Undersökningens omfattning Undersökningen omfattar all kommersiell bantrafik, bland undantagen är till exempel trafik på museispår och vissa industrispår. Av sekretesskäl redovisas i princip inga uppgifter per företag eller per sträcka, utan summeras för hela landet.

Definitioner:
Med olyckshändelse eller olycka avses en oönskad eller ouppsåtlig händelse, eller en viss följd av händelser, som får skadliga följder. Som olycka räknas följaktligen inte händelser orsakade av sabotage, självmord eller försök till självmord. Tekniska fel som inte leder till något vidare olycksförlopp räknas inte heller som olyckor.

Med självmord avses avsiktlig självdestruktiv handling som leder till döden. Med självmordsförsök avses avsiktlig självdestruktiv handling som leder till allvarlig personskada.

Med självmordshändelse avses självmord och/eller självmordsförsök. Om inte annat anges, krävs att ett spårfordon varit i rörelse vid olyckshändelsen eller självmordshändelsen. Därmed utesluts exempelvis många olyckor som sker vid högspänningsledningar.

I materialet följs tre typer av trafikverksamhet upp, vilka i vissa fall redovisas separat. Med tågrörelse/tågfärd avses den trafikverksamhet som normalt uppfattas som tågtrafik, och som utförs för att framföra spårfordon från bland annat en driftplats till en annan.

I statistiken kan även olyckor vid spärrfärd och växling ingå, om de lett till de konsekvenser som definitionen anger för en olycka med spårfordon i rörelse. Med spärrfärd avses trafikverksamhet för rörelser med spårfordon på en avspärrad bevakningssträcka, främst för underhåll eller transport av spårfordon.

Med växling avses trafikverksamhet för att förflytta spårfordon, exempelvis på en bangård för att rangera om vagnar i inkommande tåg till nya avgående tåg.

Vidare omfattar statistiken endast allvarliga olyckor, baserat på graden av personskador, materiella skador eller trafikstörning. Alla händelser med dödlig utgång räknas givetvis som allvarliga.

Som dödad vid olyckan eller självmordet räknas personer som avlider antingen vid händelsen eller inom 30 dagar, som följd av händelsen. Kriterierna för allvarlig händelse vid händelser utan dödlig utgång ändrades från och med 2007. Förändringarna anpassade statistiken till EU:s järnvägssäkerhetsdirektiv. Samtidigt som gränserna för allvarlig personskada och allvarlig materiell skada ändrades, infördes ett helt nytt kriterium för allvarlig trafikstörning, vilket har betydelse om inget av de andra kriterierna är uppfyllda.

Allvarlig personskada fram till år 2006 från år 2007
Personskada till följd av olyckan, vilken medförde mer än två veckors sjukskrivning.
Personskada till följd av olyckan, vilken medförde mer än 24 timmars sjukhusvård.
Allvarlig materiell skada fram till år 2006 från år 2007.
Skada på egendom och miljö värderad till mer än 10 000 € eller 100 000 SEK.
Skada på järnvägsfordon, spårfordon, järnvägs-infrastruktur, spåranläggning, miljön eller egendom som inte transporteras med fordonet, värderad till mer än 150 000 € eller 1 400 000 SEK.
Allvarlig försening fram till år 2006 från år 2007. Försening räcker inte i sig för att händelsen ska bedömas som allvarlig.
Totalt stopp i trafiken i sex timmar eller mer.

Gör ditt eget statistikurval

Statistik över olyckshändelser och självmordshändelser vid järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Statistiken visar antal händelser i olika kategorier samt antal dödade och allvarligt skadade personer indelade efter kategori och kön. För järnväg finns även uppgifter om olyckshändelser och tillbud vid transport av farligt gods.

Här kan du gör ett eget urval ur den officiella statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. 

Till höger på den här sidan hittar du också en guide som kan hjälpa dig att göra ett urval. Här hittar du också en video som visar hur ett urval kan gå till.

Logotyp Officiell statistik


Ditt urval

Välj produkt

Välj produkt nedan.


Välj mått

Gör ditt val av mått nedan.


Välj period


Välj indelning

Gör ditt val av indelning nedan.


Filtrera resultat

Visa resultat som: