Vägtrafik

""

Vägtrafik - uppdaterat 25 mars 2021

Trafikarbete på statligt vägnät

Trafikverket redovisar löpande hur trafikarbetet (fordonskilometer) utvecklas på det statliga vägnätet. De publicerar varje vecka utvecklingstal som avser dels total trafik, dels tung trafik (tung lastbil och buss, Figur 1) Vägtrafiken totalt hade en stor minskning i början av pandemin (som lägst -27 procent) men återgick till det normala i augusti-september. Under vintern 2020/2021 har dock vägtrafiken minskat igen, jämfört med året innan. Vecka 10, 2021 minskade vägtrafiken totalt med 10 procent. Varje vecka sedan mitten av oktober 2020 har det varit en statistiskt säkerställd minskning i totalt trafikflöde på statligt vägnät, jämfört med motsvarande veckor året innan.

Tung trafik har ökat signifikant under flera veckor under hösten 2020 men från senhösten och in i 2021 har den tunga trafiken legat på samma nivå som året innan eller t.o.m. minskat signifikant (vecka 1 och 2, 2021). Vecka 9 var en mindre signifikant ökning av tung trafik (+3 procent).

Figur 1. Trafikarbete på statligt vägnät, totalt respektive för tung trafik (tung lastbil och buss). Procentuell förändring vecka 11, 2020 – vecka 10, 2021, jämfört med motsvarande veckor året före.
Källa: Trafikverket
Anm: Om stapel saknas för någon vecka innebär det att förändringen då är noll.

Vägtrafik i centrala Stockholm och Göteborg

Vi såg i avsnittet ovan hur trafiken på statligt vägnät utvecklats under pandemin. Knappt 75 procent av allt trafikarbete på väg utförs på det statliga vägnätet. För övriga vägar har vi endast kontinuerlig information för Stockholm och Göteborg, tack vare avläsning av fordon för trängselskatter (se vidare Källor och definitioner).

Under hela året 2019 åkte 90 miljoner fordon till/från centrala Stockholm och 137 miljoner fordon till/från centrala Göteborg, i bemärkelsen att de passerade en trängselskattestation under skattebelagda tider. Göteborg har alltså betydligt fler fordonspassager för trängselskatter på grund av fler betalstationer, 36 stationer mot Stockholms 20. Fordon till/från Stockholm och Göteborg har en likartad fördelning över fordonsslagen. Den tydligaste skillnaden mellan städerna är att Stockholm har en något större andel lätta lastbilar och Göteborg en något större andel med tunga lastbilar.

Redan i mars 2020 började trafiken i Stockholm och Göteborg att förändras. Under hela pandemin hittills (mars 2020 – februari 2021) har totalt antal fordon till/från Stockholm minskat med 5 procent och till/från Göteborg med 6 procent, jämfört med samma 12 månaders period innan (mars 2019 – februari 2020).

Personbilarna var det fordonsslag som minskade först, redan i mars månad och i båda städerna (Figur 2). I april låg antal personbilar så mycket som 14 procent under fjolårets nivå. Därefter har personbilarna ökat under hela hösten för att sedan återigen minska avsevärt från november 2020, i både Stockholm och Göteborg. Därmed var trafiken i storstäderna vid årsskiftet mer i nivå med trafiken på det statliga vägnätet som i december – januari legat ungefär 15 procent under fjolårets nivåer. I februari 2021 låg antal personbilar till/från Göteborg hela 14 procent under nivån året innan vilket är samma låga nivå som i pandemins början april 2020. (Figur 2)

Totalt under pandemin hittills (mars 2020 – februari 2021) har antal personbilar i Stockholm minskat med 6 procent och i Göteborg med 8 procent, jämfört med samma 12 månaders period innan (mars 2019 – februari 2020).

Figur 2. Trängselskattepassager i Stockholm respektive Göteborg, procentuell skillnad varje månad mars 2020 – februari 2021, jämfört med motsvarande månad året innan. Personbilar.
Källa: Transportstyrelsen
Anm: Tabellen avser samtliga passager under skattebelagda tider, även av skattebefriade fordon.

Trafiken med lätta lastbilar ökade kraftigt i januari–februari 2020 jämfört med motsvarande period 2019, i både Stockholm och Göteborg (Detta syns ej i figuren). Denna ökning stannade helt av när pandemin började påverka vårt samhälle. Redan i juni och än mer i augusti ökade dock trafiken igen med lätta lastbilar, jämfört med motsvarande period året innan. I februari 2021 ser vi den största minskningen av lätta lastbilar sedan pandemin började påverka trafiken. Observera dock att detta är i jämförelse med motsvarande månad 2020 då trafiken med lätta lastbilar ökade rejält (se resonemanget ovan). Mätt i antal lätta lastbilar ligger dock januari - februari 2021 i nivå med hösten 2020. (Figur 3)

Totalt under pandemin hittills (mars 2020 – februari 2021) har antal lätta lastbilar i Stockholm legat på samma nivå och i Göteborg något över (+1 procent), jämfört med samma period året innan (mars 2019 - februari 2020).

Figur 3. Trängselskattepassager i Stockholm respektive Göteborg, procentuell skillnad varje månad mars 2020 – februari 2021, jämfört med motsvarande månad året innan. Lätta lastbilar.
Källa: Transportstyrelsen
Anm: Tabellen avser samtliga passager under skattebelagda tider, även av skattebefriade fordon.

Trafiken med tunga lastbilar ökade ganska kraftigt i januari–februari 2020 jämfört med året innan (syns ej i figuren) i både Stockholm och Göteborg. Denna utveckling kom dock av sig när pandemin började påverka vårt samhälle. I april 2020 började tunga lastbilar minska sina passager och då endast till/från Stockholm. I Göteborg har de tunga lastbilarna flera månader legat över eller mycket över normala nivåer.

I januari - februari 2021 minskade passagerna med tung lastbil avsevärt, i både Stockholm och Göteborg.Observera dock att detta är i jämförelse med motsvarande månader 2020 då trafiken med tunga lastbilar ökade rejält (se resonemanget ovan). Mätt i antal tunga lastbilar ligger dock januari - februari 2021 i nivå med hösten 2020.

Totalt under pandemin hittills (mars 2020 – februari 2021) har antal tunga lastbilar i Stockholm minskat med 4 procent och i Göteborg legat oförändrat, jämfört med samma period året innan (dvs. mars 2019 – februari 2020). (Figur 4)

 

Figur 4. Trängselskattepassager i Stockholm respektive Göteborg, procentuell skillnad varje månad mars 2020 – februari 2021, jämfört med motsvarande månad året innan. Tunga lastbilar.
Källa: Transportstyrelsen
Anm: Tabellen avser samtliga passager under skattebelagda tider, även av skattebefriade fordon.

Antal bussar in och ut ur Göteborg minskade under våren 2020 men har sedan återgått till ungefär samma nivåer som ifjol. Totalt under pandemin hittills (mars 2020 – februari 2021) har antal bussar i Göteborg minskat med 2 procent jämfört med samma period året innan. I Stockholm däremot har antalet bussar legat en bra bit under normala nivåer ända sedan i mars 2020. Skillnaden mot året innan var som störst i april (-32 procent) och även om antal bussar stadigt ökat sedan dess var skillnaden i februari -10 procent. Totalt under pandemin hittills (mars 2020 - februari 2021) har antal bussar till/från centrala Stockholm minskat med 15 procent. (Figur 5)

Fortfarande är alltså Stockholms busstrafik av mindre omfattning än ifjol. Minskad busstrafik handlar här främst om charterbussar, expressbussar och flygbussar. Den subventionerade regionala busstrafiken går främst i de centrala stadsdelarna och denna trafik ligger, enligt tidtabelluppgifter, på ungefär samma nivå som ifjol efter mindre trafikminskningar under våren.

Figur 5. Trängselskattepassager i Stockholm respektive Göteborg, procentuell skillnad varje månad mars 2020 – februari 2021, jämfört med motsvarande månad året innan. Bussar.
Källa: Transportstyrelsen
Anm: Tabellen avser samtliga passager under skattebelagda tider, även av skattebefriade fordon.

Mer information


Yttrande över promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022 (Fi...

Remiss av regional cykelplan för Stockholms län


Trafikanalys har fått möjligheten att kommentera en remiss om regional cykelplan för Stockholms län. Trafikanalys yttrar sig ba...

Nya cabotageregler och begränsningar gällande kombinerade transporter ger ökade utsläpp


En ny studie framtagen på uppdrag av Europeiska kommissionen visar att kraven på obligatorisk återkomst till etableringsmedlems...