""

Vägtrafik - uppdaterat 12 november 2021

Trafikarbete på statligt vägnät

Trafikverket redovisar löpande hur trafikarbetet (fordonskilometer) utvecklas på det statliga vägnätet. De publicerar varje månad utvecklingstal som avser dels lätt trafik (personbil och andra lätta fordon dvs. med totalvikt om max 3,5 ton), dels tung trafik (tung lastbil och buss, Figur 1).

Den lätta trafiken minskade snabbt från april 2020 och låg som lägst, i februari 2021,13 procent under prepandeminivån. Därefter har den lätta trafiken ökat men ligger i september 2021 fortfarande 9 procent lägre än före pandemin (2019). Den tunga trafiken har påverkats betydligt mindre än den lätta trafiken, under hela pandemiperioden. Under sensommaren – hösten 2021 är nivån på den tunga trafiken t.o.m. högre än 2019.

Vägtrafik i centrala Stockholm och Göteborg

Vi såg i avsnittet ovan hur trafiken på statligt vägnät utvecklats under pandemin. Knappt 75 procent av allt trafikarbete på väg utförs på det statliga vägnätet. För övriga vägar har vi endast kontinuerlig information för Stockholm och Göteborg, tack vare avläsning av fordon för trängselskatter (se vidare Källor och definitioner).

Under hela året 2019 åkte 90 miljoner fordon till/från centrala Stockholm och 137 miljoner fordon till/från centrala Göteborg, i bemärkelsen att de passerade en trängselskattestation under skattebelagda tider. Göteborg har betydligt fler fordonspassager för trängselskatter på grund av fler betalstationer, 36 mot Stockholms 20. Fordon till/från Stockholm och Göteborg har en likartad fördelning över fordonsslagen. Den tydligaste skillnaden mellan städerna är att Stockholm har en något större andel lätta lastbilar och Göteborg en något större andel med tunga lastbilar.

Personbilarna var det fordonsslag som minskade först, redan i mars månad 2020 och i båda städerna (Figur 2). I april 2020 låg antal personbilar så mycket som 14 procent under föregående års nivå. Därefter har personbilarna ökat under hela hösten 2020 för att sedan återigen minska avsevärt från november 2020, i både Stockholm och Göteborg. Under hösten 2021 har det skett en återhämtning till de nivåer som normalt råder. I september 2021 låg antal personbilar, jämfört med pre-pandemiåret 2019, -2 procent i Stockholm och på samma nivå i Göteborg. (Figur 1).

Trafiken med lätta lastbilar ökade kraftigt i januari – februari 2020, dvs. månaderna innan pandemin bröt ut i Sverige, jämfört med motsvarande period 2019, i både Stockholm och Göteborg (detta syns ej i figuren). Denna ökning stannade helt av när pandemin började påverka vårt samhälle. Med undantag för enstaka månader har de lätta lastbilarna rullat ungefär som innan pandemin. Fr.o.m. mars 2021 har antal lätta lastbilar legat långt över prepandemiåret 2019. Hur stor del som ökad e-handel har i detta kan vi tyvärr inte mäta. (Figur 3)

Trafiken med tunga lastbilar ökade ganska kraftigt i januari – februari 2020 jämfört med året innan (syns ej i figuren), i både Stockholm och Göteborg. Denna utveckling kom dock av sig när pandemin började påverka vårt samhälle. I april 2020 började tunga lastbilar minska sina passager och då endast till/från Stockholm. I Göteborg har de tunga lastbilarna flera månader legat över eller mycket över normala nivåer.

I januari – februari 2021 minskade passagerna med tung lastbil avsevärt, i både Stockholm och Göteborg. Observera dock att detta är i jämförelse med motsvarande månader 2020 då trafiken med tunga lastbilar ökade rejält (se resonemanget ovan). Under mars - september 2021 har antal tunga lastbilar legat ett par procent över eller under pre-pandemiåret 2019. (Figur 4)

Antal bussar in och ut ur Göteborg minskade under våren 2020 men har sedan återgått till ungefär samma nivåer som före pandemin. I Stockholm däremot har antalet bussar legat en bra bit under normala nivåer ända sedan i mars 2020. Skillnaden mot året innan var som störst i april 2020 (-32 procent). Även om antal bussar ökat sedan dess är bussarna fortfarande betydligt färre än före pandemin. (Figur 5)

I september 2021 var antal bussar till/från centrala Stockholm 10 procent färre än september 2019. Fortfarande är alltså Stockholms busstrafik av mindre omfattning än före pandemin. Minskad busstrafik handlar här främst om charterbussar, expressbussar och flygbussar. Den subventionerade regionala busstrafiken går främst i de centrala stadsdelarna (dvs. passerar mindre ofta trängselskattestationerna) och denna trafik ligger, enligt tidtabelluppgifter, på ungefär samma nivå som ifjol efter mindre trafikminskningar under våren 2020.


VTI:s utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige

Trafikanalys har lämnat ett remissvar på VTI:s utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige.

Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion

Trafikanalys har yttrat sig över promemorian Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeprodu...

Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil

Trafikanalys har lämnat följande yttrande över promemorian Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med...