To start page

Regeringsuppdrag och remissvar
Trafikanalys tar fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare. Vi arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Läs mer

Kunskapsspridning!
Här kan du både anmäla dig till och läsa om seminarier och konferenser vi arrangerat eller deltagit i.
Läs mer

Sveriges officiella statistik inom områdena transporter och kommunikationer är Trafikanalys ansvar. Vi har statistik om lastbilar, bilar, tåg, fartyg och flyg men också om trafikolyckor, människors resvanor, varuflöden, post och tele.

Läs mer

Målportalen. Varje år följer Trafikanalys upp de transportpolitiska målen. Läs mer om de transportpolitiska målen på vår Målportal. Välkommen in!

   • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Remissvar

 händer på tangentbord

 

Trafikanalys har ny fakturaadress för pappersfakturor:
Trafikanalys
FE 3545
838 81 Frösön
Läs mer här.

 

 

Vad kostar det att åka kollektivt?

Trafikanalys har kartlagt kollektivtrafikpriserna i Sverige och EU och vi ser att prisutvecklingen de senaste 15 åren varit stigande. Mest har priserna stigit på enkelbiljetter men även månadskorten har stigit i pris.

Ladda ner rapport

Läs mer

 

 

 

Transportsystemet på landsbygden

Landsbygdernas särskilda förutsättningar och transportsystem uppmärksammas sällan. Trafikanalys beskriver och analyserar nuläget och de utmaningar landsbygderna och deras transportsystem, med tonvikt på persontransporter, står inför.

Ladda ner rapport

 

 

Transportpolitiska EU-nyheter

  • EU-kommissionen inleder rättsprocess om den tyska minimilönen
  • Parlamentet godkänner nya regler för rapportering av CO2 inom sjöfarten
  • Skåpbilar släpper ut mindre än EU:s mål, utom i Tyskland och Förenade kungariket

Läs mer

 

Transportpolitikens mål följs upp

Trafiksäkerheten, framför allt på väg, utvecklas väl, och tillgängligheten för personer med funktionsned-sättning blir gradvis bättre. Men målet om en fordonsflotta oberoende av fossila bränslen kommer med nuvarande utvecklingstakt inte att nås till år 2030.

Läs mer

 

Analys av godstransportsystemet

Fyra rapporter innehåller bland annat en beskrivning av nuläget, transportinfrastrukturen dess kostnader och internationella jämförelser. Vidare en nuläges­analys av handels- och godsflöden i Sverige. Trender för internationella godsflöden och infrastruktursatsningar beskrivs också. Slutligen diskuteras om vi har ett tillräckligt internationellt perspektiv i vår planeringsprocess.

Läs mer

 

 

Självkörande bilar - utveckling och möjliga effekter

På många håll i världen pågår för närvarande forskning och demonstration av koncept för självkörande fordon. Förväntningar är stora att detta ska bidra till förbättrad säkerhet, mindre emissioner och ökad kapacitet i vägnätet.

Läs mer

 

Citylogistik - en scenariostudie

Här analyseras först nio trender som bedöms påverka utvecklingen av citylogistik. Sedan skildras fyra scenarier där teknisk utveckling, automatisering och transporttillväxt utvecklas i olika takt.

Läs mer

 

Aktuella rapporter, pm och remissvar

Senast publicerad statistik