Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Sjötrafik


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Statistiken belyser fartygs-, varu- och passagerartrafiken i svenska hamnar och lastageplatser. Uppgiftslämnare är samtliga svenska hamnar och lastageplatser.

Publicerad: 30 mars 2017
Nästa publicering: 29 maj 2017 kl 09:30
Gods i hamnar kvartal 4 Hanterad godsmängd i svenska hamnar kvartal 4 2016
44 544 000 ton
Godsmängd kvartal 4, 2016
5 %
jämfört med samma period, föregående år
Ladda ner statistikdokument
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Sjötrafik 2016 kvartal 4
Sjötrafik 2016 kvartal 3
Sjötrafik 2016 kvartal 2
Sjötrafik 2016 kvartal 1
Sjötrafik 2015

Korrigering i rapporterna Sjötrafik 2014

Sjötrafik 2014 har korrigerats med hänsyn till att betydande information om anlöp tillkommit efter ordinarie publicering. Statistikvärden som markerats med * är de som korrigerats.

 

Om statistiken

Undersökningen avser havsgående fartyg som angör svenska hamnar i kommersiell trafik, alltså för att lasta av eller lasta på gods eller för att lämna eller hämta passagerare. Godset redovisas på lasttyper och varugrupper samt antal containrar. Inom färjetrafiken redovisas passagerare, fordon och gods. För utrikes transporter redovisas avsändande/mottagande land, för inrikes redovisas istället geografiska områden i Sverige. Fartygstrafiken mäts i antal anlöp och fartygens storlek. Transportarbetet mäts i tonkilometer per varugrupp uppdelat på inrikes och utrikes fart.

Kvartalsrapporterna innehåller ett mindre antal uppgifter som sammanställs i årsrapporten. Årsrapporten är mer detaljerad och innehåller även kartor som visar var de största svenska hamnarna finns.

Undersökningens omfattning

Undersökningen avser alla kommersiella anlöp av havsgående fartyg, med en bruttodräktighet om 20 och däröver. Transittrafik, som går på svenska vatten utan att angöra Sverige, är alltså inte med. Godset mäts huvudsakligen i vikt, inte volym eller värde. Interregional persontrafik är med, men förekommer endast till och från Gotland. Av sekretesskäl redovisas endast ett mycket begränsat antal uppgifter detaljerat per hamn, istället används geografiska områden.

Publicering

Sjötrafik publiceras elektroniskt fem gånger per år. Kvartalsrapporterna har upp till 3 månaders framställningstid, den mer detaljerade årsrapporten drygt en månad längre. Rapporterna finns i pdf-format och excel-format.Globalt system för växthusgasrapportering inom sjöfarten och begränsning av svavel


EU välkomnar Internationella sjöfartsorganisationens, IMO (International Maritim Organisation), antagande av ett system för att...

Europeiska revisionsrätten dömer ut EU-investeringar i hamnar


En tredjedel av EU:s investeringar i hamnar, såsom kajer, dockor och vågbrytare mellan år 2000 och 2013 var oändamålsenliga och...

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2016


Trafikanalys nya rapport visar hur förutsättningarna för sjöfart i Sverige har utvecklats inom områden som skatter och regelver...