Undersökningens omfattning Undersökningen omfattar all kommersiell bantrafik, bland undantagen är till exempel museitrafik och trafik inne på industriområden. Av sekretesskäl redovisas i princip inga uppgifter per företag eller per sträcka, utan summeras för hela landet. Statistikens omfattning och avgränsningar: Statistik om järnvägsföretag, spårvägsföretag och tunnelbaneföretag samt deras verksamheter omfattar endast den kommersiella delen för vilken företagen uppbär intäkter (benämns kommersiell trafik i rapporten). Verksamhet som inte genererar intäkter såsom tjänstetransporter, vilka utförs för att uppfylla företagens interna behov av transporter inom verksamheten, ingår inte. Likaså ingår inte verksamheter som genererats av annat skäl än att uppfylla samhällets behov av transporter såsom museiverksamhet. Transporter för underhåll eller nybyggnation av infrastruktur, exempelvis arbetsfordon, ingår heller inte i statistiken. Rörelser på sidospår (privata), bangårdar, lastplatser etcetera ingår inte i trafikuppgifterna. De ingår däremot under energianvändning. Statistik om infrastruktur och infrastrukturförvaltare omfattar endast trafikerade banor. Banor och spårdelar ingår om de tillfälligt tagits ur bruk på grund av banarbeten och dylikt. Banor och spårdelar som inte trafikerats exkluderas om trafiken lagts ned permanent. Så även vid omfattande nykonstruktions- och ombyggnadsarbeten.

Gör ditt eget statistikurval

Statistiken beskriver utvecklingen för järnvägar, spårvägar och tunnelbana. Trafikarbete och transportarbete, godsmängd och antal resor redovisas. Vidare finns uppgifter om infrastrukturen, till exempel sammanlagd banlängd och antal korsningar. Företagen som trafikerar infrastrukturen förtecknas och deras insatser i form av fordon, energi och personal summeras. Personalen delas upp på trafik och transporter samt infrastrukturförvaltning och trafikledning, dessutom på kön.

Här kan du gör ett eget urval ur den officiella statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. 

Till höger på den här sidan hittar du också en guide som kan hjälpa dig att göra ett urval. Här hittar du också en video som visar hur ett urval kan gå till.

Logotyp Officiell statistik


Ditt urval

Välj produkt

Välj produkt nedan.


Välj mått

Gör ditt val av mått nedan.


Välj period


Välj indelning

Gör ditt val av indelning nedan.


Filtrera resultat

Visa resultat som: