering i nästa kvartalsrapport.

I tabellerna och figurerna för godstransporter redovisas godsmängd och transportarbete med och utan LKAB Malmtrafik AB:s samtliga godstransporter på malmbanan, även om tabell- och figurrubrikerna bara talar om malmtransporter.

Eurostat publicerar denna statistik vidare i databaser och rapporter, där den kan jämföras internationellt. Även OECD publicerar vissa data från undersökningen i internationella sammanställningar.

Tillgänglighet och tydlighet

Statistiken publiceras per kvartal på Trafikanalys webbplats www.trafa.se. Resultaten kommenteras inte i rapporterna. Dokumentationen av undersökningen består av denna fakta om statistiken och definitioner, samt en separat Kvalitetsdeklaration som publiceras på samma plats som rapporten och uppdateras vid publiceringstillfället.

Tillgång till statistiken och presentation

Undersökningen publiceras på Trafikanalys webbplats i filformaten pdf och Excel. Det senare är främst med tanke på användarnas behov av att göra egna bearbetningar. Med början i rapporten över första kvartalet 2013 finns det mer information i Excelversionen än i pdf-versionen. Skillnaden består i att äldre data, som inte ryms på en sida i pdf, återges i Excelversionen i grupperade kolumner. Dessa år kan visas eller döljas av användaren själv, men när rapporten publiceras är dessa kolumner dolda. Kolumnerna som grupperats indikeras i Excel med ett plus- eller minustecken över de berörda kolumnerna. Noter som gäller celler i dessa kolumner skiljer sig från fotnoterna genom att de visas som infogade kommentarer kopplade till respektive cell. Dessa kommentarer indikeras i Excel med en röd triangel.

Järnvägstransporter har publicerats som Sveriges officiella statistik sedan första kvartalet 2012. Det första året var det färre tabeller och figurer och redovisningen i tabellerna innehöll färre perioder. All tidigare publicerad data repeteras varje kvartal med alla revideringar och korrigeringar. Alla användare rekommenderas att alltid hämta sin information från den senast utgivna kvartalsrapporten, även för tidigare perioder. Den som vidarebehandlar statistiken bör ge akt på ändrade uppgifter, som markeras med en fotnot första gången de uppträder. Upptäckta fel i äldre publikationer rättas i den mest aktuella publikationen. Gamla publikationer rättas i regel inte.

Administrativa uppgifter

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Trafikverket producerar denna statistik på uppdrag av Trafikanalys.

Undersökningen utförs med hänsyn till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 91/2003 om järnvägstransportstatistik.

Skyldighet att lämna uppgifter till undersökningen föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (SFS 2001:99), förordningen om den officiella statistiken (SFS 2001:100) och Trafikanalys föreskrift (TRAFAFS 2012:3).

Uppgifter som lämnas till undersökningen hanteras i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen.

Frågor rörande undersökningen kan ställas till Fredrik Lindberg på Trafikanalys (010-414 42 36, fredrik.lindberg@trafa.se) eller till Anders Broberg på Trafikverket (010-123 61 48, anders.broberg@trafikverket.se).

Förklaringar och definitioner   

Järnvägstransport
Förflyttning av gods eller passagerare med      hjälp av järnvägsfordon i ett bestämt järnvägsnät. Statistiken omfattar kommersiella transporter på Trafikverkets järnvägsanläggningar, Arlandabanan, Inlandsbanan, Roslagsbanan och Saltsjöbanan. Tjänstetransporter som järnvägsföretag utför för att uppfylla sina interna krav samt museiverksamhet ingår inte.                                              

Resor                                  
En resa sträcker sig mellan platsen där passageraren stiger på ett järnvägsfordon till den plats där passageraren stiger av ett järnvägsfordon för att byta färdmedel eller för att resan avslutats. Byte mellan järnvägsfordon räknas inte som en av- och påstigning, en resa kan alltså bestå av flera delresor. En delresa sträcker sig mellan platsen där passageraren stiger på ett järnvägsfordon till platsen passageraren stiger av samma järnvägsfordon (i viss annan statistik kallas delresa för påstigande).

Godsmängd                         
Som godsmängd räknas godsvikten inklusive vikten av eventuell inpackning och lastpallar samt taravikten av containers, växelflak och semitrailers. Godsmängden i ton kallas i vissa andra sammanhang för nettoton. Den last som redovisas är den verkliga fraktdebiterade vikten av det gods inklusive lastbärare som transporteras kommersiellt på svenska banor.                                                                 

Persontransportarbete           
För persontrafik beräknas transportarbetet som antalet resor gånger hela den debiterade sträckan i kilometer. Enheten för persontransportarbetet är personkilometer, som motsvarar transport av en person i en kilometer. Personkilometer på utländsk sträcka ingår inte.                                                    

Godstransportarbete             
För godstrafik beräknas transportarbetet som godsmängden gånger hela den debiterade sträckan i kilometer. Enheten för godstransportarbetet är tonkilometer, som motsvarar transport av ett ton i en kilometer. Tonkilometer på utländsk sträcka ingår inte.                                                                    

Malm på malmbanan            
I tabellerna och figurerna för godstransporter redovisas godsmängd och transportarbete med och utan LKAB Malmtrafik AB:s samtliga godstransporter på malmbanan, även om tabell- och figurrubrikerna bara talar om malmtransporter. Utöver LKAB Malmtrafik AB transporterar även andra tågoperatörer mindre mängder malm på malmbanan. Dessa transporter ingår ej i variabeln Malm på malmbanan.                                                           

Transit                                 
Med transit avses järnvägstransporter med både start- och målpunkt utanför Sverige men som under någon del går innanför Sveriges gränser. Redovisas under utrikes.                                                                                                                                                                                                          

Inrikes              
Med inrikes avses järnvägstransporter med start- och målpunkt i Sverige.                                                                                                                                     

Utrikes                                
Med utrikes avses dels järnvägstransporter med antingen start- eller målpunkt utanför Sverige, dels transit. Transportarbete av utrikestransporter beräknas bara för den del av transporten som utförs i Sverige.                                                                                                                                                   

Rullande fyra kvartal                 
Summan av de fyra senaste kvartalen.                                                                                                                                                   

Summeringar stämmer inte alltid exakt med delposterna. Detta beror på avrundningar i delposterna.

Teckenförklaring                                                                                                                                                                      

..                       Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för att anges                                                                               

.                        Uppgifter kan ej förekomma                                                                           

–                      Lika med noll (inget finns att redovisa)                                                                                         

0                      Större än 0 och mindre än 0,5 av enheten                          

k                       Korrigerade uppgifter                                                       

r                        Reviderade uppgifter                                         

o                       Omräknade uppgifter                                         

xxx       Betydande avbrott i jämförbarheten i en tidsserie markeras med en horisontell eller vertikal linje                                                         

Gör ditt eget statistikurval

Statistiken beskriver huvuddragen i utvecklingen av järnvägstransporter. Det som redovisas är bland annat antal resor, godsmängd och transportarbete (personkilometer och tonkilometer). 

Här kan du gör ett eget urval ur den officiella statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. 

Till höger på den här sidan hittar du också en guide som kan hjälpa dig att göra ett urval. Här hittar du också en video som visar hur ett urval kan gå till.

Logotyp Officiell statistik


Ditt urval

Välj produkt

Välj produkt nedan.


Välj mått

Gör ditt val av mått nedan.


Välj period


Välj indelning

Gör ditt val av indelning nedan.


Filtrera resultat

Visa resultat som: