Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Remissvar

Ta del av de remissvar som Trafikanalys lämnar till olika departement och regering.

Remissvaren berör ofta frågor runt biltrafik, cykel, tåg, flyg och sjöfart. Vi får ofta uppdrag att besvara frågor inför budgetpropositionen. 

Nya dimensioner och vikter för vissa vägfordon


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över "Snabbremiss av komplettering till promemorian Nya dimensioner och vikter för vissa...

Yttrande över Promemoria om Cabotage


Trafikanalys har yttrat sig över förslag i en promemoria om Cabotage. Syftet med förslagen i promemorian är att modernisera och...

Mer ändamålsenliga ansvarsregler vid överträdelser av bestämmelser av cabotagetransporter


Trafikanalys har yttrat sig över remissen "Mer ändamålsenliga ansvarsregler vid överträdelser av bestämmelser av cabotagetransp...