Vägtrafik

""

Vägtrafik - uppdaterat 24 juni 2021

Trafikarbete på statligt vägnät

Trafikverket redovisar löpande hur trafikarbetet (fordonskilometer) utvecklas på det statliga vägnätet. De publicerar varje vecka utvecklingstal som avser dels total trafik, dels tung trafik (tung lastbil och buss, Figur 1) Vägtrafiken totalt hade en stor minskning i början av pandemin (som lägst -27 procent) men återgick till det normala i augusti-september 2020. Under vintern 2020/2021 har dock vägtrafiken minskat igen, jämfört med året innan. För hela kalenderåret 2020 uppmätte Trafikverket förändringen i totalt trafikarbete på statligt nät till -8,9 procent, medan den tunga trafiken minskade med 1,5 procent.

Nära nog varje vecka sedan mitten av oktober 2002 har det varit en statistiskt säkerställda minskningar i totalt trafikflöde på statligt vägnät, jämfört med motsvarande veckor året innan. Under maj månad låg totalt trafikflöde 9-12 procent lägre än 2019.
Tung trafik har ökat signifikant under flera veckor under hösten 2020 och våren 2021. I maj 2021 låg tung trafik 3-5 procent över 2019 års nivå.

Figur 1. Trafikarbete på statligt vägnät, totalt respektive för tung trafik (tung lastbil och buss). Förändring av trafikvolym i procent under vecka 11, 2020 – vecka 11, 2021, jämfört med motsvarande vecka året innan och fr.o.m. vecka 12 jämfört med 2019.
Källa: Trafikverket
Anm: Om stapel saknas för någon vecka innebär det att förändringen då är noll.

Vägtrafik i centrala Stockholm och Göteborg

Vi såg i avsnittet ovan hur trafiken på statligt vägnät utvecklats under pandemin. Knappt 75 procent av allt trafikarbete på väg utförs på det statliga vägnätet. För övriga vägar har vi endast kontinuerlig information för Stockholm och Göteborg, tack vare avläsning av fordon för trängselskatter (se vidare Källor och definitioner).

Under hela året 2019 åkte 90 miljoner fordon till/från centrala Stockholm och 137 miljoner fordon till/från centrala Göteborg, i bemärkelsen att de passerade en trängselskattestation under skattebelagda tider. Göteborg har alltså betydligt fler fordonspassager för trängselskatter på grund av fler betalstationer, 36 stycken mot Stockholms 20. Fordon till/från Stockholm och Göteborg har en likartad fördelning över fordonsslagen. Den tydligaste skillnaden mellan städerna är att Stockholm har en något större andel lätta lastbilar och Göteborg en något större andel med tunga lastbilar.

Redan i mars 2020 började trafiken i Stockholm och Göteborg att förändras. Under hela perioden som pandemin påverkat vårt samhälle (mars 2020 – april 2021) har totalt antal fordon till/från Stockholm minskat med 5 miljoner (-5 procent) och till/från Göteborg med 10 miljoner fordon (-6 procent), jämfört med samma 14-månaders period innan (januari 2019–februari 2020).

Personbilarna var det fordonsslag som minskade först, redan i mars månad 2020 och i båda städerna (Figur 2). I april 2020 låg antal personbilar så mycket som 14 procent under föregående års nivå. Därefter har personbilarna ökat under hela hösten 2020 för att sedan återigen minska avsevärt från november 2020, i både Stockholm och Göteborg. I april 2021 låg antal personbilar långt under 2019 års nivåer; -5 procent i Stockholm och -10 procent i Göteborg. (figur 2)

Totalt under pandemin hittills (mars 2020 – april 2021) har antal personbilar i Stockholm minskat med 6 procent och i Göteborg med 9 procent, jämfört med 14-månadersperioden före (januari 2019–februari 2020).

Figur 2. Trängselskattepassager i Stockholm respektive Göteborg, procentuell skillnad mellan åren. Mars 2020 – februari 2021 jämförs med året innan, mars – april 2021 jämförs med motsvarande månad 2019. Personbilar.
Källa: Transportstyrelsen
Anm: Tabellen avser samtliga passager under skattebelagda tider, även av skattebefriade fordon.

Trafiken med lätta lastbilar ökade kraftigt i januari–februari 2020 jämfört med motsvarande period 2019, i både Stockholm och Göteborg (detta syns ej i figuren). Denna ökning stannade helt av när pandemin började påverka vårt samhälle. Redan i juni och än mer i augusti ökade dock trafiken med lätta lastbilar igen, jämfört med motsvarande period året innan. I februari 2021 ser vi den största minskningen av lätta lastbilar sedan pandemin började påverka trafiken. Observera dock att detta är i jämförelse med motsvarande månad 2020 då trafiken med lätta lastbilar ökade rejält (se resonemanget ovan). Mätt i antal lätta lastbilar ligger dock januari–februari 2021 i nivå med hösten 2020. Under april 2021 låg antal lätta lastbilar till/från Stockholm och Göteborg runt 2-3 procent över antalet april 2020 (Figur 3).

Totalt under pandemin hittills (mars 2020 – april 2021) har antal lätta lastbilar i både Stockholm och Göteborg legat något över (+1 procent) 14-månadersperioden före (januari 2019 – februari 2020).

Figur 3. Trängselskattepassager i Stockholm respektive Göteborg, procentuell skillnad mellan åren. Mars 2020 – februari 2021 jämförs med året innan, mars – april 2021 jämförs med motsvarande månad 2019. Lätta lastbilar.
Källa: Transportstyrelsen
Anm: Tabellen avser samtliga passager under skattebelagda tider, även av skattebefriade fordon.

Trafiken med tunga lastbilar ökade ganska kraftigt i januari – februari 2020 jämfört med året innan (syns ej i figuren), i både Stockholm och Göteborg. Denna utveckling kom dock av sig när pandemin började påverka vårt samhälle. I april 2020 började tunga lastbilar minska sina passager och då endast till/från Stockholm. I Göteborg har de tunga lastbilarna flera månader legat över eller mycket över normala nivåer.

I januari–februari 2021 minskade passagerna med tung lastbil avsevärt, i både Stockholm och Göteborg. Observera dock att detta är i jämförelse med motsvarande månader 2020 då trafiken med tunga lastbilar ökade rejält (se resonemanget ovan). Mätt i antal tunga lastbilar låg dock januari–februari 2021 i nivå med hösten 2020. I april 2021 var antalet tunga lastbilar till/från både Stockholm och Göteborg på samma nivå som april 2019 (-1 procent i båda städerna).

Totalt under pandemin hittills (mars 2020–april 2021) har antal tunga lastbilar i Stockholm minskat med 3 procent och i Göteborg legat på samma nivå, jämfört med 14-månadersperioden före (januari 2019–februari 2020) (Figur 4).

Figur 4. Trängselskattepassager i Stockholm respektive Göteborg, procentuell skillnad mellan åren. Mars 2020 – februari 2021 jämförs med året innan, mars – april 2021 jämförs med motsvarande månad 2019. Tunga lastbilar.
Källa: Transportstyrelsen
Anm: Tabellen avser samtliga passager under skattebelagda tider, även av skattebefriade fordon.

Antal bussar in och ut ur Göteborg minskade under våren 2020 men har sedan återgått till ungefär samma nivåer som före pandemin. Totalt under pandemin hittills (mars 2020–april 2021) har antal bussar i Göteborg minskat med 3 procent jämfört med 14-månadersperioden före (januari 2019–februari 2020).

I Stockholm däremot har antalet bussar legat en bra bit under normala nivåer ända sedan i mars 2020. Skillnaden mot året innan var som störst i april 2020 (-32 procent). Även om antal bussar ökat sedan dess är  bussarna fortfarande betydligt färre än före pandemin. Totalt under pandemin hittills (mars 2020–april 2021) har antal bussar till/från centrala Stockholm minskat med 15 procent, jämfört med 14-månadersperioden före (januari 2019–februari 2020) (Figur 5).

I april 2021 var antal bussar till/från centrala Stockholm 14 procent färre än april 2019. Fortfarande är alltså Stockholms busstrafik av mindre omfattning än före pandemin. Minskad busstrafik handlar här främst om charterbussar, expressbussar och flygbussar. Den subventionerade regionala busstrafiken går främst i de centrala stadsdelarna (dvs passerar mindre ofta trängselskattestationerna) och denna trafik ligger, enligt tidtabelluppgifter, på ungefär samma nivå som ifjol efter mindre trafikminskningar under våren.

Figur 5. Trängselskattepassager i Stockholm respektive Göteborg, procentuell skillnad mellan åren. Mars 2020 – februari 2021 jämförs med året innan, mars – april 2021 jämförs med motsvarande månad 2019. Bussar.
Källa: Transportstyrelsen
Anm: Tabellen avser samtliga passager under skattebelagda tider, även av skattebefriade fordon.

Mer information


Kommissionens förslag undergräver avfallsbaserade biobränslen enligt branschföreträdare


Branschföreträdare uppger att Europeiska kommissionens förslag att ta bort ”dubbelräkningen” för avancerade biodrivmedel gentem...

Infrastruktur för tunga fordons behov av alternativa bränslen saknas i stora områden - regleringsförändringar efterfrågas


Europeiska parlamentet har beställt en studie som beskriver infrastrukturen för alternativa bränslen för tunga fordon och hur d...

Remissvar Kontroller på väg (SOU 2021:31)


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över betänkandet Kontroller på väg (SOU 2021:31).