To start page
kvinna vid dimmig väg

Anmäl dig till aktuella seminarier
Att sprida kunskap, erfarenheter och resultat är ett av Trafikanalys uppdrag. Detta sker bland annat genom att vi arrangerar konferenser, workshops och seminarier.

Läs mer

Sveriges officiella statistik inom områdena transporter och kommunikationer är Trafikanalys ansvar. Vi har statistik om lastbilar, bilar, tåg, fartyg och flyg men också om trafikolyckor, människors resvanor, varuflöden, post och tele.

Läs mer

Målportalen. Varje år följer Trafikanalys upp de transportpolitiska målen. Läs mer om de transportpolitiska målen på vår Målportal. Välkommen in!

 Regeringsuppdrag och remissvar
Trafikanalys tar fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare. Vi arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Läs mer

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Remissvar

 händer på tangentbord

 

Trafikanalys har ny fakturaadress för pappersfakturor:
Trafikanalys
FE 3545
838 81 Frösön
Läs mer här.

 

 

Nytt regeringsuppdrag

Höstväg med 70-skyltar

Trafikanalys ska under tre år analysera och utvärdera Trafikverkets arbete för att öka produktivitet och innovationsgrad inom anläggningsbranschen.

Läs mer

 

 

 

Förstudie om särskilda persontransporter

flicka på buss

Trafikanalys har på uppdrag från regeringen gjort en förstudie om skolskjuts, färdtjänst, riksfärdtjänst, och sjukresor. Det som också kallas särskilda persontransporter.

Läs mer här

 

 

Transportpolitiska EU-nyheter

  • Minskning av koldioxidinnehållet i transportbränslen
  • Intermodala transporter står still rapporterar Eurostat
  • Infrastrukturregler för alternativa bränslen har antagits av Rådet

Läs mer

 

Svensk sjöfarts konkurrenskraft

fartyg på öppet vatten

Den årliga uppföljningen av effekterna av stödet till svensk sjöfart visar att trots förbättrade vinster och ökad avkastning på kapitalet är den finansiella situationen i branschen fortfarande ansträngd.

Läs mer

 

  

Samhällsekonomiska kostnader

tåg 

Trafikanalys gör varje år en uppskattning av i vilken utsträckning olika trafikslag betalar sina totala samhällsekonomiska kostnader.

Läs mer

 

 

Aktuella rapporter, pm och remissvar

Senast publicerad statistik