Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Remissvar

Ta del av de remissvar som Trafikanalys lämnar till olika departement och regering.

Remissvaren berör ofta frågor runt biltrafik, cykel, tåg, flyg och sjöfart. Vi får ofta uppdrag att besvara frågor inför budgetpropositionen. 

Mer ändamålsenliga ansvarsregler vid överträdelser av bestämmelser av cabotagetransporter


Trafikanalys har yttrat sig över remissen "Mer ändamålsenliga ansvarsregler vid överträdelser av bestämmelser av cabotagetransp...

Ändrad beräkning av bilförmån


Trafikanalys har lämnat ett remissyttrande på promemorian "Ändrad beräkning av bilförmån".

Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon


Trafikanalys har lämnat ett remissvar på promemorian Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon.

Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018


Trafikanalys har lämnat in synpunkter på Promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018. (Fi2017/01244/...

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik


Trafikanalys har anmodats att lämna yttrande över Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk...

Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle


Trafikanalys har lämnat in ett yttrande över promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och...

Strada – Transportstyrelsens olycksdatabas


Yttrande om "Strada – Transportstyrelsens olycksdatabas" (Ds 2016:20)

Tillsyn över installationer för alternativa drivmedel


Remissyttrande över promemorian "Tillsyn över installationer för alternativa drivmedel" (N2017/00472/MRT).

För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd


Yttrande över betänkandet SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfär...