Vägtrafik

""

Trafikarbete på statligt vägnät

Trafikverket redovisar löpande hur trafikarbetet (fordonskilometer) utvecklas på det statliga vägnätet. De publicerar utvecklingstal som avser dels total trafik, dels tung trafik (tung lastbil och buss). Vecka 20 minskade den totala trafiken på statligt vägnät med 19 procent, jämfört med samma vecka 2019. För tung trafik var motsvarande minskning 8 procent.
Figur 1. Trafikarbete på statligt vägnät, totalt respektive för tung trafik. Procentuell förändring ett antal veckor 2020, jämfört med motsvarande veckor 2019.
Källa: Trafikverket

Vägtrafik i centrala Stockholm och Göteborg: passager vid trängselskattestationer

För att åka in och ut ur centrala Stockholm och Göteborg med personbil, lastbil eller buss betalar fordonsägare en trängselskatt per passage med undantag för vissa tider och fordon (se vidare Källor och definitioner). Under april månad i år jämfört med april 2019 minskade totala antalet passager med 12 procent i Stockholm och 11 procent i Göteborg (Tabell 1). Mätt i antal passager innebar detta knappt 900 000 färre passager i Stockholm och drygt1 200 000 färre i Göteborg.

Tabell 1. Trängselskattepassager (samtliga under skattebelagda tider, även skattebefriade fordon) i Stockholm respektive Göteborg. Procentuell förändring april 2020, jämfört med motsvarande månad 2019. Källa: Transportstyrelsen.
   
  Personbil Lätt lastbil Tung lastbil Buss Totalt
Stockholm -14 % -2 % -4 % -32 % -12 %
Göteborg -14 % +2 % -1 % -4 % -11 %

Personbilarna står för den övervägande delen av alla passagerna, 72–73 procent i april 2020 (Figur 2 och Figur 3). Personbilarnas passager minskade under april med 14 procent i både Stockholm och Göteborg, jämfört med samma månad ifjol. Lätta lastbilar minskade något i Stockholm (-2 procent) och ökade något i Göteborg (+2 procent), medan tunga lastbilar minskade i båda städerna, med 4 respektive 1 procent. Bussarnas passager minskade med 4 procent i Göteborg och med hela 32 procent i Stockholm under april månad, jämfört med april 2019. Under coronakrisens första veckor minskades busstrafikens omfattning i Stockholm vilket skapade stor trängsel och trafikeringen utökades igen. Trots ökningen är busstrafiken starktreducerad i Stockholm. Antalet trängselpassager i Stockholm (Figur 3) och Göteborg (Figur 4) har likartad fördelning mellan fordonsslagen. Den tydligaste skillnaden mellan städerna är att Stockholm har en större andel passager med lätta lastbilar och Göteborg en större andel med tunga lastbilar.

Figur 3. Stockholms trängselskattepassager (samtliga, även avgiftsfria). Miljoner passager per månad, januari 2019–april 2020.
Källa: Transportstyrelsen
Anm: April månad 2019 har markerats med ett lodrätt streck.

 

Figur 4. Göteborgs trängselskattepassager (samtliga, även avgiftsfria). Miljoner passager per månad, januari 2019–april 2020.
Källa: Transportstyrelsen
Anm: April månad 2019 har markerats med ett lodrätt streck.