Ändamål och innehåll

Statistiken redovisar körsträckor baserade på mätarställningsuppgifter för svenskregistrerade fordon oavsett var de har kört. Alla uppgifter som ligger till grund för statistiken Körsträckor är hämtade från Transportstyrelsens vägtrafikregister. Utifrån mätarställningar beräknas körsträcka per fordon under ett år. Statistiken omfattar personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar.

Statistikens framställning

Körsträckorna beräknas grovt sett utifrån två uppsättningar mätarställningar. För fordon som inte har besiktigats under perioden 1 januari aktuellt år till och med 31 januari efterföljande år och därmed inte kunnat erhålla ett giltigt mätarställningspar, görs modellskattningar. De modeller som används för att skatta körsträckor baseras på fordon med godkända körsträckor, man antar att fordon som inte har besiktigats kör i genomsnitt lika långt per dag som liknande fordon som besiktigats (se mer utförlig beskrivning i Reviderad modell för beräkning av körsträckor, Trafikanalys PM 2011:4).

Statistikens kvalitet

Undersökningen är en totalundersökning där samtliga registreringspliktiga personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar enligt förordning (2001:650) om vägtrafikregister och som varit i trafik någon gång under året ingår. Det innebär att statistiken enbart belyser registreringspliktiga fordon och inte militära fordon tillhöriga staten och fordon som enbart används inom inhägnat område. Fordon som inte varit i trafik någon gång under året redovisas inte eftersom de inte har någon körsträcka och de ingår inte heller i beräkningarna av genomsnittlig körsträcka.

Teckenförklaring
   
..    uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker
    uppgift kan inte förekomma
noll (inget finns att redovisa)
0 mindre än hälften av enheten, men större än noll
   korrigerad uppgift
    reviderad uppgift
U undertryckt uppgift, på grund av röjanderisk
xxx betydande skillnad i jämförbarheten i en tidsserie markeras med en horisontell eller vertikal linje

Gör ditt eget statistikurval

Körsträckor

Här kan du göra ett eget urval ur den officiella statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. Från ditt urval går det också att exportera resultatet i olika format.

Behöver du hjälp finns det länkar till tabeller med färdiga urval, en guide och en video som visar hur du gör ett eget urval.

Statistiken ger en bild av antalet kilometer som körs av svenskregistrerade personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar under ett år. Körsträckorna beräknas med hjälp av en modell som baseras på mätarställningsuppgifter som besiktningsorganen registrerar i samband med kontrollbesiktningar.