Fakta om statistiken

Statistikens innehåll

Rapporten Punktlighet på järnväg syftar till att visa en bild över utvecklingen av tillförlitligheten i persontransporterna på järnväg i Sverige. Rapporten omfattar helårsvärden och fördelningar på månad, veckodag, timme samt ankomstlän.

De viktigaste storheterna som skattas är sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM), förseningstid och antal tåg till slutstation. Uppgifter redovisas för alla persontåg, för års- och månadsvärden redovisas även tre undergrupper: kort-, medel- och långdistanståg. Statistiken redovisar förhållandet vid tågens slutstationer.

STM avser att redovisa hur avvikelser från tidtabellen påverkar passagerarna. Utgångspunkten är att när en passagerare, utifrån den gällande tidtabellen, valt att köpa en resa så upplevs avvikelser från tidtabellen som en negativ förändring som passageraren har svårt att påverka. Förändringen kan omfatta såväl inställda som försenade tåg. Förändringar som sker innan klockan 0.00 dagen innan planerat avgångsdatum beaktas inte i STM eftersom det antas vara rimligt att passageraren i dessa fall kan planera om sin resa. Förändringar som sker efter klockan 0.00 dagen innan planerat avgångsdatum beaktas däremot eftersom det i sådana fall antas att passageraren inte har möjlighet, eller har svårigheter, att planera om sin resa.

Rapporten omfattar persontåg på svenska järnvägsanläggningar, utom tåg på Saltsjöbanan och Roslagsbanan. Med persontåg avses tåg som är avsett för transport av passagerare. Andra tåg där uppgiften inte varit att transportera passagerare, till exempel museitrafik utan betydelse för transportsystemet och tjänstetågstrafik (transporter av persontåg till och från start- respektive slutstation) ingår således inte.

Undersökningen är en totalundersökning och underlaget hämtas från Trafikverkets uppföljningssystem för tågtrafik. Känsliga uppgifter redovisas i aggregerad form så att enskilda företag, eller deras verksamhet, inte kan identifieras.

Statistikens tillförlitlighet

 Tillförlitligheten anses vara tillräcklig för att uppfylla statistikens syfte. I underlaget förekommer dock viss osäkerhet kring ramtäckning, mätning och bortfall.

God täckning föreligger mellan ram- och målpopulation. Risken för undertäckning är försumbar. Övertäckning kan förekomma, i vissa fall kan tåg räknas flera gånger. I de fall där dubbelräkningar har identifierats har dessa avräknats från uppgifterna. Övertäckningens omfattning är inte kvantifierbar i absoluta tal men uppskattas att påverka STM med maximalt 0,2 procentenheter. I undantagsfall kan även tåg avsedda för museitrafik och godstrafik förekomma felaktigt som persontåg.

Tidsregistreringar av tåg till station sker automatiskt genom mätpunkter i spåren. På vissa mindre stationer kan manuell tidsregistrering förekomma. Mätpunkterna är belägna på olika platser beroende på stationernas utformning och egenskaper. För att inte behöva mätutrustning vid alla plattformar på en station utförs avläsningen vid infart till station. Tidsregistrering till plattformar erhålls genom schabloniserade påslag på den registrerade tiden vid mätpunkterna. Osäkerhet kan uppstå genom det schabloniserade tidspåslaget men dess påverkan på STM bedöms som försumbart. Insamling och registrering av uppgifter sker kontinuerligt i Trafikverkets uppföljningssystem.

Avrundningsmetoden som används vid tidsregistreringar är trunkering. Trunkering innebär att sekunderna avlägsnas från den registrerade tiden. Exempelvis avrundas 5 min och 59 sekunder till 5 minuter. Avrundningsmetoden för tidsregistreringar kan påverka punktligheten och bör beaktas vid jämförelse med annan punktlighetsstatistik.

För punktlighetsstatistiken finns inget känt objektsbortfall som påverkar publicerad statistik. Partiellt bortfall förekommer i tidsregistreringar för ankomsttider samt för variabeln tågsort. Bortfallet har skattats som proportionellt bortfall. På grund av avrundningar av skattade värden kan skillnader uppstå i första decimalen för måttet STM. Skillnaden uppgår maximalt till ± 0,1 procentenheter för redovisade tal.

Statistikunderlaget kvalitetskontrollerats kontinuerligt och under arbetets gång. De uttagsfrågor som används vid uttag av grunddata ur Trafikverkets uppföljningssystem har granskats och kvalitetssäkrats. 

