Vägtrafik vecka 33

""

Trafikarbete på statligt vägnät

Trafikverket redovisar löpande hur trafikarbetet (fordonskilometer) utvecklas på det statliga vägnätet. De publicerar varje vecka utvecklingstal som avser dels total trafik, dels tung trafik (tung lastbil och buss). Vecka 33 2020 var minskningen cirka 1 procent för total trafik och en ökning med 2 procent för tung trafik, jämfört med samma vecka 2019.

Figur 1. Trafikarbete på statligt vägnät, totalt respektive för tung trafik (tung lastbil och buss). Procentuell förändring ett antal veckor 2020, jämfört med motsvarande veckor 2019.
Källa: Trafikverket

Vägtrafik i centrala Stockholm och Göteborg: passerande fordon vid trängselskattestationer

För att åka in och ut ur centrala Stockholm och Göteborg med personbil, lastbil eller buss betalar fordonsägare en trängselskatt per passerande fordon med undantag för vissa tider och fordon (se vidare Källor och definitioner).

Under juni månad i år jämfört med juni 2019 minskade totala antalet passerande fordon med 5 procent i Stockholm och 3 procent i Göteborg (Tabell 1). Mätt i antal passerande fordon innebar detta ungefär 360 000 färre passerande fordon i Stockholm och 320 000 färre passerande fordon i Göteborg. Trängselskattepassagerna under juni visar på mindre nedgång i trafiken, jämfört med både april och maj. I april minskade totalt antal passerande fordon i både Stockholm och Göteborg med 11 procent och i maj månad var motsvarande minskning 8 procent i Stockholm och 9 procent i Göteborg.

Tabell 1. Trängselskattepassager (samtliga under skattebelagda tider, även skattebefriade fordon) i Stockholm respektive Göteborg. Procentuell förändring juni 2020, jämfört med motsvarande månad 2019. Siffror för maj månad inom parantes.
Källa: Transportstyrelsen.
   
  Personbil Lätt lastbil Tung lastbil Buss Totalt
Stockholm

-6 %

(-9 %)

1 %

(-1 %)

-5 %

(-5 %) 

-18 %

(-23 %)

-5 %

(-8 %)

Göteborg

-4 %

(-11 %)

3 %

(+/- 0 %)

2 %

(-1 %)

-8 %

(-6 %)

-3 %

(-9 %)

Personbilarna står för den övervägande delen av alla passerande fordon, 73 – 74 procent i juni 2020 (Figur 2 och Figur 3). Antal passerande personbilar minskade under juni med 6 procent i Stockholm och 4 procent i Göteborg. Antal passerande lätta lastbilar ökade något i båda städerna, medan tunga lastbilar minskade i Stockholm (-5 procent) och ökade något i Göteborg ( +2 procent).

Antal passerande bussar minskade med 8 procent i Göteborg och med hela 18 procent i Stockholm under juni månad, jämfört med juni 2019. Under coronapandemins första veckor minskades busstrafikens omfattning i Stockholm vilket skapade stor trängsel på bussarna och trafikeringen utökades igen. Trots ökningen är busstrafiken starkt reducerad i Stockholm. Enligt Svensk kollektivtrafik har tre av fyra ändrat sina resvanor till följd av covid-19. Förändringen är att fler sysslor sköts på distans för att undvika resandet helt men även ökat cyklande, ökad bilanvändning och minskat resande med kollektivtrafik. För mer om ändrade resvanor till följd av coronapandemin, se vidare avsnittet om Resvanor.

Antal passerande fordon i Stockholm (Figur 2) och Göteborg (Figur 3) har likartad fördelning mellan fordonsslagen. Den tydligaste skillnaden mellan städerna är att Stockholm har en något större andel passerande lätta lastbilar och Göteborg en något större andel passerande tunga lastbilar.

Figur 2. Stockholms trängselskattepassager (samtliga under skattebelagda tider, även skattebefriade fordon). Miljoner passager per månad, januari 2019 – juni 2020 .
Källa: Transportstyrelsen
Anm: Juni månad 2019 har markerats med ett lodrätt streck.

Figur 3. Göteborgs trängselskattepassager (samtliga under skattebelagda tider, även skattebefriade fordon). Miljoner passerande fordon per månad, januari 2019–juni 2020.
Källa: Transportstyrelsen
Anm: Juni månad 2019 har markerats med ett lodrätt streck.

Mer information