Statistikens ändamål och innehåll

Ändamålet med statistiken är att visa hur tillförlitligheten i persontrafiken på järnväg i Sverige utvecklas. Statistiken publiceras en gång per kvartal för att ge en aktuell men preliminär lägesbild. Därtill publiceras slutlig statistik en gång per år som också innehåller mer uppgifter, exempelvis med statistik per län.

Statistiken omfattar uppgifter om antalet tåg som planeras, anordnas, ställs in och framförs. Även omfattningen av tågens förseningar presenteras. Statistiken redovisas för alla persontåg samt uppdelad på olika tågsorter.

Den centrala variabeln i statistikens innehåll är persontågens sammanvägda tillförlitlighetsmått (STM). STM beskriver hur stor andel av de planerade tågen (planerade dagen innan avgång) som ankommit slutstation i tid. På så sätt sammanvägs tågens regularitet (andel av de planerade tågen som framförts) med tågens punktlighet (andel av de framförda tågen som ankommit i tid) till ett tillförlitlighetsmått. Siffran inom parentes efter STM anger hur många minuter efter tidtabell ett tåg kan anlända och fortsatt räknas vara i tid.

Statistikens framställning

Statistiken bygger på en totalundersökning av alla planerade ankomster av persontåg till slutstation på järnvägsanläggningar i Sverige, utom på anläggningarna Saltsjöbanan och Roslagsbanan. Underlaget till statistiken utgörs av registerdata som hämtas från Trafikverkets uppföljningssystem för tågtrafik.

Statistikens kvalitet

Tillförlitligheten anses vara tillräcklig för att uppfylla statistikens syfte men vissa osäkerhetskällor förekommer, främst kring mätningen. Att uppgifterna i Trafikverkets uppföljningssystem stämmer med verkligheten är viktigt men svårt att kontrollera. Uppföljningssystemet används dock brett inom Trafikverket och av tågoperatörerna vilket ökar sannolikheten att större och betydande fel hittas och rättas.

Det är viktigt att komma ihåg att statistik om tågens punktlighet och tillförlitlighet från andra utgivare, exempelvis Trafikverket, kan vara sammanställd enligt andra metoder och definitioner vilket påverkar samanvändbarheten.

Teckenförklaring
   
..    uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker
    uppgift kan inte förekomma
noll (inget finns att redovisa)
0 mindre än hälften av enheten, men större än noll
   korrigerad uppgift
    reviderad uppgift
U undertryckt uppgift, på grund av röjanderisk
xxx betydande skillnad i jämförbarheten i en tidsserie markeras med en horisontell eller vertikal linje

Gör ditt eget statistikurval

Punktlighet på järnväg

Här kan du göra ett eget urval ur den officiella statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. Från ditt urval går det också att exportera resultatet i olika format.

Behöver du hjälp finns det länkar till tabeller med färdiga urval, en guide och en video som visar hur du gör ett eget urval.