Vägtrafik - 2020

""

Trafikarbete på statligt vägnät

Trafikverket redovisar löpande hur trafikarbetet (fordonskilometer) utvecklas på det statliga vägnätet. De publicerar varje vecka utvecklingstal som avser dels total trafik, dels tung trafik (tung lastbil och buss, Figur 1) Vägtrafiken totalt hade en stor minskning i början av pandemin (som lägst -27 procent) men återgick till det normala i augusti-september. Under hösten har dock vägtrafiken minskat igen, jämfört med ifjol. Vecka 53 minskade vägtrafiken totalt med 13 procent. Detta är den elfte veckan i rad med statistiskt säkerställd minskning i totalt trafikflöde på statligt vägnät, jämfört med motsvarande veckor ifjol.

Tung trafik har ökat signifikant under flera veckor under hösten. För vecka 52 uppmäts en stor minskning i tung trafik och i vecka 53 en stor ökning. Dessa stora förändringar är till delar en konsekvens av svårigheten att jämföra veckor med många helgdagar. Vi väljer därför att presentera ett genomsnitt av veckorna 52 – 53 för dessa: -3 procent (se vidare Källor och definitioner).

Figur 1. Trafikarbete på statligt vägnät, totalt respektive för tung trafik (tung lastbil och buss). Procentuell förändring vecka 1 – 53 2020, jämfört med motsvarande veckor året före.
Källa: Trafikverket
Anm: För tung trafik visas för veckorna 52 och 53 genomsnitt för dessa två veckor.

Vägtrafik i centrala Stockholm och Göteborg

Vi såg i avsnittet ovan hur trafiken på statligt vägnät utvecklats under pandemin. Knappt 75 procent av allt trafikarbete på väg utförs på det statliga vägnätet. För övriga vägar har vi endast kontinuerlig information för Stockholm och Göteborg, tack vare avläsning av fordon för trängselskatter (se vidare Källor och definitioner).

Under hela året 2019 åkte 90 miljoner fordon till/från centrala Stockholm och 137 miljoner fordon till/från centrala Göteborg, i bemärkelsen att de passerade en trängselskattestation under skattebelagda tider. Göteborg har alltså betydligt fler fordonspassager för trängselskatter på grund av fler betalstationer, 36 stycken mot Stockholms 20. Fordon till/från Stockholm och Göteborg har en likartad fördelning över fordonsslagen. Den tydligaste skillnaden mellan städerna är att Stockholm har en något större andel lätta lastbilar och Göteborg en något större andel med tunga lastbilar.

Redan i mars började trafiken i Stockholm och Göteborg att förändras. Under hela pandemin hittills (mars – december 2020) har totalt antal fordon till/från både Stockholm och Göteborg minskat med 5 procent.

Personbilarna var det fordonsslag som minskade först, redan i mars månad och i båda städerna (Figur 2). I april låg antal personbilar så mycket som 14 procent under fjolårets nivå. Därefter har personbilarna ökat under hela hösten för att sedan återigen minska avsevärt i november och december, i både Stockholm och Göteborg. Därmed var trafiken i storstäderna vid 2020 års slut mer i nivå med trafiken på det statliga vägnätet som i december låg ungefär 14 procent under fjolårets nivå. (Figur 1) Totalt under pandemin hittills (mars – december, 2020) har antal personbilar i Stockholm minskat med 6 procent och i Göteborg med 7 procent, jämfört med samma period 2019.

Figur 2. Trängselskattepassager i Stockholm respektive Göteborg, procentuell skillnad varje månad januari – december 2020, jämfört med 2019. Personbilar.
Källa: Transportstyrelsen
Anm: Tabellen avser samtliga passager under skattebelagda tider, även av skattebefriade fordon.

Trafiken med lätta lastbilar ökade kraftigt i januari – februari 2020 jämfört med motsvarande period ifjol, i både Stockholm och Göteborg. Denna ökning stannade helt av när pandemin började påverka vårt samhälle. Redan i juni och än mer i augusti ökade dock trafiken igen med lätta lastbilar, jämfört med motsvarande period föregående år. Totalt under pandemin hittills (mars – december) har antal lätta lastbilar i både Stockholm och Göteborg ökat med 1 procent, jämfört med samma period 2019.

Figur 3. Trängselskattepassager i Stockholm respektive Göteborg, procentuell skillnad varje månad januari – december 2020, jämfört med 2019. Lätta lastbilar.
Källa: Transportstyrelsen
Anm: Tabellen avser samtliga passager under skattebelagda tider, även av skattebefriade fordon.

Trafiken med tunga lastbilar ökade ganska kraftigt i januari – februari 2020 jämfört med fjolåret (med 4 – 8 procent) i både Stockholm och Göteborg. Denna utveckling kom dock av sig när pandemin började påverka vårt samhälle. I april månad började tunga lastbilar minska sina passager och då endast till/från Stockholm. I Göteborg har de tunga lastbilarna flera månader legat över eller mycket över fjolårets nivåer. Totalt under pandemin hittills (mars – december) har antal tunga lastbilar i Stockholm minskat med 3 procent och i Göteborg ökat med 2 procent, jämfört med samma period 2019.

Figur 4. Trängselskattepassager i Stockholm respektive Göteborg, procentuell skillnad varje månad januari – december 2020, jämfört med 2019. Tunga lastbilar.
Källa: Transportstyrelsen
Anm: Tabellen avser samtliga passager under skattebelagda tider, även av skattebefriade fordon.

Antal bussar in och ut ur Göteborg minskade under våren men har sedan återgått till ungefär samma nivåer som ifjol. Totalt under pandemin hittills (mars – december) har antal bussar i Göteborg minskat med 2 procent (Figur 5). I Stockholm däremot har antalet bussar legat en bra bit under fjolårets nivåer ända sedan i mars. Skillnaden mot ifjol var som störst i april (-32 procent) och även om antal bussar stadigt ökat sedan dess var skillnaden i december -10 procent. Totalt under pandemin hittills (mars – december) har antal bussar till/från centrala Stockholm minskat med 16 procent.

Fortfarande är alltså Stockholms busstrafik av mindre omfattning än ifjol. Minskad busstrafik handlar här främst om charterbussar, expressbussar och flygbussar. Den subventionerade regionala busstrafiken går främst i de centrala stadsdelarna och denna trafik ligger, enligt tidtabelluppgifter, på ungefär samma nivå som ifjol efter mindre trafikminskningar under våren.

Figur 5. Trängselskattepassager i Stockholm respektive Göteborg, procentuell skillnad varje månad januari – december 2020, jämfört med 2019. Bussar.
Källa: Transportstyrelsen
Anm: Tabellen avser samtliga passager under skattebelagda tider, även av skattebefriade fordon.

Mer information


Kommissionens förslag undergräver avfallsbaserade biobränslen enligt branschföreträdare


Branschföreträdare uppger att Europeiska kommissionens förslag att ta bort ”dubbelräkningen” för avancerade biodrivmedel gentem...

Infrastruktur för tunga fordons behov av alternativa bränslen saknas i stora områden - regleringsförändringar efterfrågas


Europeiska parlamentet har beställt en studie som beskriver infrastrukturen för alternativa bränslen för tunga fordon och hur d...

Remissvar Kontroller på väg (SOU 2021:31)


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över betänkandet Kontroller på väg (SOU 2021:31).