Statistikens aktualitet

 Statistiken publiceras årsvis och framställningstiden är 2,5 månader efter årets slut. Denna årliga statistik kompletteras med preliminära uppgifter för månad- och årsvärden som utkommer kvartalsvis en månad efter utgånget kvartal i kvartalsrapporten Punktlighet på järnväg.

Statistikens jämförbarhet och samanvändbarhet

 I denna rapport redovisas uppgifter som Sveriges officiella statistik om punktlighet på järnväg för åren 2013 och framåt. Tidsserier om punktligheten för framförda tåg för åren 2001–2012 förekommer i den historiska tabellen men ingår inte i den officiella statistiken. Materialet är framställt enligt samma principer för alla rapporterade år.

Sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM) och punktlighet för framförda tåg beräknas på olika sätt vilket påverkar jämförbarheten mellan måtten. Skillnaden består i att STM är ett sammanvägt mått som beaktar både försenade och inställda tåg medan punktlighet för framförda tåg enbart beaktar försenade tåg.

Statistiken omfattar inte tåg på Saltsjöbanan och Roslagsbanan vilket påverkar samanvändbarheten med övrig officiell statistik inom bantrafik.

Tillgänglighet och tydlighet

 Statistiken publiceras på Trafikanalys webbplats www.trafa.se. Dokumentationen av undersökningen består av denna fakta om statistiken och definitioner, samt en separat Kvalitetsdeklaration som publiceras på samma plats som rapporten och uppdateras vid publiceringstillfället.

Tillgång till statistiken och presentation

 Statistiken publiceras i filformatet Excel för att tillfredsställa användarnas behov av att göra egna bearbetningar. Samtidigt publiceras även en rapport i pdf-format, med samma namn som Excelfilen, där statistiken kommenteras. Det finns mer statistik i Excelversionen än i pdf-versionen. Skillnaden består i att längre tidsserier, som inte ryms på en sida i pdf, återges i Excelversionen i grupperade rader eller kolumner. Dessa år kan visas eller döljas av användaren själv, men när rapporten publiceras är dessa rader och kolumner dolda. Raderna och kolumnerna som grupperats indikeras i Excel med ett plus- eller minustecken vid de berörda raderna eller kolumnerna.

Statistiken publicerades som Sveriges officiella statistik för första gången i mars 2016. Preliminära uppgifter för månads- och helårsvärden publicerades som Sveriges officiella statistik för första gången i oktober 2015 gällande tredje kvartalet samma år. Ingen motsvarande publikation har tidigare förekommit. All tidigare publicerad data repeteras varje år med alla revideringar och korrigeringar. Alla användare rekommenderas att alltid hämta sin information från den senast utgivna årsrapporten, även för tidigare perioder. Den som vidarebehandlar statistiken bör ge akt på ändrade uppgifter, som markeras med en fotnot första gången de uppträder. Upptäckta fel i äldre publikationer rättas i den mest aktuella publikationen. Gamla publikationer rättas i regel inte.

Definitioner

Övergripande definitioner:                                                                                               

Tågplan            Tidtabell för tågtrafiken samt tidplan för      banarbeten.                                              

I september varje år fastställer Trafikverket den årliga tågplanen för kommande tågplaneperiod. En tågplaneperiod startar klockan 0.00 andra söndagen i december och gäller till nästa period inleds.                                                                                                                                                

Justeringar av tågplan            Med justeringar av tågplanen avses tåg som anordnas eller ställs in före klockan 0.00 dagen innan planerat avgångsdatum.                                                                         

Akuta förändringar av tågplan Med akuta förändringar av tågplanen avses tåg som anordnas eller ställs in efter klockan 0.00 dagen innan planerat avgångsdatum.                                                      

                                                                                   

Persontåg                     Tåg som är avsett för transport av resenärer.                                                                                            

                                                                       

Endast persontåg på statliga järnvägsanläggningar, Inlandsbanan, Arlandabanan samt svenska delen av Öresundsbron omfattas. Statistiken omfattar inte Saltsjöbanan och Roslagsbanan.                                                                                          

Tågsort                                Persontåg delas in i tre tågsorter: kort-,  medel- och långdistanståg. Klassningen av tågsort bestäms av respektive tågoperatör i samråd med Trafikverket och avser att avspegla såväl tågets transportuppgift som tekniska egenskaper.                                                                                                              

Kortdistanståg Persontåg som avser att transportera resenärer lokalt. Tågen annonseras vanligtvis som flyg- eller pendeltåg.                                                                                                                                                                                  

Medeldistanståg                    Persontåg som avser att transportera resenärer regionalt.  Tågen annonseras vanligtvis som regionaltåg.                                                                                                                                                                              

Långdistanståg                     Persontåg som avser att transportera resenärer interregionalt. Tågen annonseras vanligtvis som fjärr-, natt- eller snabbtåg.                                                                                                                                        

Slutstation                            Sista platsen där persontåget har uppehåll för avstigande resenärer eller där persontåget passerar riksgräns. 

