Vägtrafik - vecka 41

""

Trafikarbete på statligt vägnät

Trafikverket redovisar löpande hur trafikarbetet (fordonskilometer) utvecklas på det statliga vägnätet. De publicerar varje vecka utvecklingstal som avser dels total trafik, dels tung trafik (tung lastbil och buss). Vecka 41 i år, jämfört med samma vecka ifjol, minskade vägtrafiken totalt på det statliga vägnätet med 2 procent (ej statistiskt säkerställd skillnad) medan tung trafik ökade med 3 procent (statistiskt säkerställd ökning).

Figur 1. Trafikarbete på statligt vägnät, totalt respektive för tung trafik (tung lastbil och buss). Procentuell förändring ett antal veckor 2020, jämfört med motsvarande veckor 2019.
Källa: Trafikverket

Vägtrafik i centrala Stockholm och Göteborg: passerande fordon vid trängselskattestationer

För att åka in och ut ur centrala Stockholm och Göteborg med personbil, lastbil eller buss betalar fordonsägare en trängselskatt per passerande fordon med undantag för vissa tider och fordon (se vidare Källor och definitioner).

Under augusti månad i år jämfört med augusti 2019 minskade totala antalet passerande fordon med 1 procent i Stockholm och ökade med 3 procent i Göteborg (Tabell 1). Mätt i antal passerande fordon innebar detta ungefär 71 000 färre passerade fordon i Stockholm och 310 000 fler i Göteborg.

Detta betyder att trafiken in och ut ur centrala Stockholm i princip är tillbaka på samma nivå som 2019 och att trafiken i Göteborg ökat jämfört med ifjol. Den månad nedgången var som störst var april månad då antal fordon förbi trängselskattepassagerna minskade med 11 procent i både Stockholm och Göteborg.

Tabell 1. Trängselskattepassager (samtliga under skattebelagda tider, även skattebefriade fordon) i Stockholm respektive Göteborg. Procentuell förändring augusti 2020, jämfört med motsvarande månad 2019. Siffror för juni månad inom parantes.
Källa: Transportstyrelsen.
Anm: Inga uppgifter visas för juli månad (se vidare Källor och definitioner)
   
  Personbil Lätt lastbil Tung lastbil Buss Totalt
Stockholm

-1 %

(-6 %)

+3 %

(+1 %)

-2 %

(-5 %) 

-13 %

(-18 %)

-1 %

(-5 %)

Göteborg

+2 %

(-4 %)

+5 %

(+3 %)

+7 %

(+2 %)

+6 %

(-8 %)

+3 %

(-3 %)

Personbilarna står för den övervägande delen av alla passerande fordon, ungefär 75 procent i augusti 2020 (Figur 2 och Figur 3). Antal passerade personbilar under augusti minskade med 1 procent i Stockholm och ökade med 2 procent i Göteborg. Antal passerade lätta lastbilar ökade med 3 respektive 5 procent i de båda städerna, medan tunga lastbilar minskade något i Stockholm (-2 procent) och ökade i Göteborg med hela 7 procent.

Antal bussar ökade med 6 procent i Göteborg men minskade med 13 procent i Stockholm under augusti månad, jämfört med augusti 2019. Detta är en mindre skillnad än i juni månad men fortfarande är alltså Stockholms busstrafik av mindre omfattning än ifjol. Enligt Svensk kollektivtrafik har tre av fyra ändrat sina resvanor till följd av covid-19. Förändringen är att fler sysslor sköts på distans för att undvika resandet helt men även ökat cyklande, ökad bilanvändning och minskat resande med kollektivtrafik. För mer om ändrade resvanor till följd av coronapandemin, se vidare avsnittet om Resvanor.

Antal passerande fordon i Stockholm (Figur 2) och Göteborg (Figur 3) har likartad fördelning mellan fordonsslagen. Den tydligaste skillnaden mellan städerna är att Stockholm har en något större andel passerande lätta lastbilar och Göteborg en något större andel passerande tunga lastbilar.

Figur 2. Stockholms trängselskattepassager (samtliga under skattebelagda tider, även skattebefriade fordon). Miljoner passerade fordon per månad, januari 2019 – augusti 2020.
Källa: Transportstyrelsen
Anm: Augusti månad 2019 har markerats med ett lodrätt streck.

 

Figur 3. Göteborgs trängselskattepassager (samtliga under skattebelagda tider, även skattebefriade fordon). Miljoner passerade fordon per månad, januari 2019–augusti 2020.
Källa: Transportstyrelsen
Anm: Augusti månad 2019 har markerats med ett lodrätt streck.

Mer information


Biltillverkare sluter samarbetsavtal för att uppnå EU:s utsläppsmål


  Volkswagen har slutit ett samarbetsavtal med biltillverkaren MG i ett försök att kunna nå EU:s utsläppsmål för koldioxid....

Nya regler för renare och säkrare bilar i hela EU


Den nya EU-förordningen om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon börjar nu att tillämpas. Förordningen innebär e...

Vägtransporter ska inte vara en del av EU:s utsläppshandel


Kommissionären Frans Timmermans uppger att vägtransporter inte kommer att vara en prioriterad sektor om EU:s handelssystem med...