Vägtrafik vecka 26

""

Trafikarbete på statligt vägnät

Trafikverket redovisar löpande hur trafikarbetet (fordonskilometer) utvecklas på det statliga vägnätet. De publicerar varje vecka utvecklingstal som avser dels total trafik, dels tung trafik (tung lastbil och buss). Vecka 26 minskade den totala trafiken på statligt vägnät med 10 procent, jämfört med samma vecka 2019. För tung trafik var motsvarande minskning 8 procent.

Figur 1. Trafikarbete på statligt vägnät, totalt respektive för tung trafik (tung lastbil och buss). Procentuell förändring ett antal veckor 2020, jämfört med motsvarande veckor 2019.
Källa: Trafikverket

Vägtrafik i centrala Stockholm och Göteborg: passager vid trängselskattestationer

För att åka in och ut ur centrala Stockholm och Göteborg med personbil, lastbil eller buss betalar fordonsägare en trängselskatt per passage med undantag för vissa tider och fordon (se vidare Källor och definitioner).

Under maj månad i år jämfört med maj 2019 minskade totala antalet passager med 8 procent i Stockholm och 9 procent i Göteborg (Tabell 1). Mätt i antal passager innebar detta 650 000 färre passager i Stockholm och 1 100 000 färre i Göteborg. Trängselskattepassagerna under maj visar på något mindre nedgång i trafiken, jämfört med april månad. I april var coronapandemin i Sverige i ett tidigare skede och antal passager minskade med 11 procent i både Stockholm och Göteborg.

Tabell 1. Trängselskattepassager (samtliga under skattebelagda tider, även skattebefriade fordon) i Stockholm respektive Göteborg. Procentuell förändring maj 2020, jämfört med motsvarande månad 2019. Källa: Transportstyrelsen.
   
  Personbil Lätt lastbil Tung lastbil Buss Totalt
Stockholm -9 % -1 % -5 % -23 % -8 %
Göteborg -11 % +/-0 % -2 % -6 % -9 %

Personbilarna står för den övervägande delen av alla passagerna, 73 – 74 procent i maj 2020 (Figur 0.4 och Figur 0,5). Personbilarnas passager minskade under maj med 9 procent i Stockholm och 11 procent i Göteborg. Passager med lätta lastbilar var i princip oförändrade i båda städerna, medan tunga lastbilar minskade i båda städerna, med 5 respektive 2 procent.

Bussarnas passager minskade med 6 procent i Göteborg och med hela 23 procent i Stockholm under maj månad, jämfört med maj 2019. Under coronapandemins första veckor minskades busstrafikens omfattning i Stockholm vilket skapade stor trängsel på bussarna och trafikeringen utökades igen. Trots ökningen är busstrafiken starkt reducerad i Stockholm. För mer om resandet med bland annat kollektivtrafik, se vidare avsnittet om Resvanor.

Antalet trängselpassager i Stockholm (Figur 2) och Göteborg (Figur 3) har likartad fördelning mellan fordonsslagen. Den tydligaste skillnaden mellan städerna är att Stockholm har en större andel passager med lätta lastbilar och Göteborg en större andel med tunga lastbilar.

Figur 2. Stockholms trängselskattepassager (samtliga under skattebelagda tider, även skattebefriade fordon). Miljoner passager per månad, januari 2019 – maj 2020.
Källa: Transportstyrelsen
Anm: Maj månad 2019 har markerats med ett lodrätt streck.

 

Figur 3. Göteborgs trängselskattepassager (samtliga under skattebelagda tider, även skattebefriade fordon). Miljoner passager per månad, januari 2019 – maj 2020.
Källa: Transportstyrelsen
Anm: Maj månad 2019 har markerats med ett lodrätt streck.

 

Mer information