Försening                             Tidsskillnad mellan tågets faktiska och planerade ankomsttid till station enligt tidtabell.  

Tåg som ankommit före tidtabell eller på utsatt tid räknas som ankomna enligt tidtabell. Sekunder registreras inte vid tidsavläsning av tågankomster vilket medför att tåg kan vara upp till och med 59 sekunder försenade och fortsatt räknas som ankomna enligt tidtabell. Detta medför även exempelvis att förseningar mellan 5.00–5.59 minuter registreras som 5.00 minuter.                                        

Inställda kort-, medel- och långdistanståg räknas i statistiken som 30, 60 respektive 90 minuter försenade.                                                                                                                                                                             

Anordnade tåg                      Tåg som planeras att framföras men som inte ingick i den fastställda årliga tågplanen.                    

Anordnade tåg utnyttjar restkapacitet i den fastställda årliga tågplanen. Ett anordnat tåg kan antingen vara en justering eller en akut förändring av tågplanen.                                                                                       

                                  

Inställda tåg                          Tåg som var planerade att framföras enligt tågplan men som inte framförts, räknas som inställda.                          

Ett tåg kan framföras en del av sin planerade sträcka. För den del som tåget inte framförs enligt tågplan räknas tåget som inställt.        

Ett inställt tåg kan antingen vara en justering eller en akut förändring av tågplanen.         

Sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM)          

Tillförlitlighetsmått som redovisar andelen planerade tåg, dagen innan avgång, som ankommit till station enligt tidtabell samt inom olika tidsintervall.             

STM visar andelen planerade tåg dagen innan avgång som ankommit i tid. Därmed sammanvägs tågens punktlighet (andel tåg i tid) med tågens regularitet (andel tåg som framförts) till ett tillförlitlighetsmått. Tåg räknas vara i tid om de ankommit enligt tidtabell eller inom olika tidsintervall. Tidsintervallen synliggörs inom parentesen efter STM. Exempelvis innebär STM(5) att tåg som ankommit högst 5 minuter efter tidtabell räknas vara i tid.                      

Akuta förändringar av tågplan, som är differensen mellan anordnade och inställda tåg, betraktas på samma sätt som försenade tåg (genom regulariteten).                                              

                                               

Dag, månad och år                     Avser kalenderdag, kalendermånad och kalenderår.                                                                      

           

Veckodag                     Avser planerad veckodag för avgång av persontåg.                                                                       

                                                                                               

Timme              Avser planerad timme för ankomst till station.                                                                                           

                                                           

Län                   Avser det län som stationen är belägen i.                                                                                                                                                                                     

        

Teckenförklaring                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                 

..                       Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för att anges                                                                                                                                                                                   

.                        Uppgifter kan ej förekomma                                                                                                                                                                                           

–                      Lika med noll (inget finns att redovisa)                                                                                                                                                                                         

0                      Större än 0 och mindre än 0,5 av enheten                                                                                                                                                                                     

k                       Korrigerade uppgifter                                                                                                                                                                                         

r                        Reviderade uppgifter                                                                                                                                                                                         

o                       Omräknade uppgifter                                                                                                                                                                                         

xxx                                      Betydande avbrott i jämförbarheten i en tidsserie markeras med en horisontell eller vertikal linje    

 

 

 

Allmänna uppgifter

 

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Trafikverket producerar denna statistik på uppdrag av Trafikanalys.

 

Uppgiftsskyldighet föreligger för statliga myndigheter enligt 6 § i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

 

Uppgifter som insamlas till undersökningen hanteras i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen.

 

Frågor rörande undersökningen kan ställas till Fredrik Lindberg på Trafikanalys (010-414 42 36, fredrik.lindberg@trafa.se).

Gör ditt eget statistikurval

Statistiken beskriver utvecklingen av punktlighet i persontransporter på järnväg i Sverige. 

Här kan du gör ett eget urval ur den officiella statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken.  

Till höger på den här sidan hittar du också en guide som kan hjälpa dig att göra ett urval. Här hittar du också en video som visar hur ett urval kan gå till.

Logotyp Officiell statistik


Ditt urval

Välj produkt

Välj produkt nedan.


Välj mått

Gör ditt val av mått nedan.


Välj period


Välj indelning

Gör ditt val av indelning nedan.


Filtrera resultat

Visa resultat som: