Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Varuflöden


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Trafikanalys ansvarar för en nationell varuflödesundersökning som beskriver varuflöden inom Sverige och mellan Sverige och utlandet. Undersökningen ska förbättra kunskapen om näringslivets godstransporter och ge en samlad bild av näringslivets behov av att förflytta gods inom landet och utrikes.

Publicerad: 18 oktober 2010
Nästa publicering: 29 juni 2017 kl 09:30
Ladda ner statistikdokument
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Varuflödesundersökningen 2009

Om statistiken

Statistiken ska gå att bryta ned dels på regioner och branscher som genererar varuflöden och dels på vilka varuslag som hanteras.

Undersökningen utgör officiell statistik och ska kunna användas för:

  • att beskriva vilka trafikslagskedjor som utnyttjas för godsflöden inrikes och utrikes, med mer detaljer för vissa varuslag, samt relationer mellan sändare och mottagare.
  • att modellera godsflöden inom Sverige samt mellan Sverige och utlandet
  • att beskriva lasttyper för olika varuslag samt sändningsstorlekar
  • åtgärds-/och styrmedelsanalyser i transportsystemet.

Varuflödet mäts i form av godsmängder och varuvärden, totalt och fördelat på använda trafikslag samt fördelat på varuslag och lasttyper.

Resultaten används av Trafikanalys och Trafikverket som underlag för transport-/trafik- och infrastrukturplanering samt i modellsammanhang.

Undersökningens omfattning

Undersökningen baseras på kvartalsvisa urval av totalt cirka 12000 arbetsställen inom branscherna gruvor och mineralutvinning, tillverkningsindustri och parti- och distanshandel. För vissa branscher där det bedöms möjligt tillhandahålls uppgifter från administrativa material samt centrala företagsregister, exempelvis för jord- och skogsbruk avseende varuslagen skogsråvaror, spannmål och sockerbetor.

Publicering

Varuflödesundersökningen har genomförts tre gånger i full skala. Den senaste undersökningen genomfördes 2009 och innan dess har nationella varuflödesundersökningar genomförts 2004/2005 samt 2001.

Nästa nationella varuflödesundersökning är planerad att publiceras under senvåren 2017 och avse undersökningsår 2016. Varuflödesundersökningen 2016 kommer att utgå från önskemål om förbättringar och slutsatser från tidigare varuflödesundersökningar.

En sammanfattning av resultaten och dokumentation av statistiken publiceras på Trafikanalys webbplats.Svårt att mäta distanshandelns transporter och effekter


Distanshandeln gör det enkelt att handla, oberoende av tid och plats, och den växer mycket snabbt. Den skapar stora paketvolyme...

ECO-bonus för sjöfart


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att införa ett tillfälligt ECO-bonussystem i...

Svenska godstransportflöden - modellberäkning


Trafikanalys har, som en del i ett regeringsuppdrag, tagit fram ett relativt omfattande material för att beskriva de större...