To start page

Regeringsuppdrag och remissvar
Trafikanalys tar fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare. Vi arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Läs mer

Kunskapsspridning!
Här kan du både anmäla dig till och läsa om seminarier och konferenser vi arrangerat eller deltagit i.
Läs mer

Sveriges officiella statistik inom områdena transporter och kommunikationer är Trafikanalys ansvar. Vi har statistik om lastbilar, bilar, tåg, fartyg och flyg men också om trafikolyckor, människors resvanor, varuflöden, post och tele.

Läs mer

Målportalen. Varje år följer Trafikanalys upp de transportpolitiska målen. Läs mer om de transportpolitiska målen på vår Målportal. Välkommen in!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Remissvar

 händer på tangentbord

 

Trafikanalys har ny fakturaadress för pappersfakturor:
Trafikanalys
FE 3545
838 81 Frösön
Läs mer här.

 

 

De korta cykelresorna blir allt färre

Befolkningen i Sverige cyklar i genomsnitt 5,3 miljoner kilometer per dag, det är en nedgång med 16 procent sedan mitten av 1990-talet. Flest cykelresor, 44 procent, görs i större städer med förortskommuner. Det visar Trafikanalys rapport Cyklandets utveckling i Sverige 1995-2014 som redovisar resultat om cykling från de nationella resvaneundersökningarna

Ladda ner rapport Läs mer

 

Kollektivtrafikens utveckling

En större andel av mäns i yrkesverksam ålder resande i regional trafik sker med kollektiva färdslag nu än för tio år sedan. Huvuddelen av ökningen är en överflyttning från bilkörande, enligt rapporten Kollektivtrafikens utveckling – en analys av den nationella statistiken.

Ladda ner rapport Läs mer

 

 

Transportpolitiska EU-nyheter

  • Juncker ifrågasätter den tyska vägavgiften, men Dobrindt framhåller Tysklands rätt
  • Ministerrådet antar allmän riktlinje om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart
  • Höjda begränsningsbelopp för sjörättsligt skadeståndsansvar

Läs mer

 

Uppdrag att analysera godstransporter

Förslag till åtgärder för att minska godstransporters klimat- och miljöpåverkan i syfte att utveckla transportsystemet avseende godstransporter till att bli mer hållbart och samhällsekonomiskt positivt ska bland annat lämnas. 

Läs mer

 

Analys av godstransportsystemet

Fyra rapporter innehåller bland annat en beskrivning av nuläget, transportinfrastrukturen dess kostnader och internationella jämförelser. Vidare en nuläges­analys av handels- och godsflöden i Sverige. Trender för internationella godsflöden och infrastruktursatsningar beskrivs också. Slutligen diskuteras om vi har ett tillräckligt internationellt perspektiv i vår planeringsprocess.

Läs mer

 

Självkörande bilar - utveckling och möjliga effekter

På många håll i världen pågår för närvarande forskning och demonstration av koncept för självkörande fordon. Förväntningar är stora att detta ska bidra till förbättrad säkerhet, mindre emissioner och ökad kapacitet i vägnätet.

Läs mer

 

Citylogistik - en scenariostudie

Här analyseras först nio trender som bedöms påverka utvecklingen av citylogistik. Sedan skildras fyra scenarier där teknisk utveckling, automatisering och transporttillväxt utvecklas i olika takt.

Läs mer

 

Aktuella rapporter, pm och remissvar

Senast publicerad statistik