Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Remissvar

Ta del av de remissvar som Trafikanalys lämnar till olika departement och regering.

Remissvaren berör ofta frågor runt biltrafik, cykel, tåg, flyg och sjöfart. Vi får ofta uppdrag att besvara frågor inför budgetpropositionen. 

För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd


Yttrande över betänkandet SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfär...

Nya dimensioner och vikter för vissa vägfordon


Remissvar på promemoria Nya dimensioner och vikter för vissa vägfordon – förslag till de förordningsändringar som krävs för att...

Externa EES-flygningar i EU ETS


EU-kommissionen bedömer att en återgång till att inkludera externa EES-flygningar i EU ETS skulle äventyra utformningen och...

Yttrande över Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon


Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på det rubricerade förslaget, och vill med anledning av det lämna följande...

Taxi och samåkning – idag, imorgon och i övermorgon


Yttrande om betänkandet Taxi och samåkning – idag, imorgon och i övermorgon (SOU 2016:86)

Statistiska centralbyråns föreskrifter


Svar på remiss angående "Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2017:X) om utvärdering av den officiella statistikens...

En svensk flygskatt


Remissynpunkter på Betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83) (Fi2016/04305/S2) Utrikes luftfart både inom och utom EU betal...

Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg


Yttrande över promemorian Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg.

Intelligenta transportsystem vid vägtransporter


Remissyttrande över Framställan om ändring i förordning (2016:383) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter.

 • Översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle

  Yttrande över betänkandet Till sista utposten En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle(SOU 2016:54) översy...

 • Ändringar i Statistiska centralbyråns föreskrifter och allmänna råd

  Svar på remiss angående "Föreskrift om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter och allmänna råd (SCB-FS 2002:16) för...

 • Farledsavgift

  Trafikanalys har ombetts att yttra sig över remiss Ändringar i förordningen (1997:1121) om farledsavgift. Trafikanalys har inge...

 • Klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47)

  Yttrande om En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47). Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på det...

 • Vägtrafikregister

  Trafikanalys har beretts tillfälle att yttra sig över förslagen i Transportstyrelsens promemoria Ändring i förordning (2001:650...

 • Regional indelning – tre nya län

  Trafikanalys har tillfrågats att ge synpunkter på Indelningskommitténs förslag i del­betänkan­det Regional indelning – tre nya...

 • Yttrande över Trafikverkets rapport om framtida nattågstrafik

  Trafikverket subventionerar viss interregional kollektivtrafik bland annat nattågstrafik till Norrland. Eftersom avtalet löper...

 • Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon

  Trafikanalys anser i sitt yttrande att det inte är möjligt att vare sig tillstyrka eller avstyrka utredningens förslag om ett...

 • Delrapport från Sverigeförhandlingen

  Trafikanalys yttrande över delrapporten: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar.

 • Transportinfrastrukturen 2018-2029

  Trafikverket har tagit fram underlag för beslut om hur utveckling och vidmakthållande av transportinfrastrukturen bör inriktas...

 • EU:s flygstrategi

  I Trafikanalys remissvar konstaterar vi att EU:s flygstrategi består av tre prioriteringar och ett antal ytterligare områden dä...

 • Trafikverkets trafikslagsövergripande plan

  Trafikverket kommer den 1 april 2016 med en trafikslagsövergripande plan för utveckling av metoder, modeller och verktyg för...

 • Intelligenta transportsystem vid vägtransporter

  I promemorian " Framställan om förordning om intelligenta transportsystem vid vägtransporter"  föreslås att regeringen ska...

 • Hur mäter man livskvalitet?

  Utredningen   "Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet" (SOU 2015:56)  föreslår att livskvalitet skall mätas med indikatorer...

 • Ny regional planering

  Trafikanalys har lämnat synpunkter på Bostadsplaneringskommitténs utredning En ny regional planering - ökad samordning och bätt...

 • Enklare för företag att lämna uppgifter

  Trafikanalys är positiva till att medverka till att förenkla för företag som lämnar uppgifter till myndigheter.

 • Regelförenkling för sjöfarten

  Trafikanalys ser positivt på regelutveckling som avspeglar faktiska förhållanden och behov inom sjöfarten och som syftar till a...

 • Författningsförslag om värdeåterföring

  Remissynpunkter på delbetänkande från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60)

 • ROS-riktlinjerna "Begrepp, termer, rutiner kring revideringar"

  Trafikanalys har beretts tillfälle att yttra sig över SCB:s förslag till ROS-riktlinjerna "Begrepp, termer och rutiner kring...

 • Reglering av järnvägstransporter

  Den så kallade järnvägstrafikutredningen föreslog i SOU 2014:26 att Sverige skulle tillträda protokollet av den 3 juni 1999 om...

 • Koll på anläggningen

  Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på delbetänkandet Koll på anlägg­ni­ngen (SOU 2015:42).

 • Skatt på dubbdäck i tätort?

  Inget förslag till dubbdäcksskatt men ett förslag på eventuell skatteutformning har tagits fram.

 • Systematiska jämförelser – för lärande i staten

  Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på utredningen Systematiska jämförelser – för lärande i staten, SOU 2015:36....

 • Res lätt med biljett

  Ändringar och kompletteringar föreslås i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik samt följdändringar i förordningen (2011:1126) om...

 • Ett svenskt tonnage­skattesystem

  Utifrån ett rent nationellt transportpolitiskt perspektiv är frågan om registreringsland och flaggstat inte av någon större...

 • Olycksregister och säkerhetsutredning av olyckor

  Delbetänkandet (SOU 2014:24) och slutbetänkandet (SOU 2914:82) från utredningen om översyn av bestämmelserna om undersökning av...

 • Godstransportprognos för svenska TEN-T hamnar

  Trafikanalys har lämnat synpunkter på förslaget till Godstransportprognos för svenska TEN-T hamnar.  Utgångspunkten för...

 • Tilldelning av koncessioner för kollektivtrafik

  Trafikanalys delar utredningens uppfattning att införandet bör ske genom en sammanhängande lagstiftning rörande tilldelning av...